KSKE 7 CoP 100/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 100/2012

KS v Košiciach, dátum 26.09.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 100/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/100/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811202198 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811202198.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu maloletého O. W. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Y. na S. ul. č. XX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave za účasti vedľajšej účastníčky matky B. W. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Y. na S. ul. č. XX proti žalovanému X. E. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v Y. na Š. ul. č. XX v konaní o určenie otcovstva o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 20.12.2011 č.k. 4C 42/2011-53 takto

r o z h o d o l :

Odvolanie o d m i e t a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením určil znalkyni Prof. RNDr. X. O., PhD., Q. XX Košice za podaný znalecký posudok č. 34/2011 odmenu 414,80 € a upravil učtáreň Okresného súdu Rožňava, aby ju poukázala horeuvedenej znalkyni do troch dní od právoplatnosti uznesenia na č. účtu 2114599655/0200 vo VÚB Košice Letná 40 preddavkovo z finančných prostriedkov štátu s tým, že o zaplatení tohto preddavku na účet tunajšieho súdu bude rozhodnuté v konečnom rozsudku.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný, v ktorom uviedol, že vzhľadom k tomu, že je nezamestnaný, nemá prostriedky na to, aby vyplatil istinu v sume 414,80 € znalkyni. Platí výživné, byt a ešte má aj syna, ktorý je v jeho domácnosti.

Pred prejednaním veci odvolací súd skúmal, či sú splnené podmienky pre vykonanie odvolacieho konania.

Podľa § 218 ods. 1 písm.b/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Účastník konania môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje (§ 201 O.s.p.) , pričom uvedené ustanovenie je potrebné vykladať tak, že odvolanie môže podať ten účastník, ktorého práva boli rozhodnutím dotknuté, prípadne ten účastník konania, ktorého návrhu nebolo vyhovené. Súd prvého stupňa napadnutým uznesením priznal ustanovenej znalkyni odmenu za podaný znalecký posudok 414,80 €, ktorá bude znalkyni uhradená do troch dní od právoplatnosti uznesenia preddavkovo z finančných prostriedkov štátu s tým, že o zaplatení tohto preddavku na účet súdu bude rozhodnuté v konečnom rozsudku. Žalovaný v podanom odvolaní nenamietal výšku priznanej odmeny znalkyne, ale namietal, že nie je schopný znalečné znalkyni uhradiť vzhľadom na svoje pomery. Vzhľadom na to, že napadnutým uznesením žalovaný nebol zaviazaný k žiadnej povinnosti, teda ani povinnosti uhradiť znalečné, ako sa mylne domnieva, je osobou neoprávnenou na podanie odvolania, pretože jeho práva neboli rozhodnutím súdu prvého stupňa dotknuté, preto odvolací súd musel jeho odvolanie podľa § 218 ods. 1 písm.b/ O.s.p. odmietnuť. Pre

úplnosť odvolací súd dodáva, že rozsudkom z 24.11.2011 č.k. 4C 42/2011-43 súd rozhodol, že štát nemá právo na náhradu trov konania, ktoré platil, pričom išlo o trovy, ktoré štátu vznikli v súvislosti s podaným znaleckým posudkom.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.