KSKE 7 CoE 14/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoE 14/2012

KS v Košiciach, dátum 30.01.2012, sp.zn. KSKE 7 CoE 14/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoE/14/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809210005 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809210005.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej Y. B., P..B.. so sídlom v A. na W. ulici č. X/A, IČO: 35 697 270 proti povinnému Q.. M. S. nar. X.XX.XXXX bývajúcemu v V. na ulici Q.. V. č. XX o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 24.5.2011 č.k. 4Er/359/2010-97 takto

r o z h o d o l :

Vracia vec ako bezdôvodne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 24.5.2011 vydaným vyšším súdnym úradníkom nepovolil podľa § 56 ods. 1, 2, 4, 6 zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučného poriadku) odklad exekúcie na návrh povinného. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie povinný, na základe čoho bola vec predložená odvolaciemu súdu, ktorý uznesením z 28.11.2011 č.k. 7CoE/33/2011 vrátil vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú z dôvodu, že uznesenie napadnuté odvolaním bolo vydané vyšším súdnym úradníkom, pričom podľa § 202 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 56 ods. 7 Exekučného poriadku (argumentum a contrario) odvolanie proti uzneseniu o nepovolení odkladu exekúcie nie je prípustné. Súd prvého stupňa nerešpektoval postup podľa § 374 ods. 4 vety poslednej O.s.p., podľa ktorého podaním odvolania proti rozhodnutiu, ktorým vyšší súdny úradník rozhodol o nepovolení odkladu exekúcie sa uznesenie na základe § 374 ods. 4 O.s.p. zo zákona zrušilo, a teda vo veci mal opätovne rozhodnúť sudca.

Súd prvého stupňa po vrátení veci odvolacím súdom uznesením z 9.12.2011 znova rozhodol o návrhu povinného na povolenie odkladu exekúcie tak, že odklad exekúcie nepovolil a účastníkov poučil o tom, že odvolanie proti uvedenému uzneseniu nie je prípustné. Súd prvého stupňa následne predložil vec odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní povinného proti uzneseniu z 24.5.2011.

Odvolací súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že vec mu bola predložená bezdôvodne, pretože o odvolaní povinného proti uzneseniu z 24.5.2011 už bolo rozhodnuté novým rozhodnutím súdu prvého stupňa o návrhu povinného na povolenie odkladu exekúcie, keď po zrušení uznesenia z 24.5.2011 zo zákona podľa § 374 ods. 4 O.s.p. opätovne uznesením z 9.12.2011 rozhodol sudca tak, že odklad exekúcie nepovolil. Proti tomuto uzneseniu žiaden z účastníkov odvolanie nepodal, pretože proti nemu nie je prípustné

Na základe uvedeného neostávalo odvolaciemu súdu iné, len vrátiť vec súdu prvého stupňa ako bezdôvodne preloženú, pretože neboli splnené podmienky odvolacieho konania v tom smere, že odvolací súd už nemal o čom rozhodovať.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.