KSKE 7 CoE 141/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoE/141/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611205527 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611205527.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného R. - C., s.r.o., L. - I. Č.Ť. R. U. XX/X IČO: 36 606 545 proti T. I. R. W. Č.. XXX/XX R. IČO: 00 329 207 o vymoženie 50.262,04 € s príslušenstvom vedenej u súdneho exekútora JUDr. Ing. Bohumila Husťáka so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach na Žriedlovej ul. č. 3 pod č. Ex 420/2011 o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 29.9.2011 č.k. 8Er 230/2011-58 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie zastavuje.

Exekúciu zastavuje.

O trovách exekúcie rozhodne súd prvého stupňa po právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu v časti spôsobu vykonania exekúcie a to prikázaním pohľadávky, peňažných prostriedkov vedených na osobitnom účte nútenej správy za neprípustnú a v tejto časti exekúciu zastavil.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie povinný.

Oprávnený doručil v štádiu odvolacieho konania prostredníctvom súdu prvého stupňa oznámenie o podaní návrhu na zastavenie exekúcie 8Er 230/2011, Ex 420/2011. Z podania oprávneného doručeného Exekútorskému úradu Ing. Bohumila Husťáka 3.4.2012 vyplýva, že oprávnený navrhol zastavenie exekúcie 8Er 230/2011 v celom rozsahu. Súdny exekútor doručil súdu prvého stupňa 12.4.2012 návrh na zastavenie exekúcie a náhradu trov exekúcie vedenej pod sp. zn. 8Er 230/2011.

Povinný podaním doručeným Krajskému súdu v Košiciach 4.7.2012 zobral odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 29.9.2011 č.k. 8Er 230/2011-58 v celom rozsahu späť.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Podľa ods. 3 cit. ust. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Podľa § 57 ods. 1 písm. c/ Exekučného poriadku exekúciu súd zastaví, ak zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie.

Podľa § 58 ods. 4 Exekučného poriadku proti rozhodnutiam podľa § 57 ods. 1 písm. a/, b/, f/ až h/ je prípustné odvolanie. Podľa ods. 5 cit. ust. proti výroku o náhrade trov konania v rozhodnutí podľa § 57 je odvolanie prípustné.

Vzhľadom na to, že povinný zobral odvolanie späť v dôsledku návrhu oprávneného na zastavenie exekúcie v celom rozsahu, odvolací súd podľa § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil a súčasne rozhodol o zastavení exekúcie, nakoľko jej zastavenie navrhol oprávnený v súlade s ust. § 57 ods. 1 písm. c/ s tým, že proti uzneseniu o zastavení exekúcie podľa uvedeného ustanovenia nie je odvolanie prípustné (§ 58 ods. 4 Exekučného poriadku, § 202 ods. 2 O.s.p.) mohol o takomto návrhu oprávneného rozhodnúť aj odvolací súd v rámci odvolacieho konania. Naopak odvolací súd nebol funkčne príslušný rozhodnúť o náhrade trov exekúcie, pretože proti tomuto výroku je vždy prípustné odvolanie podľa ust. § 58 ods. 5 Exekučného poriadku, to znamená, že rozhodnutím odvolacieho súdu v tejto časti by bola účastníkom konania odňatá možnosť konať pre porušenie zásady dvojinštančnosti súdneho konania, preto bude povinnosťou súdu prvého stupňa po právoplatnosti tohto uznesenia rozhodnúť o trovách exekúcie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.