KSKE 7 CoP 149/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 149/2012

KS v Košiciach, dátum 13.06.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 149/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/149/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212207976 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212207976.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého R. Y. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov S.. D. Y. nar. X.X.XXXX bývajúceho v Q. na J. ul. č. XX a S.. Ľ. Y., Y.. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Q. na E. ul. č. XX zastúpenej JUDr. Jurajom Kulom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na Mäsiarskej ul. č. 30 v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o úprave rodičovských práv a povinností a úprave styku o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 20.3.2012 č.k. 27P 51/2012-10 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie v napadnutom výroku o predbežnej úprave styku otca s mal. R. Y..

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením predbežne upravil styk otca s mal. R. Y. nar. XX.X.XXXX tak, že je oprávnený stretávať sa s maloletým každý štvrtok od 15.00 hod. do 17.00 hod. a každý párny týždeň v mesiaci v sobotu od 15.30 hod. do 18.00 hod.. V prevyšujúcej časti návrh zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie matka z dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm.d/ a f/ O.s.p. a navrhla, aby odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil a návrh otca v celom rozsahu zamietol. Uviedla, že nesúhlasí s právnym záverom súdu prvého stupňa o tom, že v danom prípade bolo potrebné predbežne upraviť styk otca s maloletým. Nie je pravdivé tvrdenie, že umožňuje otcovi styk s mal. R. iba raz týždenne. Stretnutia s maloletým vzhľadom na ich rozvrhy (výučba v letnom semestri na TU) s otcom dohodli na každý štvrtok v týždni od 15.00 hod. do 16.15 hod., nakoľko výber mal. R. zo škôlky je možný najskôr od 15.00 hod.. Otcovi navrhla presne vymedziť čas trvania stretnutia, pretože častokrát priniesol maloletého už po polhodine stretnutia. Vo veci rozvodu ich manželstva a úpravy práv k mal. R. bolo pojednávanie 23.2.2012. Najbližší štvrtok po pojednávaní 1.3.2012 otec priviezol mal. R. o 16.15 hod. domov, teda stretnutie sa uskutočnilo. Ďalšie stretnutie 8.3.2012 otec navrhol presunúť na 9.3.2012 z dôvodu mierneho dažďa, pričom tomuto jeho návrhu v plnom rozsahu vyhovela a styk s maloletým umožnila. Otec sa s maloletým stretol 9.3.2012 v čase od 15.10 hod. do 16.15 hod., pričom svoje meškanie odôvodnil pracovnými povinnosťami na jeho strane. Dňa 15.3.2012 otec priviezol maloletého o 16.15 hod. domov, teda stretnutie sa uskutočnilo. Ráno 18.3.2012 o 8.46 hod. ju požiadal, aby v uvedený deň umožnila s maloletým stretnutie. Uvedenej požiadavke nevyhovela z dôvodu, že mala už vopred naplánovaný program s maloletým. V prípade, ak by ju otec v dostatočnom predstihu požiadal o umožnenie styku, určite by jeho požiadavke vyhovela. Otec jej 22.3.2012 na stretnutí v školskej jedálni a e-mailom oznámil, že je chorý a nepríde pre maloletého, aj keď bol celý deň v práci, teda stretnutie sa neuskutočnilo. Od 27.3.2012, kedy jej bolo doručené rozhodnutie súdu prvého stupňa začala umožňovať otcovi styk s maloletým od 29.3.2012 v zmysle tohto rozhodnutia. Otec sa jej 29.3.2012 e-mailom spýtal na stretnutie s vyhýbavou podmienkou, že ak by pršalo, nepríde. Na jeho e-mail odpovedala tak, že dážď nie je dôvod na to, aby s maloletým nebol a takisto mu oznámila, že maloletého má odovzdať v novom čase, teda o 17.00 hod.. Zároveň sa otec spýtal, že keby maloletý už nechcel s ním byť, či ho môže priniesť skôr, veď snáď bude doma. Z uvedených dôvodov tvrdí, že v tomto

prípade nie sú splnené zákonné podmienky na nariadenie predbežného opatrenia o úprave styku a to najmä z dôvodu neexistencie bezprostredne hroziacej ujmy. Otec navrhol upraviť jeho styk s maloletým predbežným opatrením aj napriek tomu, že mu styk s maloletým okrem dlhodobého stretnutia na celý víkend ešte medzi vianočnými sviatkami vždy umožnila. Naopak otec napriek ich dohode o stretávaní sa s mal. R.astokrát na stretnutie neprišiel, nevyužíval celý čas stretnutia alebo sa vyhováral, že si po neho nemôže prísť, teda sám svojím konaním styk s maloletým zmaril. Z uvedených dôvodov sú tvrdenia otca o tom, že mu odmieta maloletého dávať na dlhšiu dobu, napríklad na víkend, nepravdivé a účelové.

