KSKE 7 CoP 143/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 143/2012

KS v Košiciach, dátum 29.05.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 143/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/143/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211235986 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Imrich Volkai ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211235986.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa O. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XX, I. proti odporkyni B. O., rod. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XX, I., za účasti maloletých D. O., nar. XX.XX.XXXX a B. O., nar. XX.XX.XXXX, obaja zastúpení Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, o rozvod manželstva a úpravu pomerov manželov k maloletým deťom na čas po rozvode, o späťvzatí návrhu na začatie konania takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu na začatie konania, z r u š u j e rozsudok Okresného súdu Košice II. zo dňa 23.02.2012, č.k. 25P 284/2011 a konanie z a s t a v u j e.

Účastníci konania nemajú právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa rozviedol manželstvo účastníkov konania uzatvorené dňa 15.10.1994, zapísané v knihe manželstiev matričného úradu mestskej časti I.- H., na strane 58, pod poradovým č. 521, ročník 1994. Schválil dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, podľa ktorej sa obaja maloletí zverujú na čas po rozvode do osobnej starostlivosti odporkyne. Navrhovateľ aj odporkyňa sú oprávnení zastupovať maloletých a spravovať ich majetok. Navrhovateľ je podľa dohody povinný prispievať na výživu oboch maloletých pre každého sumou 90 Eur mesačne vždy k 15. dňu v mesiaci k rukám odporkyne. Súčasne súd schválil dohodu o styku rodičov s maloletými deťmi a vyslovil, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania.

Po vyhlásení rozsudku vzal navrhovateľ podaním doručeným súdu prvého stupňa dňa 16.03.2012 návrh na začatie konania späť. Z predmetného podania vyplýva, že odporkyňa so späťvzatím návrhu na začatie konania súhlasí.

Podľa ust. § 208 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p.) , ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ vzal návrh na začatie konania späť do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súdu prvého stupňa, odvolací súd v súlade s citovaným ust. § 208 O.s.p. pripustil späťvzatie návrhu na začatie konania, rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 144 O.s.p., tak, že účastníci nemajú právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.