KSKE 7 CoE 21/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoE 21/2012

KS v Košiciach, dátum 13.03.2012, sp.zn. KSKE 7 CoE 21/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoE/21/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7609214128 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7609214128.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej B. G., a.s. so sídlom v H. T. C. O. Č.. X/A, IČO: 35 697 270 proti povinnej K. O. nar. XX.X.A. bývajúcej v Y. T. G. O. Č.. A./X zastúpenej opatrovníkom C. O. nar. X.X.A. bývajúcim v Y. T. G. O. Č.. A./X o vymoženie 118,93 eur s príslušenstvom o odvolaní opatrovníka povinnej proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 22.8.2011 č.k. 10Er/691/2009 - 21 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej súd prvého stupňa) uznesením uložil povinnej, aby v lehote do 15 dní od doručenia uznesenia zaplatila súdny poplatok 66 eur za konanie súdu o námietkach podľa položky č. 13 písm. b/ Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších zmien a doplnkov s poučením, že ak poplatok nezaplatí, bude sa vymáhať.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie opatrovník povinnej, z obsahu ktorého vyplýva, že dcéra je v zahraničí, on ako jej poručník je dlhodobo bez práce a proti jeho manželke je vedená exekúcia kvôli kupónovej privatizácii. Z týchto dôvodov nemôžu uvedený poplatok jednorazovo zaplatiť a požiadal o splátkový kalendár.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal podané odvolanie ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie opatrovníka povinnej je neopodstatnené, pretože súd prvého stupňa správne a zákonne rozhodol o uložení povinnosti zaplatiť súdny poplatok za konanie o námietkach proti exekúcii.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších zmien a doplnkov poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa položky 13 písm. b/ Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších zmien a doplnkov za konanie súdu o námietkach proti exekúcii vykonávanej podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.233/1995 Z.z. o súdnych

exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov je 6% z vymáhaného nároku, najmenej 66 eur, najviac 16 596,50 eur.

Podanie námietky v exekučnom konaní je poplatkovým úkonom v zmysle § 1 ods. 1 citovaného zákona, za ktorý sa vyberá súdny poplatok podľa Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu tohto zákona. Je nepochybné, že podaním námietky povinnej vznikla povinnosť zaplatiť súdny poplatok, a preto jej súd prvého stupňa správne uložil, aby v lehote do 15 dní od doručenia uznesenia zaplatila súdny poplatok 66 eur za konanie o námietkach určený podľa položky č. 13 písm. b/ Sadzobníka súdnych poplatkov citovaného zákona.

Pokiaľ opatrovník povinnej v odvolaní uviedol, že nemá finančné prostriedky na zaplatenie súdneho poplatku, odvolací súd zdôrazňuje, že ide o poplatkovú povinnosť, ktorá vznikla povinnej a nie opatrovníkovi, resp. jeho manželke, a preto odvolací súd nie je oprávnený posudzovať ich pomery ani v súvislosti s prípadným zaplatením súdneho poplatku v splátkach.

Z týchto dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.