KSKE 7 CoE 145/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoE/145/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806202941 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806202941.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného W. V. so sídlom v O., pobočky Y., Š. XX, Y. proti povinnému W. Z., s.r.o. S. X, Y., IČO: 36 215 619 o vymoženie 79,33 Eur s prísl., o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Petra Hodermarského proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. 8Er 297/2006-11 zo dňa 22.6.2011 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie vo výroku o trovách exekúcie tak, že oprávnený je povinný nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Petrovi Hodermarskému trovy exekúcie vo výške 27,10 Eur do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa exekúciu zastavil a oprávnenému uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Petrovi Hodermarskému trovy exekúcie vo výške 26,56 Eur do 10 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa podaným návrhom na vykonanie exekúcie domáhal voči povinnému vymoženia svojej pohľadávky vo výške 79,33 Eur na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodnutie W.J. V. č.k. 700-3710144105-GC04/05 zo dňa 29.12.2005. Súdnemu exekútorovi bolo poverenie na vykonanie exekúcie udelené dňa 04.05.2006.

Podaním zo dňa 08.06.2011 podal súdny exekútor podnet na zastavenie exekúcie, pretože šetrením nebol zistený žiaden majetok povinného postihnuteľný výkonom exekúcie.

Následne súd citoval ust. § 57 ods. 1 písm. h) , § 58 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len Exekučný poriadok) a exekúciu zastavil, pretože majetok povinného nepostačoval ani na úhradu trov exekúcie.

O trovách exekúcie rozhodol súd v zmysle ust. § 196, § 200 ods. 1, § 203 ods. 2 Exekučného poriadku tak, že zaviazal oprávneného na ich úhradu. Súdnemu exekútorovi priznal náhradu trov exekúcie celkom vo výške 26,56 Eur v súlade s ust. § 14, § 15 a § 22 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len citovaná vyhláška) . Za 4 úkony exekučnej činnosti (získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, 2 x zisťovanie majetku povinného) priznal paušálnu odmenu á 3,32 Eur t.j. v sume 13,28 Eur. Za 1 začatú hodinu (30 min.) účelne vynaloženú na výkon exekúcie (spísanie správy pre oprávneného) priznal časovú odmenu á 6,64 Eur t.j. v sume 6,64 Eur. Ďalej mu bola priznaná náhrada hotových výdavkov predstavujúcich poštovné vo výške 2,66 Eur. Súd zvýšil o 20 %-nú daň z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) len odmenu súdneho exekútora t.j. o sumu 3,98 Eur.

Súd nepriznal súdnemu exekútorovi časovú odmenu za úkon - spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie, pretože sa jedná o administratívnu činnosť v zmysle ust. § 25 citovanej vyhlášky. Nebola mu priznaná ani časová odmena za spísanie žiadosti o udelenie poverenia, pretože za tento úkon už súd priznal paušálnu odmenu. Ani uplatnené cestovné náhrady vo výške 1,59 Eur za pracovné cesty neboli súdnemu exekútorovi priznané, pretože všetky pracovné cesty boli vykonané v rámci mesta Y., kde je sídlo exekútorského úradu. Z tohto dôvodu nebola súdnemu exekútorovi priznaná ani odmena za spísanie záznamu o vykonaní služobnej cesty a paušálna odmena za 2 krát zisťovanie majetku povinného.

Súdnemu exekútorovi súd nepriznal ani 20% - nú DPH z náhrady hotových výdavkov, pretože ust. § 196 Exekučného poriadku určuje, že o DPH sa zvyšuje iba odmena súdneho exekútora. Poukázal tiež na ust. § 28 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, podľa ktorého sú poštové služby oslobodené od DPH.

Uznesenie bolo vydané vyšším súdnym úradníkom.

V zákonom stanovenej lehote podal proti výroku o trovách exekúcie súdny exekútor odvolanie. Namietal nepriznanie DPH z náhrady hotových výdavkov, pričom poukázal na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 31/2004 a viaceré rozhodnutia Krajského súdu v Prešove a Krajského súdu v Košiciach. Zákon o dani z pridanej hodnoty považoval za lex specialis pre posúdenie otázky DPH, nie Exekučný poriadok. Navrhol uznesenie vo výroku o trovách exekúcie zmeniť a súdnemu exekútorovi priznať náhradu trov exekúcie vo výške 40,96 Eur.

Oprávnený ani povinný sa k doručenému odvolaniu súdneho exekútora písomne nevyjadrili.

