KSKE 7 CoE 24/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoE 24/2012

KS v Košiciach, dátum 03.10.2012, sp.zn. KSKE 7 CoE 24/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoE/24/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7608216435 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7608216435.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného K. Q., za ktorú koná E. Q. S. T. N. S., Š. X, S. proti povinnému Z. D., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcemu v Ž. č. XXX, o vymoženie 16,59 Eur prísl., o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 11Er/600/2008-10 zo dňa 02.12.2011, takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zastavil exekúciu vedenú súdnym exekútorom JUDr. Svätoslavom Mruškovičom pod sp. zn. EX 1265/08 a zaviazal oprávneného nahradiť trovy exekúcie vo výške 44,05 Eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V zákonom stanovenej lehote podal proti uzneseniu odvolanie oprávnený.

Preskúmaním spisu odvolací súd zistil, že v danom prípade nie sú splnené podmienky na odvolacie konanie, pretože napadnuté uznesenie nebolo povinnému účinne doručené. Súd prvého stupňa doručoval napadnuté uznesenie povinnému na adresu T.. XXX, odkiaľ sa zásielka vrátila súdu ako neprevzatá v odbernej lehote. Z obsahu spisu vyplýva, že zásielka s uznesením súdu prvého stupňa bola povinnému po prvom neúspešnom pokuse o doručenie, ku ktorému došlo 9.12.2011, uložená na pošte dňa 12.12.2011, keď ani opakovaný pokus o doručenie uskutočnený v tento deň nebol úspešný.

Podľa ust. § 251 ods. 4 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p.) , na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa ust. § 47 ods. 1, 2 O.s.p., do vlastných rúk treba doručiť písomnosti, pri ktorých tak ustanovuje zákon, a iné písomnosti, ak to nariadi súd.

Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie v zmysle citovaného ustanovenia § 47 ods. 2 O.s.p. vychádza z toho, že adresát sa v dobe doručenia (t.j. v konkrétny deň) skutočne zdržuje v mieste doručenia. Aj keď tento pojem nie je výslovne definovaný, zdržovaním sa adresáta v mieste doručenia je podľa názoru odvolacieho súdu potrebné rozumieť prípad, ak sa adresát v čase doručenia zásielky zdržuje na území obce (mesta) , v ktorej má bydlisko, resp. ak ide o podnikateľa, miesto podnikania (t.j. nie je mimo obce, mesta na dovolenke, na liečení, na pracovnej ceste a pod.) , teda ak má možnosť oboznámiť sa s oznámeniami doručovateľa.

Pri doručovaní poštou sa miesto, deň a spôsob doručenia preukazuje zásadne doručenkou, ktorú pošta vracia späť odosielateľovi (odosielajúcemu súdu) . Príslušnou poštou vystavená doručenka zachytávajúca postup pri doručení, vrátane údajov vyžadovaných ustanovením § 47 ods. 2 O.s.p., potvrdzuje to, čo je v nej uvedené. Tento dôsledok však môže nastať len vo vzťahu k tomu, čo je na doručenke skutočne uvedené. Pokiaľ doručenka neobsahuje údaj, že sa adresát v mieste doručenia zdržoval, nie je osvedčené, či táto podmienka náhradného doručenia je splnená. V takomto prípade je povinnosťou súdu vykonať šetrenie na zistenie jej splnenia, pričom nie je povinnosťou účastníka (resp. jeho zástupcu) , ktorému bolo doručované, navrhnúť dôkazy na preukázanie svojho prípadného tvrdenia, že sa v čase doručovania v mieste doručenia nezdržoval (účastník nemá povinnosť preukazovať opak toho, čo nie je potvrdené) . Záver súdu o účinnom náhradnom doručení je možný, len ak je zistené, že adresát sa v mieste doručenia v čase doručovania zdržoval a mal tak reálnu možnosť dozvedieť sa, že bude vykonaný opätovný pokus o doručenie v deň a hodinu uvedenú v oznámení doručovateľa. (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 57/2008 zo dňa 31.07.2008)

Odvolací súd zastáva názor, že v danom prípade nemožno uplatniť fikciu doručenia v zmysle ust. § 47 ods. 2 O.s.p., nakoľko z obsahu doručenky založenej v spise na č.l. 16 je zrejmé, že obsahuje len údaje o tom, že neúspešný pokus o doručenie s výzvou o opakované doručenie bol vykonaný dňa 09.12.2011, opakované doručenie bolo vykonané dňa 12.12.2011 a zásielka bola uložená na pošte 12.12.2011. Okolnosť, že povinný sa v mieste doručenia dňa 09.12.2011 zdržoval doručenka nepotvrdzuje, pretože žiaden takýto údaj na nej uvedený nie je (doručenka neobsahuje predtlač so slovami hoci sa v mieste doručenia zdržuje ) .

Napriek uvedenému, však súd prvého stupňa nevykonal žiadne šetrenia na zistenie tejto rozhodujúcej skutočnosti, preto v ďalšom konaní bude úlohou súdu prvého stupňa opätovne prešetriť, či sa povinný zdržiava v mieste svojho trvalého bydliska a až následne uplatniť fikciu doručenia v súlade s ust. § 47 ods. 2 O.s.p.. Súd prvého stupňa je povinný doručiť povinnému aj odvolanie oprávneného. Po splnení podmienok uvedených v ust. § 209a ods. 2 O.s.p. predloží súd prvého stupňa spis odvolaciemu súdu na ďalší procesný postup.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.