KSKE 7 CoP 112/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 112/2012

KS v Košiciach, dátum 26.09.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 112/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/112/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812200158 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7812200158.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti I.: 1. E. nar. X.X.R. a 2. E. nar. X.X.R. zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava detí rodičov: B. I. nar. XX.X.R. bývajúcej v F. na ul. Ž. Č.. R. zastúpenej JUDr. Ladislavom Törökom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Rožňave na ul. Šafárikovej č. 8 a Š. I. nar. XX.X.R. bývajúcom v F. na ul. D. Č.. R. prechodne v ubytovni E. Č.. R. Q. W. na návrh P.. Y. I. nar. XX.X.R. bývajúcej v O. S. Č.. R. t.č. prechodne v F. A. J.. D. Č.. R. o zverenie maloletých detí do náhradnej osobnej starostlivosti a určenie výživného, o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Rožňava č.k. 7P 9/2012-62 zo 7.2.2012 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a vec v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudok zmenil rozsudok Okresného súdu Rožňava č.k. 5C 68/2004-27 zo dňa 16.8.2004 vo výroku o osobnej starostlivosti o maloleté deti a výživnom tak, že mal. E. a mal. E. zveril do náhradnej osobnej starostlivosti P.. Y. I., ktorá je oprávnená a povinná zabezpečovať starostlivosť o maloleté deti v rovnakom rozsahu ako ju zabezpečujú rodičia a právo zastupovať maloleté deti iba v bežných veciach. Zaviazal otca prispievať na výživu každého dieťaťa po 100,- € mesačne a matku zaviazal prispievať na výživu mal. E. 80,- € mesačne a mal. E. 60,- € mesačne od právoplatnosti rozsudku vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred navrhovateľke. Rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podala odvolanie matka s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok tak, že návrh navrhovateľky zamietne ako nedôvodný. Rozsudok prvostupňového súdu považuje za nesprávny, pretože súd nedostatočne zistil skutkový stav, nevyporiadal sa s predloženými dôkazmi ani tvrdením matky a rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci v zmysle ust. § 205 ods. 2 písm. a/ O.s.p. Rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza zo skutočnosti, že matka detí 23.12.2011 opustila spoločnú domácnosť v ktorej bývala s otcom a maloletými deťmi, čo však poprela, pretože už z jej výpovede je zrejmé, že medzi ňou a otcom maloletých detí došlo ku konfliktu. Otec detí ju fyzicky napadol a ona pred obavami o svoje zdravie a život zo spoločnej domácnosti ušla. Následne, keď sa vrátila do bytu, bol na vchodových dverách vymenený zámok, preto považuje záver prvostupňového súdu za nesprávny. Má za to, že súd prvého stupňa dostatočne neskúmal ani bytovú otázku otca maloletých detí pretože deti sa vyjadrili, že nechcú bývať v byte, v ktorom doteraz bývali, avšak tento si prenajímala práve matka maloletých detí a zariadenie tohto bytu je v jej vlastníctve. Za daného stavu ak matka ukončí nájom bytu v ktorom doteraz žili, dôjde automaticky k situácii, že maloleté deti nebudú mať zabezpečené bývanie. Zároveň nie je v jej finančných možnostiach zo svojho príjmu 460,- € aby platila nájomné 200,- € za byt, v ktorom bývajú maloleté deti a zároveň si musela zabezpečovať bývanie inde, kde musí taktiež uhrádzať nájomné 260,- € a ešte platiť výživné na maloleté deti 120,- €. Konštatovala, že spĺňa všetky podmienky pre zabezpečovanie osobnej

