KSKE 7 CoE 85/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoE/85/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7607202450 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7607202450.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného G. D. D..O..M.., C. XX, J., IČO: 35 792 752, právne zastúpený JUDr. Andreou Cvikovou, advokátkou, Advokátska kancelária so sídlom Bratislave, Kubániho 16, proti povinnej I. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. L. E., o vymoženie 1.450,40 Eur s prísl., o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 13Er/102/2007-16 zo dňa 09.02.2011, takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa čiastočne zastavil exekúciu v časti vymoženia istiny vo výške 509,72 Eur, úroku z omeškania vo výške 6 % ročne zo sumy 1.450,40 Eur od 19.07.2005 do zaplatenia, zmenkovej odmeny vo výške 4,91 Eur.

V zákonom stanovenej lehote podal proti uzneseniu odvolanie oprávnený.

Preskúmaním spisu odvolací súd zistil, že v danom prípade nie sú splnené podmienky na odvolacie konanie, pretože napadnuté uznesenie nebolo povinnej účinne doručené. Z oznámenie Mestského úradu Spišská Nová Ves zo dňa 28.07.2011 vyplýva, že povinnej bol dňa 20.06.2011 zrušený trvalý pobyt na ulici P. XX/XX v D. L. E. v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len zákon č. 253/1998 Z.z.) a jej trvalým pobytom je mesto D. L. E..

Podľa ust. § 251 ods. 4 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p.) , na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa ust. § 47 ods. 2 O.s.p., ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Zákon č. 253/1998 Z.z. určuje mechanizmus a podmienky prihlasovania a odhlasovania občanov na trvalý a prechodný pobyt. Ust. § 5 zákona upravuje, kedy na účely doručovania písomností od orgánov

verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je adresa sídla obecného úradu príslušnej obce adresou občana. Je to v prípade, ak občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa ust. § 7 ods. 1 písm. d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa ust. § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni (obce - ust. § 2) v mieste, kde sa zdržiava. Miestom trvalého pobytu občana je obec pobytu. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť.

Podľa ust. § 7 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z.z., ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g) je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že v prípade keď dôjde k zrušeniu trvalého pobytu (pri splnení zákonom predvídaných skutočností - ust. § 7 ods. 1) stáva sa miestom pobytu občana obec, na území ktorej bol občanovi pobyt zrušený. Ohlasovňa má povinnosť takémuto občanovi len oznámiť (formou vyvesenia na úradnej tabuli obce) , že trvalý pobyt mu bol zrušený.

V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 4 M Cdo 20/2011 zo dňa 29.11.2011, v ktorom Najvyšší súd konštatoval, že bez ohľadu na to, či ide o miesto pobytu podľa ust. § 5 alebo ust. § 7 zákona č. 253/1998 Z.z. nemožno vyvesenie oznamu na úradnej tabuli obce považovať za doručenie písomností (a to ani v prípade pobytu podľa ust. § 5) , keďže týmto spôsobom sa občanovi len oznamuje, že mu bola alebo má byť doručená písomnosť a nie, že márnym uplynutím lehoty vyvesenia (čo zo zákona ani nevyplýva) , dôjde k jej doručeniu. Aj v prípade takéhoto občana (pri doručovaní písomností podľa ust. § 47 O.s.p.) , platí, že sa adresát písomností, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, musí v čase doručovania v mieste doručenia zdržiavať.

V danom prípade súd prvého stupňa neskúmal, či sa v čase doručenia písomnosti povinná zdržiavala v mieste svojho trvalého bydliska (v meste Spišská L. E.) , ale zásielku považoval za doručenú zvesením oznámenia o uložení zásielky z úradnej tabule mesta.

V danom prípade teda nemožno uplatniť fikciu doručenia v zmysle ust. § 47 ods. 2 O.s.p., preto odvolací súd vrátil vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú. Povinnosťou súdu prvého stupňa bude zisťovať (prostredníctvom polície, sociálnej a zdravotnej poisťovne, rodinných príslušníkov a pod.) adresu bydliska povinnej a až potom ustáliť, či sa povinná zdržuje v obci, ktorá je adresou jej trvalého pobytu. Ak sa zásielku povinnej nepodarí účinne doručiť, súd prvého stupňa posúdi vhodnosť ustanovenia opatrovníka povinnej v zmysle ust. § 29 ods. 2 O.s.p.. Po uplynutí lehoty na podanie odvolania povinnej predloží súd prvého stupňa spis odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní oprávneného.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.