KSKE 7 CoP 139/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 139/2012

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 139/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/139/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109237683 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Imrich Volkai ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109237683.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci X. Č., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcej v Z. na F. ulici č. X, zastúpenej opatrovníkom JUDr. Petrom Dudičom, zamestnancom Okresného súdu Košice- okolie, na návrh V. Č., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcej v Z. na F. ulici č.X, za účasti Okresnej prokuratúry Košice I, v konaní o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. 22Ps 18/2009-58 zo dňa 09.03.2012 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a navrhovateľke uložil povinnosť nahradiť trovy štátu vo výške 298,80 Eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia. Vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti výroku uznesenia o uložení povinnosti nahradiť štátu trovy konania podala v zákonom stanovenej lehote navrhovateľka odvolanie.

Podľa ust. § 94 ods. 4 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p.) , ak sa má podľa rozsudku plniť z finančných prostriedkov, s ktorými hospodári súd, účastníkom konania je v tejto časti aj štát, za ktorý koná príslušný súd.

Podľa ust. § 167 ods. 2 O.s.p., ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.

Preskúmaním spisu odvolací súd zistil, že v danom prípade nie sú splnené podmienky na odvolacie konanie, pretože napadnuté uznesenie nebolo doručené štátu (predsedovi súdu) , ktorý je v zmysle citovaného ust. § 94 ods. 4 O.s.p. účastníkom pre určitý úsek konania, ak sa má plniť z finančných prostriedkov štátu.

Keďže v danom prípade nebol dodržaný postup podľa ust. § 94 ods. 4 v spojení s ust. § 167 ods. 2 O.s.p., odvolací súd vrátil vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú. V zmysle citovaných ustanovení je povinnosťou súdu prvého stupňa doručiť predsedovi súdu odvolaním napadnuté uznesenie a taktiež odvolanie navrhovateľky podľa ust. § 209a ods. 1 O.s.p.. Po splnení podmienok uvedených v ust. § 209 ods. 2 O.s.p. predloží súd prvého stupňa vec odvolaciemu súdu bez zbytočného odkladu na ďalší procesný postup.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.