Zákonný sudca podanému odvolaniu nevyhovel postupom podľa ust. § 374 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku.

Krajský súd v Košiciach (ďalej len odvolací súd) príslušný na rozhodnutie o odvolaní (§ 10 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ďalej len O.s.p.) , vzhľadom na včas podané odvolanie (§ 204 ods. 1 O.s.p.) preskúmal rozhodnutie v jeho napadnutej časti, ako aj konanie mu predchádzajúce v zmysle zásad vyplývajúcich z ust. § 212 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie súdneho exekútora je dôvodné.

Odvolaním nebol napadnutý výrok uznesenia súdu prvého stupňa o zastavení exekúcie, preto odvolací súd v tejto časti uznesenie nepreskúmaval z dôvodu právoplatnosti tohto výroku (ust. § 206 ods. 2 O.s.p.) .

Podľa ust. § 196 Exekučného poriadku, za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o daň z pridanej hodnoty.

Podľa ust. § 197 Exekučného poriadku náklady podľa § 196 uhrádza povinný.

Podľa ust. § 200 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku, trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie (§ 196) . Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.

Trovy exekúcie vymôže exekútor niektorým zo spôsobov určených na vymoženie peňažnej pohľadávky vydaním príkazu na úhradu trov exekúcie.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že exekučné konanie proti povinnému o vymoženie 79,33 Eur sa začalo dňa 27.04.2006 na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodnutie W. V. č. 700-3710144105- GC04/05 zo dňa 29.12.2005 s právoplatnosťou dňa 27.02.2006 a vykonateľnosťou dňa 14.03.2006. Dňa 04.05.2006 bolo súdnemu exekútorovi JUDr. Petrovi Hodermarskému udelené poverenie na vykonanie.

Po preskúmaní trov exekúcie priznaných súdom prvého stupňa odvolací súd zistil, že odvolanie súdneho exekútora je dôvodné. Exekučný poriadok v citovanom ust. § 196 novelizovanom zákonom č. 348/2011 s účinnosťou od 01.01.2012 určuje, že o DPH sa zvyšuje nielen odmena súdneho exekútora, ale aj náhrady. Vzhľadom na to, že rozhodnutie súdu prvého stupňa o trovách exekúcie má konštitutívny charakter t.j. vznikajú ním práva a povinnosti, DPH podlieha odmena aj náhrady súdneho exekútora tak, ako to stanovuje zákon účinný v čase rozhodnutia súdu. Daňová povinnosť vznikne súdnemu exekútorovi až právoplatnosťou rozhodnutia súdu o trovách exekúcie.

Súčasne odvolací súd poukazuje aj na stanovisko Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky z mája 2007 uverejnené na webovej stránke www.drsr.sk, z ktorého vyplýva, že ak je súdny exekútor platiteľom DPH je povinný pri určení základu dane postupovať v súlade s ust. § 22 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Aj napriek tomu, že ust. § 196 Exekučného poriadku ustanovuje, že o DPH sa zvyšuje len odmena súdneho exekútora, zákon o DPH ako hmotno-právny predpis upravujúci daň z pridanej hodnoty ukladá platiteľovi DPH zahrnúť do základu dane pri dodaní tovaru alebo služby celú protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. V zmysle ust. § 196 Exekučného poriadku patrí súdnemu exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Celá protihodnota, znížená o daň, ktorú súdny exekútor ako platiteľ DPH prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie exekučnej služby, predstavuje základ dane pri dodaní služby. Z predmetného stanoviska ďalej vyplýva, že aj keď sú univerzálne poštové služby oslobodené od dane u ich poskytovateľa, t.j. poštového podniku, zahŕňajú sa výdavky za ne do základu dane pri dodaní služby, v prípade ak súdny exekútor náklady na poštovné a kolkové známky zaplatil vo svojom mene a na svoj účet.

Podľa ust. § 220 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Z tohto dôvodu odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie v zmysle ust. § 220 O.s.p., tak že súdnemu exekútorovi priznal náhradu trov exekúcie spolu vo výške 27,10 Eur pozostávajúcu z odmeny vo výške 19,92 Eur, náhrady hotových výdavkov vo výške 2,66 Eur a 20 % - nej DPH zo sumy 22,58 Eur t.j. vo výške 4,52 Eur.

O náhrade trov konania odvolací súd nerozhodol, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov konania nežiadal (§ 224 ods. 1, 2, § 151 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.