starostlivosti o maloleté deti a preto nie je potreba tieto zverovať do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky. Celá situácia je len pomstou otca detí, ktorý sa nevie preniesť cez vzťah, ktorý má ona s priateľom a nabáda deti k tomu, aby nejavili o ňu ako matku záujem a neustále ich psychicky vydiera tým, že ona si našla priateľa a preto zanevrela na maloleté deti v dôsledku čoho opustila spoločnú domácnosť, čo však nie je pravdou. V záujme zabezpečiť starostlivosť o maloleté deti na požadovanej úrovni je odhodlaná pre svoje deti urobiť čokoľvek, dôkazom čoho je fakt, že si zabezpečila dvojizbový byt, ktorý kompletne zariadila a vytvorila tak vhodné podmienky na bývanie pre svoje deti, pričom zároveň pripojila k odvolaniu čestné prehlásenie aj nájomnú zmluvu. Navrhovateľka vo vyjadrení navrhla potvrdiť napadnutý rozsudok. Konštatovala, že matka detí dobrovoľne odišla zo spoločnej domácnosti, pretože dala prednosť svojmu priateľovi a maloleté deti sviatky Vianoc strávili bez nej. Uviedla, že zámok na dverách bytu doposiaľ nie je vymenený, preto matka klame. Dôkazom neschopnosti matky zabezpečiť výchovu a výživu detí na požadovanej úrovni svedčí skutočnosť, že so synom E. nebola na preventívnej prehliadke u zubára v r. 2007 čo zabezpečoval otec, aj uhrádzal za návštevu 69,58 € a cestovné zabezpečoval za 13,- €. Matka v školskom roku 2010/2011 nevyplatila deťom obed, ktorý uhradila ona po návrate zo zimných prázdnin 49,- €. Maloletým deťom nezakupuje ani oblečenie, toto zabezpečovala ona požiadaním svojej kolegyne, avšak sa jedná o oblečenie obnosené. Deti nové oblečenie dostávajú iba od otca. Mal. E. navštevuje tanečnú školu za ktorú ona zaplatila 30,- €, zabezpečila mu oblek, topánky, kravatu aj košeľu. Na venček bude tiež potrebovať určitú finančnú sumu, ale s matkinou podporou rátať nemôže. Nakoľko sa rozhodla, že bude zabezpečovať starostlivosť o maloleté deti je v ich záujme aby bývali v doterajšom prostredí, v ktorom doposiaľ žili a preto sa ona presťahovala ku nim do ich bytu, aby deti do školy nemuseli dochádzať. Zároveň pripojila príjmové doklady o úhrade finančných súm na zabezpečovanie odôvodnených potrieb maloletých detí a aj poštové poukazy o uhradení stravného v škole - školskej jedálni a tiež predložila zmluvu o nájme bytu.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu matky navrhol potvrdiť rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny. Šetrením v domácnosti, v ktorej bývajú maloleté deti zistil, že tieto bývajú v spoločnej domácnosti so svojou tetou - navrhovateľkou na adrese D. Č.. R. Q. F.. Vykonal pohovor s tetou maloletých detí ktorá zabezpečuje starostlivosť o ne, pretože otec maloletých detí pracuje vo firme Q. X. W. a finančnými prostriedkami prispieva na výživu maloletých detí. Konštatoval, že deti sa nechcú vrátiť k matke a chcú ostať v jej starostlivosti. Uviedol, že matka detí býva v F. A. J.. Ž. Č.. R. v dvojizbovom byte, ktorý má v prenájme a býva v ňom sama. S priateľom ktorého mala, s týmto už neudržiava kontakty, pretože sa vrátil k svojej manželke. So svojimi deťmi je v kontakte prostredníctvom SMS a občas navštívia spoločne pizzériu. Na základe tvrdenia matky kolízny opatrovník zistil, že navrhovateľka bráni kontaktu medzi deťmi a matkou.

Otec sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Kolízny opatrovník zaslal odvolaciemu súdu správu o šetrení pomerov z 19.9.2012 doručenú odvolaciemu súdu 24.9.2012 z ktorej sa zisťuje, že po vydaní rozsudku súdu prvého stupňa otec spolu so svojimi maloletými deťmi E. a E. od septembra 2012 sú presťahovaní do okresu M., kde bývajú v rodinnom dome na adrese trvalého pobytu I. Č.. X okres M. v spoločnej domácnosti aj s priateľkou otca maloletých detí. V súčasnej dobe otec maloletých detí je nezamestnaný, evidovaný na Úrade práce v M.. Mal. E. navštevuje SOŠ technickú a mal. E. Základnú školu v M.. Matka maloletých detí nie je s nimi v žiadnom kontakte a nezabezpečuje starostlivosť o ne. Maloleté deti sa vyjadrili, že chcú zostať s otcom, preto chce podať návrh na zverenie maloletých detí do jeho osobnej starostlivosti. Matka pokiaľ prejaví záujem o detí tak len telefonicky a hlavne v nočných hodinách. Matka býva na adrese Ž. Č.. R. Q. F. v dvojizbovom byte a je zamestnaná vo firme X. L. M..

