KSKE 7 CoP 103/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 103/2012

KS v Košiciach, dátum 26.09.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 103/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/103/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612201178 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7612201178.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senátu zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Imricha Volkaia v právnej veci navrhovateľky E. S. nar. XX.X.B. bývajúcej v K. G. Č.. B. proti odporcovi Y. S. nar. XX.XX.B. bývajúcom v H. na ul. Š. Č.. B./X o určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela, o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves zo 16.2.2012 č.k. 6P 43/2012-13 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal odporcu prispievať navrhovateľke na výživu rozvedenej manželky od 1.2.2012 po 30,- € mesačne vždy do 20-teho dňa v mesiaci vopred.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie odporca s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok a návrh zamietol, alternatívne zrušil rozsudok a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Uplatnil odvolací dôvod v zmysle ust. § 205 ods. 2 písm. c/, d/, f/ O.s.p. pre neúplné zistenie skutkového stavu, pretože súd prvého stupňa nevykonal všetky navrhnuté dôkazy a neprihliadol na skutočnosti, ktoré boli preukázané a vyplynuli z prednesov účastníkov konania. Uviedol, že 16.2.2012 bolo manželstvo s navrhovateľkou rozvedené. Z manželstva pochádzajú dospelé deti, ktoré už vedú svoj vlastný život a počas prvostupňového konania žil so svojou družkou, s ktorou plánoval budúcnosť a s ktorou sa v mesiaci február 2012 rozišiel a v súčasnosti žije sám, má finančné problémy a nevie si zabezpečiť vlastnú existenciu. Poukázal na svoje seriózne správanie napriek tomu, že dlhodobo počas obdobia, keď s manželkou nežil v spoločnej domácnosti, žil so svojou družkou, ale manželke finančne vypomáhal v rámci svojich možností. Uviedol, že nemal možnosť sa vyjadriť dostatočne na pojednávaní, pretože bol diskriminovaný, keďže je V.. Konštatoval, že netrvá na vyporiadaní BSM po skončení manželstva, majetok zanecháva navrhovateľke, čo zásadne mení jeho materiálnu situáciu, ako aj samotné zabezpečenie potrieb navrhovateľky. Konštatoval, že pred niekoľkými rokmi navrhovateľka za trvania manželstva predala dvojizbový byt, preukázateľne kúpila štvorizbový byt a po roku ho vymenila za dvojizbový a v tom čase, ako jej zákonný manžel finančné prostriedky z predaja bytu nezískal, pretože v tom čase, aj keď boli manželia, dlhodobo spolu neviedli spoločnú domácnosť. Myslí si, že takáto závažná skutočnosť v zásade mení majetkové pomery v prospech navrhovateľky a tieto sú neporovnateľné s jeho majetkovými pomermi, ktorý v súčasnosti má finančné problémy a navrhovateľka je finančne zabezpečená, čo súd nepreveril.

Navrhovateľka vo vyjadrení navrhla potvrdiť napadnutý rozsudok. Uviedla, že dvojizbový byt predala z finančných dôvodov a finančné prostriedky boli poukázané na účet odporcu, pretože v tom čase boli manželmi. V štvorizbovom byte, kde bývali spolu s deťmi a keďže odporca ako manžel prestal

prispievať na domácnosť, vznikol dlh na nájomnom, ktorý sa vyrovnal predajom bytu a presťahovaním do dvojizbového bytu s doplatkom. V súčasnej dobe býva sama, poberá dôchodok 113,- €, ktorý jej nepostačuje ani na základné životné potreby a vzhľadom na nízky dôchodok, jej musia finančné vypomáhať deti. V súčasnosti jej pomohla dcéra, ktorá jej požičala peniaze na nájomné, pretože inak by si nemohla kúpiť lieky, ktoré musí užívať pravidelne. Odporca napriek odvolacím námietkam má lepšie majetkové pomery, pretože prednedávnom sa vrátil z G. vo februári 2012, čoho dôkazom je aj to, že si kúpil osobné motorové vozidlo P. K., ktoré by v prípade nedostatku finančných prostriedkov nekupoval.

Podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

V zmysle ust. § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, dôsledne vykonal potrebné dokazovanie tak na strane navrhovateľky ako aj na strane odporcu, posúdil dokazovanie podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine, prihliadol na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania a odôvodnenie rozsudku odvolací súd považuje za dôsledné, presvedčivé a s jeho závermi sa v celom rozsahu stotožňuje. V odvolaní odporca neuvádza žiadne iné relevantne významné dôkazy, s ktorými by sa súd prvého stupňa v dôvodoch napadnutého rozsudku dôsledne nevysporiadal a je potrebné zdôrazniť, že v konaní o priznanie príspevku na výživu rozvedeného manžela je hodnotením rozvodového súdu ohľadne príčin rozvratu manželstva viazaný, tieto nemôže hodnotiť ináč a nemožno uzavrieť, že by priznanie príspevku na výživu navrhovateľky, ako rozvedenej manželky, bolo v rozpore s dobrými mravmi. Príjem a životná úroveň odporcu je vyššia ako navrhovateľky o viac než polovicu, čoho dôkazom je to, že je schopný platiť úver na osobné motorové vozidlo a na jeho prevádzku a určený príspevok navrhovateľke pomôže aspoň na zabezpečenie nákladov na bývanie, nakoľko ostala sama po dlhoročnom manželstve, porodila a vychovala odporcovi šesť detí, preto vzhľadom na pomery odporcu, je priznané výživné z titulu príspevku na rozvedenú manželku primerané.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne sa vysporiadal so všetkými námietkami odporcu uplatnenými v odvolaní, pretože tieto v prevažnej miere tvorili jeho obranu v priebehu konania na súde prvého stupňa, preto odvolací súd sa plne stotožnil so záverom súdu prvého stupňa a rozsudok z vyššie uvedených dôvodov ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 potvrdil a v súlade s odsekom 2 cit. zák. ustanovenia sa so závermi súdu prvého stupňa v plnom rozsahu stotožnil.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.