KSKE 7 CoP 14/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/14/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211216627 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211216627.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Imricha Volkaia vo veci starostlivosti súdu o maloletú L. I. nar. XX.X.XXXX bývajúcu u matky zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na návrh matky F. I. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v H. na ul. V. č. XX zastúpenej JUDr. Danicou Holováčovou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Poštovej č. 14 za účasti otca L. I. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v H. - H. na K. č. X toho času v H.Š. na ul. Z. č. X o zvýšenie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 2.11.2011 č.k. 23P 246/2011-59 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok tak, že zvyšuje výživné od otca pre mal. L. naposledy určené rozsudkom Okresného súdu Košice II č.k. 28C 96/2006-31 z 8.2.2007 zo 67 € na 150 € mesačne od 1.6.2011 do budúcna, ktoré je otec povinný platiť matke maloletej vždy do 15. dňa v mesiaci dopredu.

Dlžné výživné za obdobie od 1.6.2011 do 31.10.2011 v sume 338,50 € zaväzuje otca zaplatiť matke maloletej do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zvýšil výživné pre mal. L. od 1.6.2011 do budúcna zo 67 € na 200 € mesačne, ktoré zaviazal otca platiť matke vždy do 15. dňa v mesiaci vopred. Dlžné výživné pre mal. L. za obdobie od 1.6.2011 do 31.10.2011 vo výške 588,50 € zaviazal otca zaplatiť matke do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok a zvýšil výživné na 150 € mesačne a dlžné výživné 338,50 € povolil zaplatiť v siedmych pravidelných mesačných splátkach, pričom prvých šesť mesačných splátok je v sume 50 € a posledná siedma 38,50 €. Citoval ust. § 78 Zákona o rodine a poukázal na to, že súd sa mal dôsledne zaoberať otázkou, či došlo k podstatnej zmene okolností, ktoré sú rozhodujúce pre zmenu vyživovacej povinnosti, keď sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia rozsudku. V danom prípade nepostačuje aplikácia, že doterajšie výživné je neprimerané, najmä s odôvodnením citovaného rozsudku na str. 6, že už len v súvislosti s uplynutím doby viac ako troch rokov od poslednej úpravy výživného, ktorá skutočnosť sama osebe je podľa ústavnej súdnej praxe dôvodom pre rozhodnutie súdu o zvýšení výživného a je potrebné, aby táto zmena pomerov bola v konaní preukázaná a skutočnosť, že maloletá začala navštevovať 2. stupeň základnej školy a trénuje írske tance, pravidelne chodí k zubárovi podľa jeho názoru nedostatočne odôvodňujú zmenu výšky výživného na 200 € mesačne, najmä s prihliadnutím na výdavky, ktoré preukazovala jej matka na nákup študijných

pomôcok, úhradu administratívneho poplatku pre účely ZRPŠ a podobne. Poukázal na skutočnosť, že priemerná miera inflácie od roku 2007 do 2011 dosiahla 8,4 percentuálneho bodu, čím nehodlá spochybniť reálnu mieru nárastu nákladov na chod domácnosti, ako aj na výživu maloletej. Poukázal na to, že s maloletou sa pravidelne stýka a v prípade potreby jej zaobstará veci každodennej potreby a v rámci možných situácií sa s ňou zúčastňuje rôznych výletov a podobne. Uviedol, že 8.8.2008 uzavrel manželstvo s jeho terajšou manželkou, z ktorého pochádza 3-ročný spoločný syn M. a jeho terajšia manželka má z predošlého vzťahu syna K., ktorý študuje na vysokej škole, ku ktorému síce v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov nemá vyživovaciu povinnosť, je však prirodzené a namieste, že ak majú byť naplnené základné predpoklady pre spolužitie manželov, tak ako je to uvedené v dikcii § 18 Zákona o rodine, že manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie, preto nemožno jeho povinnosť ako dobrého manžela prispievať a pomáhať manželke pri výchove nevlastného syna K. považovať za irelevantné a potrebné je pri rozhodovaní súdu na túto povinnosť prihliadať, aby tak nedošlo k rozvráteniu ďalšieho vzťahu a preto túto skutočnosť pri rozhodovaní o zvýšení výživného mal súd zohľadniť. Pretože na zabezpečenie potrieb jeho rodiny mu ostáva len nepatrný zlomok jeho príjmu, mal za to, že prvostupňový súd sa nevysporiadal so skutkovými zisteniami ohľadne toho, že o maloletú sa osobne stará a prispieva jej na výživu a zabezpečenie jej životných potrieb. Pretože má v úmysle sa o maloletú starať aj mimo rámca nariadenej vyživovacej povinnosti a nerád by dospel k situácií, že bude musieť maloletej oznámiť, že jej nemôže niečo zakúpiť, pretože mu na takúto starostlivosť nezostanú finančné prostriedky. Pri posudzovaní jeho majetkových pomerov a hlavne rozsahu príjmu v správe od zamestnávateľa sa uvádza, že jeho príjem predstavuje sumu cca 1.000 €, ale táto suma v sebe zahŕňa aj takzvané právne nenárokovateľné zložky mzdy ako sú odmeny, trinásty, štrnásty plat, podiely na zisku spoločnosti, zamestnanecké tantiémy a podobne a tieto nenárokovateľné zložky mzdy predsa nemožno zohľadňovať pri stanovení rozsahu jeho vyživovacej povinnosti. Poukázal na voľnočasové aktivity matky maloletej, ktoré sú finančne náročné, ako aj na tú skutočnosť, že matka maloletej sa stará o svoje druhé dieťa, na ktoré jej otec prispieva 93 € mesačne a preto podľa jeho názoru zvýšené výživné bude použité na financovanie spôsobu života jeho bývalej manželky a v neposlednom rade aj na výživu jej druhej dcéry.