Odvolací súd na základe podaného odvolania matky preskúmal napadnutý rozsudok aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. ho zrušil a podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. súd rozhodne či zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p. ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Podľa § 120 ods. 2 O.s.p. vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli.

Podľa odseku 3 cit. zák. ustanovenia ak nejde o veci uvedené v odseku 2, súd si môže osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov.

Z ust. § 120 ods. 2 O.s.p. nepochybne vyplýva, že z konania, ktoré možno začať aj bez návrhu je súd povinný dbať na to, aby skutkový stav zistil čo najúplnejšie. Rozhoduje, ktoré z navrhovaných dôkazov treba vykonať a vykoná aj iné dôkazy, než sú navrhované. Odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a konania, ktoré mu predchádzalo zistil, že napriek tomu, že konajúci súd rozhodol v súlade s návrhom a správne zisteného skutkového stavu. Kolízny opatrovník však podal správu o prešetrení rodinných pomerov zo dňa 19.9.2012, doručenú odvolaciemu súdu 24.9.2012, v ktorej uvádza, že po vynesení rozsudku došlo k podstatnej zmene pomerov. Odvolací súd vychádzajúc z tejto novej skutočnosti dospel k záveru, že nie sú podmienky pre potvrdenie, ani pre zmenu rozsudku súdu prvého stupňa, pretože po rozhodnutí súdu prvého stupňa došlo k zásadnej zmene pomerov na strane účastníkov. Pretože skutkový základ zistený súdom prvého stupňa sa v odvolacom konaní zmenil, právne posúdenie súdu prvého stupňa už nemožno aplikovať a bude nevyhnutné, aby konajúci súd vykonal dokazovanie za účelom zistenia úplne nového skutkového základu s následným právnym posúdením výsledkov tohto dokazovania a rozhodol o návrhu. Odvolací súd preto podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušil rozsudok a podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia vrátil vec na ďalšie konanie a dodáva, že rozhodnutím odvolacieho súdu na úplne novom skutkovom základe by účastníkov konania zbaviť možnosti domáhať sa preskúmania prijatých skutkových a na ne nadväzujúcich právnych záverov a zároveň by porušil princíp dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania, čím by podľa § 221 ods. 1 písm. e/ O.s.p. odňal účastníkom konania možnosť konať pred súdom.

Po vrátení veci bude povinnosťou súdu prvého stupňa v rozsahu zrušenia vec znovu prejednať, zistiť a vyhodnotiť všetky skutočnosti relevantné pre rozhodnutie o návrhu, predovšetkým vykonať dokazovanie na zistenie aktuálnych pomerov na strane účastníkov, či skutočne maloleté deti sa nachádzajú v osobnej starostlivosti otca na jeho novej adrese, ak áno, zistiť jeho zmenené príjmové a majetkové pomery na základe tvrdenia, že sa stal nezamestnaný a je evidovaný na úrade práce a prešetriť aj pomery v jeho novom bydlisku, kde má bývať aj so svojou priateľkou. Zároveň bude potrebné preskúmať aj vzájomné vzťahy maloletých detí s jeho novou priateľkou a verifikovať tvrdenie otca, že maloleté deti navštevujú školu na adrese jeho nového bydliska a preveriť aj odvolacie námietky matky uvádzané v odvolaní proti rozsudku súdu prvého stupňa. Predovšetkým bude potrebné zamerať dokazovanie na zistenie aktuálnych príjmových, osobných a majetkových pomerov oboch rodičov a zamerať sa aj na zistenie skutočností ohľadne skončenia pracovného pomeru otca, zistiť konkrétne dôvody, pre ktoré stratil zamestnanie a posúdiť, či ide o dôvody objektívneho charakteru alebo o konanie, ktorým sa vzdal bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania a tieto dôsledne vyhodnotiť s prihliadnutím na § 75 ods. 5 Zákona o rodine, ktorý umožňuje hodnotiť nielen životné okolnosti a pomery povinného, ktoré sú reálne dané ale aj tie, ktoré by za určitých podmienok mohli existovať. Po takto vykonanom dokazovanie

opätovne rozhodnúť o návrhu vychádzajúc zo všetkých zákonných ustanovení a rozsudok odôvodniť v súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.