KSKE 7 CoE 99/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoE/99/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7807206495 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7807206495.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej R. B. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v D. na W. ulici č. XX proti povinnému I.. R. Č. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu vo F. na B. ulici č. XXX vedenej u súdnej exekútorky JUDr. Zory Ferdinandy so sídlom v Košiciach na Štefánikovej ulici č.6 o vymoženie 11 219,54 eur o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Petra Hodermarského so sídlom v Rožňave na ulici Akademika Hronca č. 3 proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 6.6.2011 č.k. 8Er/543/2007-32 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie proti výroku o zmene súdneho exekútora.

M e n í uznesenie vo výroku o trovách exekúcie tak, že súdnemu exekútorovi JUDr. Petrovi Hodermarskému priznáva trovy exekúcie 63,35 eur.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením podľa § 44 ods. 8, 9 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov vyhovel návrhu oprávnenej na zmenu súdneho exekútora a vykonaním exekúcie pôvodne vedenej u JUDr. Petra Hodermarského poveril JUDr. Zoru Ferdinandy a zároveň súdnemu exekútorovi JUDr. Petrovi Hodermarskému priznal odmenu a náhradu hotových výdavkov 56,77 eur. Prvostupňový súd preskúmal úkony špecifikované súdnym exekútorom podľa vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhlášky ) a z vyčíslených trov exekúcie 83,27 eur priznal súdnemu exekútorovi 56,77 eur pozostávajúcich z odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b/, § 15 ods. 1 za 6 úkonov: získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného, za každé ďalšie zisťovanie majetku povinného (3x) , spolu 19,92 eur, ktorú zvýšil o daň z pridanej hodnoty 20 %, t.j. 23,90 eur; z náhrady hotových výdavkov 32,87 eur (poštovné) podľa § 22 vyhlášky. Nepriznanie odmeny 6,64 eur za každú aj začatú hodinu exekučnej činnosti podľa § 14 ods. 1 písm. a/, ods. 2 vyhlášky za spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie odôvodnil tým, že ide o administratívny úkon, ktorý bezprostredne nesmeruje k vykonaniu exekúcie v prospech oprávnenej. Podľa tohto ustanovenia nepriznal exekútorovi hodinovú odmenu ani za spracovanie žiadosti o udelenie poverenia a za žiadosť o poskytnutie súčinnosti, pretože za tieto úkony mu patrí odmena podľa § 14 ods. 1 písm. b/, § 15 ods. 1 vyhlášky.

Proti tomuto uzneseniu podal súdny exekútor v zákonnej lehote odvolanie a žiadal, aby odvolací súd uznesenie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Namietal procesný postup súdu prvého stupňa v súvislosti s rozhodnutím o návrhu na zmenu súdneho exekútora a nedodržanie § 44 Exekučného poriadku, keď mu ako účastníkovi konania podľa § 37 Exekučného poriadku nebol doručený návrh oprávnenej na zmenu exekútora. Oprávnená sa neinformovala o stave exekučného konania, nezaujímala sa o jeho priebeh a zistenia o povinnom, inak by zistila, že exekútor nie je nečinný. Súdu ďalej vytkol skutočnosť, že nerešpektoval ani § 209 Exekučného priadku, keď si vyžiadal exekučný spis pôvodného exekútora, aby ho odovzdal novému poverenému exekútorovi. Nestotožnil sa s dôvodmi, pre ktoré súd prvého

stupňa nepriznal daň z pridanej hodnoty z hotových výdavkov a poukázal na uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 30.1.2008 č.k. 4CoE/133/2007-112, v ktorom odvolací súd uviedol, že nie je možné súhlasiť so záverom súdu prvého stupňa v tom smere, že o daň z pridanej hodnoty mala byť zvýšená len odmena exekútora. Daň z pridanej hodnoty je súčasťou trov exekúcie aj v prípade, že ju je podľa osobitného zákona (zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty) súdny exekútor povinný platiť z hotových výdavkov. V tejto súvislosti poukázal i na ďalšie rozhodnutia, v ktorých Krajský súd v Košiciach a Krajský súd v Prešove dospeli k rovnakým záverom o priznaní dane z pridanej hodnoty aj z hotových výdavkov.

Odvolací súd po preskúmaní, či sú splnené podmienky odvolacieho konania z hľadiska prípustnosti odvolania proti výroku o zmene súdneho exekútora, bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) odvolanie súdneho exekútora proti tomuto výroku podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p. odmietol.

Podľa § 251 ods. 4 O.s.p. na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 201 O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje.

Podľa § 202 ods. 2 O.s.p. odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

Podľa § 44 ods. 8 Exekučného poriadku účinného do 31.5.2010 (v čase začatia exekučného konania) oprávnený môže kedykoľvek v priebehu exekučného konania aj bez uvedenia dôvodu podať na príslušný okresný súd návrh na zmenu exekútora. Súd rozhodne o zmene exekútora do 30 dní od doručenia návrhu oprávneného na zmenu exekútora.

Pretože § 44 ods. 8 Exekučného poriadku (ani jeho iné ustanovenie) v spojení s § 202 ods. 2 O.s.p. proti rozhodnutiu, ktorým exekučný súd rozhodoval o návrhu na zmenu exekútora, odvolanie výslovne nepripúšťa, odvolací súd musel odvolanie súdneho exekútora podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p. odmietnuť, pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustné.

V zmysle § 196 Exekučného poriadku v znení zákona č. 348/2011 Z.z. účinného od 1.1.2012, za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o daň z pridanej hodnoty.

Za dôvodné považoval odvolací súd odvolanie súdneho exekútora len vo vzťahu k nepriznanej dani z pridanej hodnoty z hotových výdavkov. V dôsledku novelizácie ustanovenia § 196 Exekučného účinnej od 1.1.2012 v čase rozhodovania odvolacieho súdu (§ 154 ods. 1 O.s.p.) a nedostatok inej úpravy (prechodných a záverečných ustanovení) , patrí súdnemu exekútorovi daň z pridanej hodnoty aj z hotových výdavkov a z náhrady za stratu času bez ohľadu na to, kedy sa začalo exekučné konanie.

Na základe uvedeného preto odvolací podľa § 220 O.s.p. odvolací súd zmenil uznesenie vo výroku o trovách exekúcie tak, že súdnemu exekútorovi priznal odmenu podľa § 14 ods. 1 písm. b/, § 15 ods. 1 vyhlášky 19,92 eur, náhradu hotových výdavkov 32,87 eur (teda vo výške akú určil aj súd prvého stupňa) , ktorú zvýšil o daň z pridanej hodnoty 20 % tak z odmeny ako aj náhrady hotových výdavkov, čím trovy exekúcie predstavujú 63,35 eur.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov odvolacieho konania nežiadal (§ 151 ods. 1 O.s.p., § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.