KSKE 7 CoP 132/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/132/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711216257 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711216257.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Imricha Volkaia v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého U. W. nar. XX.X.XXXX bývajúceho u matky zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce na návrh matky H. W. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v W. na R. ulici č. XXX za účasti otca X. W. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v I. č. XXX o zvýšenie výživného, o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Michalovce zo 16.12.2011 č.k. 15P 244/2011-36 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol návrh na zvýšenie výživného a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie matka s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok a vyhovel jej návrhu na zvýšenie výživného na 90 € mesačne. Poukázala na to, že 4.7.2011 bolo znížené výživné zo 60 € na 26 € z dôvodu, že otec je nezamestnaný, nemá príjem a nemá ani dávky v hmotnej núdzi. Uviedla, že manželka otca je živnostníčka, ktorá podniká v mäsiarstve a má vedomosť o tom, že v jej prevádzke otec detí pracuje. Poukázala na to, že odporca holduje alkoholu a hrá hracie automaty, čo potvrdzuje, že nemá núdzu o financie a viackrát mu bol vzatý vodičský preukaz v dôsledku jazdy pod vplyvom alkoholických nápojov, teda ak má finančné prostriedky na platenie pokút, tak musí mať aj na výživné.

Kolízny opatrovník navrhol vyhovieť návrhu matky, nakoľko odôvodnené potreby maloletého dieťaťa sa neustále zvyšujú.

Otec vo vyjadrení navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok. Poukázal na to, že matka v odvolaní uvádza nepravdivé údaje, pretože konajúci súd vykonaným dokazovaním zistil jeho ekonomickú situáciu, ktorá sa od predchádzajúcej úpravy výživného nezmenila a naďalej je vedený ako nezamestnaný, evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, kde sa pravidelne hlási. Keďže je v zlej ekonomickej situácii, ktorá mu nedovoľuje poskytovať nadštandardnú starostlivosť deťom, musia sa tejto situácii prispôsobiť aj maloleté deti, rovnako tie s ktorými žije, a teda aj maloletý navrhovateľ. V opačnom prípade by zvýhodnil navrhovateľa proti svojím ďalším dvom maloletým deťom. Poprel, že by podnikal, pretože podnikateľkou je iba jeho manželka a na podnikaní manželky sa nepodieľa, nepredáva výrobky a nevykonáva v predajni žiadnu činnosť. Ak sa aj zdržiava v predajni, tak len na čas potrebný na kontrolu hygieny, pretože je vedený ako zodpovedný zástupca a jedine takto môže prispieť k podnikaniu

svojej manželky. Poprel, že by požíval alkoholické nápoje a bol gamblerom, pretože tieto skutočnosti matka sústavne uvádza v každom písomnom alebo v ústnom styku pred všetkými úradmi kedy spomína jeho meno. Rozsudok považuje ako vecne správny po stránke hmotnoprávnej aj procesnej, pretože prvostupňový súd mal dostatok dôkazov na to, aby zhodnotil dôkazy a rozhodol o nich, a po celkovom zvážení jednoznačne rozhodol o zamietnutí návrhu a ani po podanom odvolaní nevyšli najavo také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa riadne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych ustanovení Zákona o rodine, v súlade s ust. § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo v konaní najavo, preto je odôvodnenie rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd stotožňuje. Odvolací súd dodáva, že zmenou pomerov v zmysle ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine sa rozumie výrazná zmena tých okolnosti na jednej alebo druhej strane, t.j. oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom, pričom musí ísť o zmenu trvalú, nielen prechodnú a musí ísť o zmenu v tých okolnostiach, z ktorých vychádzalo predchádzajúce rozhodnutie o výživnom. V konaní o zvýšenie výživného je preto potrebné porovnať pomery, z ktorých vychádzalo predchádzajúce súdne rozhodnutie o výživnom s pomermi existujúcimi v čase rozhodovania súdu o návrhu na zmenu výživného. Aj pri rozhodovaní o výživnom v dôsledku zmeny pomerov sa použijú zásady, ktoré sú rozhodujúce pre určenie výživného. V danom prípade ide o ust. § 62 ods. 1, 2, 4 a 5 a ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, z ktorých vyplýva, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť trvajúca do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia sú povinní prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov a dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodičia súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Pri určení výživného súd prihliada na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Súd prvého stupňa vzhľadom na vykonané dokazovanie správne konštatoval, že od poslednej úpravy výživného, teda od právoplatnosti rozsudku Okresného súdu Michalovce zo dňa 30.9.2011 č.k. 2P 180/2011-46, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.10.2011 nedošlo k takým zmenám pomerov, ktoré by odôvodňovali zmenu rozhodnutia o výživnom. Vzhľadom na pomerne krátku dobu, ktorá uplynula od predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom, t.j. právoplatnosti predchádzajúceho rozsudku 13.10.2011 do podania návrhu matkou 14.11.2011 a nedošlo k žiadnym podstatným a trvalým zmenám pomerov a ani v podstate k nim dôjsť nemohlo. Listinnými dôkazmi boli príjmy účastníkov dostatočne preukázané a vo vzťahu k odvolacej argumentácii matky súd konštatuje, že skutočnosti uvedené v odvolaní nezodpovedajú skutkovému stavu zistenému súdom prvého stupňa v rámci dokazovania, preto vzhľadom na uvedené odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny potvrdil a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia sa v celom rozsahu stotožnil s jeho odôvodnením.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov konania nežiadal (§ 151 ods. 1, § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.