Matka ani kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadrili.

Podľa § 220 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

Podľa § 62 ods. 1 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Podľa ods. 4 citovaného zákonného ustanovenia pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. Podľa ods. 5 citovaného zákonného ustanovenia výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu

výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie otca je čiastočné dôvodné.

Zmenou pomerov v zmysle ustanovenia § 78 ods. 1 Zákona o rodine sa rozumie výrazná zmena tých okolností na jednej strane alebo druhej strane, t.j. oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom, musí ísť o zmenu trvalú, nielen prechodnú a musí ísť o zásadnú zmenu v tých okolnostiach, z ktorých vychádzalo predchádzajúce rozhodnutie o výživnom. V konaní o zvýšení výživného je preto potrebné porovnať pomery, z ktorých vychádzalo predchádzajúce súdne rozhodnutie o výživnom s pomermi existujúcimi v čase rozhodovania súdu o návrhu na zmenu výživného. Aj pri rozhodovaní o výživnom v dôsledku zmeny pomerov sa použijú zásady, ktoré sú rozhodujúce pre určenie výživného. V danom prípade ide o ust. § 62 ods. 1, 2, 4, 5 a ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine. Z dokazovania vykonaného súdom prvého stupňa vyplýva, že od poslednej úpravy výživného došlo k zmene pomerov mal. L., ktorá navštevuje 2. stupeň základnej školy, čím došlo k nárastu jej odôvodnených potrieb, na úhrade ktorých sú povinný primerane sa podieľať obaja rodičia primerane ich schopnostiam a možnostiam. Konajúci súd vykonaným dokazovaním zistil, že od poslednej úpravy výživného sa zvýšil priemerný čistý mesačný príjem matky o 210 € a otcov o 416 €, pričom obaja rodičia okrem mal. L. majú ďalšiu vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu a otec čiastočne aj voči manželke, ktorá je s ich spoločným synom na materskej dovolenke a v konaní bolo preukázané, že otec nad rámec určeného výživného si svoju vyživovaciu povinnosť plní aj vecnými plneniami, ktoré slúžia na zabezpečenie odôvodnených potrieb maloletej. Odvolací súd posúdil pomery účastníkov v čase predchádzajúcej úpravy výživného s pomermi existujúcimi v čase terajšieho rozhodovania a dospel k záveru, že schopnosti a možnosti otca zistené vyžiadaním odpisov mzdových listov a otcom namietané nenárokovateľné položky sú súčasťou príjmu, preto na ne musí súd pri rozhodovaní o vyživovacej povinnosti prihliadať, umožňujú plniť si vyživovaciu povinnosť k mal. L. len v rozsahu 150 € mesačne, preto odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že zvýšil výživné od otca pre mal. L. na 150 € mesačne od 1.6.2011 do budúcna. Pretože odvolací súd zmenil rozsah zvýšeného výživného, vyčíslil aj dlžné výživné od 1.6.2011 do 31.10.2011, ktoré predstavuje rozdiel medzi pôvodným a zvýšeným výživným, t.j. 83 € mesačne, ktoré za 5 mesiacov sporného obdobia činí 415 €, od ktorého súd prvého stupňa správne odpočítal plnenia otca, ktoré poskytol maloletej v spornom období nad rámec súdom určeného výživného a to poplatok za sústredenie mládeže v júli 2011 76,50 €, preto dlžné výživné činí 338,50 €. Nakoľko ďalšie svoje plnenia na úhradu potrieb maloletej otec súdu nepreukázal s výnimkou tvrdenia, že maloletej v spornom období zakúpil botasky a dve tričká, pričom nevedel upresniť, či tieto veci si maloletá vzala do svojho miesta trvalého pobytu alebo ich ponechala v jeho domácnosti, nebolo možné tieto konkrétne sumy plnenia odpočítať od dlžného výživného a bolo na ne prihliadané pri zvyšovaní samotnej výšky zvýšeného výživného a vychádzajúc dôsledne zo zásad vyplývajúcich z ust. § 160 ods. 1 O.s.p. zaviazal aj dlžné výživné zaplatiť matke maloletej do troch dní od právoplatnosti rozsudku vzhľadom na to, že ide o výživné pre maloleté dieťa, ktoré nie je schopné samo sa živiť a ktoré je prednostnou pohľadávkou so zreteľom na naliehavosť potreby, ktorej výživné slúži a s prihliadnutím na zvýšenú ochranu poskytovanú maloletému dieťaťu. Odvolací súd poznamenáva, že odvolacia námietka o starostlivosti nevlastného syna je bez právneho významu, nakoľko otec voči nemu vyživovaciu povinnosť nemá.

O trovách konania účastníkov odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov si náhradu trov konania neuplatnil (§ 151 ods. 1 a § 224 ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.