KSKE 7 CoP 119/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 119/2012

KS v Košiciach, dátum 26.09.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 119/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/119/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811209375 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811209375.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci J. Q. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v E. na J. ul. č. XXX na návrh navrhovateľov L. Q. nar. X.XX.XXXX a L. Q. nar. XX.XX.XXXX bývajúcich v E. na J. ul. č. XXX za účasti rodičov R. Q. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v Y. č. XX a J. Q. nar. X.X.XXXX bývajúceho v E. na O. ul. č. XXX v konaní o zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľov o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Rožňava z 2.3.2012 č.k 5P 83/2012-66 takto

r o z h o d o l :

Odvolanie odmieta.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zveril mal. J. Q. nar. XX.X.XXXX do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľov L. Q. nar. X.XX.XXXX a L. Q. nar. XX.XX.XXXX, ktorí budú oprávnení a povinní osobne zabezpečovať starostlivosť o maloletú, spravovať jej majetok a zastupovať ju v bežných záležitostiach. Matku maloletej R. Q. a otca maloletej J. Q. zaviazal prispievať na výživu maloletej každého po 26 € mesačne počnúc od právoplatnosti rozsudku vopred vždy do 15. dňa v mesiaci do rúk navrhovateľov. O trovách rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec, ktorý nesúhlasil so zverením maloletej do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľov a navrhol u maloletej nariadiť ústavnú starostlivosť.

Odvolací súd pred prejednaním veci samej skúmal, či sú splnené podmienky odvolacieho konania a zistil, že J. Q. dovŕšila XX.X.XXXX plnoletosť.

Podľa § 218 ods. 1 písm.e/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré rozhodnutie napadnuté odvolaním zaniklo inak.

Predmetom konania bolo zverenie v tom čase mal. J. Q.Š. do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľov. Z ustanovenia § 45 ods. 1 vety prvej Zákona o rodine vyplýva, že do náhradnej osobnej starostlivosti možno zveriť maloleté dieťa, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa. Z ustanovenia § 47 ods. 1 písm.a/ Zákona o rodine vyplýva, že náhradná osobná starostlivosť zaniká dosiahnutím plnoletosti dieťaťa. Vzhľadom na to, že J. Q. dovŕšila plnoletosť po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa, napadnutý rozsudok stratil účinnosť, preto odvolací súd v súlade s vyššie citovaným ustanovením § 218 ods. 1 písm.e/ O.s.p. odvolanie otca odmietol bez toho, aby skúmal vecnú stránku napadnutého rozsudku a jemu predchádzajúce konanie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.