KSKE 7 CoP 108/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 108/2012

KS v Košiciach, dátum 12.04.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 108/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/108/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111216493 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111216493.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Z.. X. S. nar. X.XX.XXXX bývajúceho v H. na I. ul. č. X proti odporkyni L. S. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v H. na G. ul. č. X v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletému X. S. nar. XX.XX.XXXX zastúpenému kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach o návrhu odporkyne na opravu odôvodnenia rozsudku Okresného súdu Košice I z 20.1.2012 č.k. 36C 155/2011-50 takto

r o z h o d o l :

Návrhu na opravu odôvodnenia rozsudku n e v y h o v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa predmetným rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov konania a schválil dohodu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode tak, že mal. X. zveril do osobnej starostlivosti odporkyne, ktorá ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Navrhovateľa zaviazal prispievať na výživu maloletého 130 € mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám odporkyne počnúc právoplatnosťou rozsudku. Upravil styk navrhovateľa s mal. X. tak, že je oprávnený stretávať sa s maloletým každý víkend od piatka od 15.00 hod. do nedele do 15.00 hod. s tým, že v takto určený čas navrhovateľ prevezme maloletého od odporkyne a po skončení styku ho odporkyni odovzdá. O trovách konania rozhodol tak, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania.

Odporkyňa v odvolacej lehote proti rozsudku podaním doručeným súdu prvého stupňa 28.2.2012 navrhla opraviť odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa takto:

1. na druhej strane rozsudku druhý odsek odôvodnenia doplní o jej tvrdenia o agresívnom správaní sa navrhovateľa voči nej pod vplyvom alkoholických nápojov, čo je uvedené v jej písomných vyjadreniach a to aspoň v stručnosti: Za hlavnú príčinu rozvratu ich manželstva považovala agresívne správanie sa navrhovateľa voči odporkyni pod vplyvom požitia alkoholických nápojov (nie v triezvom stave) , vyskytujúce sa v priebehu manželského spolužitia. ,

2. na druhej strane rozsudku šiesty odsek posledná veta, kde namiesto nesprávneho údaja: v júni 2009 uvedie správny údaj: v januári 2009 ,

3. na štvrtej strane rozsudku piaty odsek predposledná veta doplní text: ... agresívne správanie sa navrhovateľa voči odporkyni pod vplyvom požitia alkoholických nápojov (nie v triezvom stave) , vyskytujúce sa v priebehu manželského spolužitia, taktiež následné povahové a názorové rozdiely na spoločný život účastníkov konania a následné citové odcudzenie sa.

Súd prvého stupňa nevyhovel návrhu odporkyne na opravu odôvodnenia uznesením z 26.3.2012 č.k. 36C 155/2011-58 a predložil spis odvolaciemu súdu podľa § 165 ods. 2 O.s.p. na rozhodnutie o návrhu odporkyne.

Odvolací súd rozhodol o návrhu odporkyne na opravu odôvodnenia rozsudku podľa § 165 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 165 ods. 3 O.s.p. a návrhu na opravu dôvodov rozsudku nevyhovel.

Podľa § 165 ods. 1 až 3 O.s.p. pokiaľ nemá odôvodnenie rozsudku podklad v zistení skutkového stavu, môže účastník pred tým, ako rozsudok nadobudne právoplatnosť, navrhnúť, aby odôvodnenie bolo opravené. Súd prvého stupňa rozhodne o návrhu na opravu do 30 dní od jeho podania. Ak súd prvého stupňa nevyhovie návrhu, predloží vec do 30 dní od podania návrhu odvolaciemu súdu, ktorý o oprave rozhodne do 60 dní od predloženia veci. O oprave dôvodov rozhoduje súd uznesením. Pojednávanie netreba nariaďovať.

Predpokladom opravy odôvodnenia rozsudku podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia je odôvodnenie nemajúce podklad v zistení skutkového stavu. Súdnym zistením skutkového stavu podľa § 165 ods. 1 O.s.p. je potrebné rozumieť dôkazy, t.j. poznatky, či závery súdu o rozhodujúcom skutkovom stave. Oprava odôvodnenia bude teda prípustná iba vtedy, ak sa týka tej časti odôvodnenia, ktorá je venovaná zisteniu skutkového stavu, nie tej časti, v ktorej sa iba reprodukujú prednesy účastníkov, aj keď ide o prednesy o skutkovom stave. Na druhej strane je oprava vylúčená ohľadom tých skutočností, ktoré sa síce stali predmetom dokazovania, ktoré však konajúci súd nehodnotil z hľadiska ich pravdivosti a o ktorých si preto nevytvoril ani potrebné závery. V takomto prípade ide o nedostatočné zistenie skutkového stavu. V prejednávanej veci súd prvého stupňa rozhodoval o rozvode manželstva účastníkov a o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletému dieťaťu pochádzajúcemu z manželstva. Súd prvého stupňa vykonal dokazovanie ohľadom skutočností, ktorých preukázanie je potrebné pre rozhodnutie o rozvode manželstva podľa § 22 a 23 Zákona o rodine (vážnosť narušenia a trvalosť rozvratu vzťahov, možnosť obnovenia manželského spolužitia, príčiny rozvratu, porušenie povinnosti manželov podľa § 18 a 19, záujem maloletého dieťaťa a podobne) a závery o týchto skutočnostiach uviedol v odôvodnení. Oprava odôvodnenia nie je prípustná v časti, v ktorej súd uviedol, čoho sa navrhovateľ domáhal a z akých dôvodov, ako sa vyjadril odporca alebo iný účastník konania, v časti, kde uviedol úvahy, ktorými sa riadil pri hodnotení dôkazov a dôvody, prečo nevykonal ďalšie dôkazy, ako aj v časti, v ktorej vec posúdil po právnej stránke. Taktiež platí, že to, čo nie je uvedené v odôvodnení rozsudku nemôže byť ani dôvodom na opravu.

Odvolací súd dôsledným preskúmaním obsahu spisu, zápisnice o pojednávaní z 20.1.2012 a rozsudku súdu prvého stupňa zistil, že odôvodnenie rozsudku má podklad v zistení skutkového stavu, ktorý súd zistil vykonaním dôkazov a to výsluchom navrhovateľa a odporkyne a zdôrazňuje, že odporkyňa sa v rámci svojho výsluchu stotožnila s príčinami rozvratu manželstva, ako aj so skutočnosťami uvedenými navrhovateľom vo vzťahu k charakteristike ich manželstva, keď uviedol, že spočiatku ich manželstvo bolo dobré, manželstvo uzavreli po predchádzajúcej 5 - mesačnej známosti, z ich vzťahu sa narodil syn 19.10.2004. Po určitej dobe začali vznikať medzi nimi hádky z dôvodu, že mali rozdielne názory, predstavy na chod domácnosti, na ich spoločný život, na základe čoho odporkyňa opustila spoločnú domácnosť spolu s dieťaťom v roku 2009, asi po mesiaci alebo po šiestich týždňoch sa vrátila, avšak definitívne opustila spoločnú domácnosť v júni 2009. Odvtedy nežijú spolu, nestretávajú sa a vzájomné vzťahy medzi nimi ochladli. Účastníci žiadne iné skutočnosti o ich manželstve a dôvodoch rozvratu v rámci vykonávania dokazovania neuviedli.

Vzhľadom na to, že odporkyňa sa domáha opravy odôvodnenia v častiach, v ktorých oprava odôvodnenia nie je prípustná a nakoľko odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa má podklad v zistení skutkového stavu, odvolací súd nemohol návrhu odporkyne na opravu dôvodov rozsudku súdu prvého stupňa vyhovieť.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.