Otec vo vyjadrení k odvolaniu matky navrhol uznesenie v napadnutom výroku potvrdiť. Uviedol, že matka v odvolaní tvrdí, že o syna neprejavuje záujem a neprišiel pre maloletého s odôvodnením, že prší a je nevhodné počasie. Od manželky odišiel len s oblečením a fotoaparátom a jej zostalo kompletné vybavenie domácnosti a auto. Po konzultáciách na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach s odbornou poradkyňou pani V. obojstranne dospeli k záveru, že nie je vhodné za nepriaznivého počasia chodiť s maloletým von na prechádzky z dôvodu obáv o jeho zdravie. Nakoľko býva asi trištvrte hodiny chôdzou peši, prípadne spojom MHD od miesta škôlky a bydliska maloletého, za nepriaznivého počasia sa obával o jeho zdravie. O stretávanie s maloletým má veľký záujem a plne súhlasí s predbežným opatrením vydaným Okresným súdom Košice II. S matkou maloletého majú vzhľadom na prebiehajúce rozvodové konanie vyhrotené vzťahy a preto pokladá za potrebné, aby do ukončenia rozvodového konania bolo predbežné opatrenie právoplatné, pretože sa obáva možných komplikácií zo strany matky.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal uznesenie v napadnutom výroku podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že boli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože otec v priebehu konania osvedčil naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov, ktorá nastala v dôsledku rozvodového konania rodičov maloletého dieťaťa a neschopnosťou rodičov dohodnúť sa na styku otca s maloletým dieťaťom potrebným pre zachovanie ich vzájomných citových väzieb a zdravý vývoj dieťaťa, ktorého by sa otec nedovolával v takej intenzite, ak by sa skutočne realizoval tak, ako tvrdí matka. Odvolací súd v celom rozsahu poukazuje na argumentáciu súdu prvého stupňa v odôvodnení napadnutého uznesenia a vo vzťahu k odvolacím námietkam matky dodáva, že dieťa má právo na zachovanie vzťahu k obidvom rodičom a je predovšetkým na nich, aby svojím správaním, najmä vzájomnou úctou a toleranciou vytvárali pri realizácii styku bezkonfliktné prostredie nevyhnutné pre zdravý vývin dieťaťa, ktoré je v pomerne útlom veku, v ktorom citlivo vníma akékoľvek negatívne emócie a v ktorom je nevyhnutný pravidelný a častý kontakt s obidvoma rodičmi tak, aby nedošlo k citovému odcudzeniu dieťaťa vo vzťahu ku ktorémukoľvek z rodičov. Práve predbežná úprava styku otca s dieťaťom v tomto prípade má zamedziť prehlbovaniu konfliktov medzi rodičmi pri realizácii ich rodičovských práv a povinností. Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že styk rodiča s dieťaťom je jeho právom, nie povinnosťou a vzhľadom na útly vek dieťaťa a jeho potreby v tomto veku je v záujme dieťaťa, aby aj matka primerane participovala na realizácii styku otca s dieťaťom a nehodnotila negatívne skutočnosť, že otec dieťa vráti skôr rešpektujúc jeho potrebu byť v inom prostredí alebo s matkou. Vzhľadom na to, že súd prvého stupňa správne a zákonne rozhodol o nariadení predbežného opatrenia a súdom upravený predbežný styk otca s dieťaťom zodpovedá účelu predbežného opatrenia, ktorým je zabezpečenie nevyhnutného kontaktu otca s dieťaťom, odvolací súd uznesenie v napadnutom výroku podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a podľa ods. 2 citovaného ustanovenia sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.