KSKE 7 CoP 155/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 155/2012

KS v Košiciach, dátum 20.05.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 155/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/155/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012898841 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012898841.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú F. N. nar. X.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce dieťaťa rodičov: V. N. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho vo F. B. U.. G.. W.. č. XX/XXX a F. N. nar. X.X.XXXX bývajúcej v Q. na ul. B. č. XX zastúpenej JUDr. Andrejom Molnárom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Kráľovskom Chlmci na ul. Majlátha č. 2518/14 v konaní o návrhu otca na striedavú osobnú starostlivosť o maloleté dieťa o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce z 27.1.2012 č.k. 17P 238/2010-213 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením preniesol príslušnosť na Okresný súd Bratislava II podľa § 177 ods. 2 O.s.p., pretože v priebehu konania došlo k zmene bydliska maloletej, ktorá s matkou býva v Q. na ul. B. č. XX, v obvode Okresného súdu Bratislava II.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletej, v ktorom vyjadril nesúhlas s prenesením príslušnosti na Okresný súd Bratislava II s odôvodnením, že zmena bydliska matky aj mal. F. mu spôsobuje finančné výdavky týkajúce sa nákladov na pravidelnú návštevu dcéry a v prípade, že by sa musel aj na súdne pojednávania dostavovať do Bratislavy, finančne by ho to veľmi zaťažilo, nakoľko je nezamestnaný. Z uvedeného dôvodu žiadal Okresný súd Michalovce, aby mu umožnil vypočutie na okresnom súde v mieste jeho bydliska, t.j. v Michalovciach.

Matka vo vyjadrení k odvolaniu navrhla potvrdiť napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p., nakoľko existujú zákonné dôvody na prenesenie príslušnosti v zmysle ust. § 177 ods. 2 O.s.p., nakoľko u maloletej aj matky za konania došlo k zmene trvalého bydliska, pretože obe sa trvale nachádzajú a bývajú v obvode Okresného súdu Bratislava II a z toho dôvodu je mieste príslušný Okresný súd Bratislava II. Miestna príslušnosť v danom prípade sa odvodzuje podľa § 88 ods. 1 písm.c/ O.s.p..

Kolízny opatrovník vo vyjadrení navrhol potvrdiť napadnuté uznesenie ako vecne správne a dôvodné, pretože mal. F. s matkou bývajú v obvode Okresného súdu Bratislava II na adrese B. č. XX.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie otca nie je opodstatnené.

Podľa § 88 ods. 1 písm.c/ O.s.p. namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko, ak ide o vec starostlivosti o maloletých, konanie o osvojiteľnosti, o osvojenie alebo o povolenie uzavrieť manželstvo maloletému.

Podľa § 177 ods. 2 O.s.p., ak sa zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť, môže príslušný súd preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak je to v záujme maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd.

V preskúmavanom prípade ide o konanie starostlivosti súdu o maloleté dieťa, preto sa miestne príslušný súd určuje podľa § 88 ods. 1 písm.c/ O.s.p.. Rozhodujúcim kritériom, podľa ktorého sa posudzuje miestna príslušnosť, je bydlisko maloletého dieťaťa určené na základe dohody rodičov, rozhodnutia súdu alebo iných rozhodujúcich skutočností. Vo všetkých prípadoch musí ísť o úmysel trvale sa zdržiavať, prípadne o také opatrenie, ktoré nemá charakter iba dočasný. Bydliskom dieťaťa nie je trvalý pobyt hlásený v evidencii obyvateľov, ale miesto, v ktorom sa maloleté dieťa obvykle zdržiava, teda miesto, ktoré odzrkadľuje istú mieru začlenenia dieťaťa do sociálneho a rodinného prostredia z hľadiska trvania, pravidelnosti, podmienok a dôvodov pobytu v určitom mieste. Pre určenie bydliska maloletého dieťaťa v zmysle ust. § 88 ods. 1 písm.c/ O.s.p., teda nie je rozhodujúce, kde je dieťa prihlásené na trvalý pobyt.

Odvolací súd na základe skutkových okolností zistených súdom prvého stupňa dospel k záveru, že za bydlisko maloletej je potrebné považovať v súlade s ust. § 88 ods. 1 písm.c/ O.s.p. adresu Q., ul. B. č. 14, teda bydlisko matky, u ktorej maloletá býva od októbra 2011, odkedy sú obe prihlásené k trvalému pobytu na tejto adrese, preto je nevyhnutné uzavrieť, že má charakter trvalosti. Odvolacia námietka otca je nedôvodná, pretože v prípade nedostatku finančných prostriedkov môže byť v konaní vypočutý dožiadaným súdom v mieste jeho bydliska.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa o prenesení príslušnosti na Okresný súd Bratislava II ako vecne správny potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.