KSKE 7 CoP 140/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 140/2012

KS v Košiciach, dátum 13.05.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 140/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/140/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212205560 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212205560.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú W. F. nar. XX.X.XXXX bývajúcu v G. na ul. Ž. č. X zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice II dieťaťa rodičov: Z. T. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v G. na ul. Ž. č. X a O. F. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v G. na ul. F. č. XX/XX o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 8.3.2012 č.k. 45P 44/2012-37 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh otca na nariadenie predbežného opatrenia na zníženie výživného podľa § 74, § 75 ods. 2, 5, § 76 ods. 1 písm.a/ O.s.p. s odôvodnením, že nie sú splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, nakoľko o výške výživného bolo rozhodnuté rozsudkom Okresného súdu Košice II č.k. 27P 191/2009-252 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 8CoP 276/2011-287, ktoré nadobudli právoplatnosť 7.2.2012 (t.j. len 17 dní pred podaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia) . Skutočnosti uvádzané v návrhu budú predmetom skúmania súdu vo veci samej, t.j. v konaní o zníženie výživného, ktorý otec podal spolu s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia. Poukázal na to, že pokiaľ bolo o výške výživného právoplatne rozhodnuté, súd už nemôže takéto rozhodnutie reparovať z dôvodu nesprávne zisteného skutkového stavu, ako to tvrdí otec. V konaní vo veci samej bude súd skúmať, či došlo k takým podstatným zmenám skutočností, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie o výške výživného, ktoré by odôvodňovali zmenu výšky výživného. Tieto skutočnosti však nie je možné skúmať v konaní o nariadenie predbežného opatrenia.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie tak, že zníži výživné na 50 € mesačne. Poukázal na to, že už v čase rozhodovania vo veci samej 7.7.2011 mal pozastavené prevádzkovanie živnosti od 1.12.2010 do 31.3.2012, teda súd vychádzal z jeho nereálneho príjmu za zdaňovacie obdobie 2009 vo výške 81.308 € a podal na Daňovom úrade Košice žiadosť 16.2.2012, v ktorej žiadal, aby mu bolo vydané potvrdenie o výške príjmu za rok 2009 a 2010, pretože pôvodné potvrdenie bolo správcom dane vystavené s chybou. Trvá na tom, že na základe nepravdivého dôkazu súd rozhodoval o predchádzajúcom výživnom, o čom predkladá potvrdenie zo 17.2.2012, z ktorého vyplýva, že za zdaňovacie obdobie roka 2009 mal príjem 8.308 €, čistý príjem 2.371 € a za obdobie roka 2010 mal príjem 17.515 € a čistý príjem 1.803 €. Má za to, že v predchádzajúcich konaniach bola porušená zásada rovnosti účastníka v neprospech otca dieťaťa. Poukazoval na to, že po rozvode s matkou mal. W. mu nebol vyplatený jeho podiel z majetku a keďže v súčasnosti nemá príjem, navrhol zrušiť napadnuté uznesenie, alternatívne ho zmeniť v zmysle jeho odvolacieho návrhu.

Matka ani kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadrili.

Podľa § 102 ods. 1 O.s.p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie otca nie je opodstatnené, pretože súd prvého stupňa riadne zistil skutkový stav. Zo zistených skutočností, ktoré sú obsahom spisu nevyplývala potreba nevyhnutne predbežne upraviť pomery účastníkov. Pre zákonné rozhodnutie o znížení výživného je potrebné vykonať dokazovanie, ktoré sa v konaní o nariadenie predbežného opatrenia spravidla nevykonáva. Pre nariadenie predbežného opatrenia nie sú v súčasnosti splnené zákonné podmienky. Je potrebné konštatovať, že predbežné opatrenie má iba dočasný charakter a nemôže suplovať rozhodnutie v merite veci, ktoré bude možné vydať až po preverení a posúdení všetkých skutočností uvádzaných rodičmi maloletej v konaní o znížení výživného. Odvolací súd dospel k záveru, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože neboli preukázané žiadne okolnosti, ktoré svedčia o ohrození účastníkov. Ani v štádiu odvolacieho konania nebola zistená naliehavá potreba nariadiť predbežné opatrenie v súlade s návrhom otca, ktoré je jeho zákonnou podmienkou, preto odvolací súd podľa § 219 O.s.p. napadnuté uznesenie potvrdil ako vecne správne s tým, že napriek pochybeniu súdu prvého stupňa v tom, že svoje uznesenie odôvodnil ust. § 76 ods. 1 písm.a/ O.s.p., podľa ktorého je potrebné postupovať v prípade, ak konanie vo veci samej nebolo ešte začaté, pričom v tomto prípade otec s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia podal aj návrh vo veci samej, ktorým sa taktiež domáhal zníženia vyživovacej povinnosti z 200 € mesačne na 50 € mesačne, preto bolo potrebné postupovať podľa § 102 ods. 1 O.s.p., toto nesprávne právne posúdenie však nemalo vplyv na vecnú správnosť napadnutého uznesenia. Skutočnosťami uvádzanými otcom v odvolaní sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie o veci samej a majú význam pre konečné rozhodnutie. Ich opodstatnenosťou sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie o uplatnenom nároku. Odvolací súd sa plne stotožňuje s konštatovaním konajúceho súdu a zdôrazňuje, že úlohou predbežného opatrenia nie je suplovať rozhodnutie o veci samej.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.