KSKE 7 CoP 109/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 109/2012

KS v Košiciach, dátum 10.04.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 109/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/109/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712204067 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7712204067.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci K.. S. F. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Y.I. na ul. Q. č. XXXX/ XX toho času umiestneného v Psychiatrickej nemocnici n.o. v Michalovciach v konaní o vyslovenie príspustnosti prevzatia do ústavu o odvolaní K.. S. F. proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo 16.3.2012 č.k. 14Pu 5/2012-6 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa vyslovil, že k prevzatiu K.. S. F. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Y. na ul. Q. č. XXXX/XX do Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach dňa 14.3.2012 došlo zo zákonných dôvodov. Konštatoval, že K.. S. F. odmietol ústavnú liečbu, na základe čoho súd začal uznesením podľa § 191b ods. 1 O.s.p. konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia a držania v ústave zdravotníckej starostlivosti a súčasne ustanovil mu podľa § 191b ods. 2 O.s.p. opatrovníka pre toto konanie R.. Y. K. zamestnanca Okresného súdu Trebišov. Konštatoval, že podľa výpovede ošetrujúceho lekára u pacienta ide o opakovaný pobyt na tomto oddelení, bol privezený RZP v doprovode polície pre non compliance v domácom prostredí, heteroagresivitu, dezorientáciu a zmätenosť. Pretože sa jedná o dekompenzáciu psychického stavu, jeho hospitalizácia je nutná.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie K.. S. Y. F. s návrhom, aby odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie. Poukázal na to, že je dôchodca, ktorý nikomu neublížil slovom, ani fyzicky, nič neukradol a býva sám. Predpokladal pokojnú starobu a mal výkyvy krvného tlaku, čo sa prejavilo omdletím. Uviedol, že nevie, ako sa dostal do nemocnice, kde odmietol hospitalizáciu. Poukázal na to, že v nemocnici nemá personál k dispozícii jeho občiansky preukaz ani kartičku poistenca a v nemocnici mu bolo prisľúbené súdne prešetrenie jeho záležitosti.

Opatrovník sa k odvolaniu nevyjadril.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je opodstatnené.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Súd prvého stupňa zistený skutkový stav správne právne posúdil, keď vyslovil, že prevzatie K.. S. F. do ústavu zdravotníckej starostlivosti bez jeho súhlasu od 15.3.2012 bolo zo zákonných dôvodov. Boli dodržané všetky procesné ustanovenia týkajúce sa lehôt vo vzťahu k postupu zdravotníckeho

zariadenia, ako aj postupu súdu v súvislosti s rozhodovaním o tom, či k prevzatiu do ústavu došlo zo zákonných dôvodov. Súd prvého stupňa rozhodol na základe vykonaného dokazovania a skutočností zistených výsluchom ošetrujúceho lekára, z ktorého vyplynula potreba vzhľadom na zdravotný stav pacienta, umiestniť ho bez jeho súhlasu v zdravotníckom zariadení, neodporučil výsluch ani doručovanie uznesenia, teda v danom prípade šlo o taký liečebný úkon, ktorý bolo možné pre bezpečnosť pacienta aj okolia vykonať bez jeho súhlasu. Odvolací súd sa stotožnil s rozhodnutím súdu prvého stupňa a preto napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.