KSKE 7 CoP 159/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 159/2012

KS v Košiciach, dátum 30.10.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 159/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/159/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211223655 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211223655.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa maloletého C. P. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v O. na L. námestí č. XX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach proti odporcom 1. P. P. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v O. na P. ul. č. XX a 2. T. P. nar. X.XX.XXXX bývajúcej v O. na L. námestí č. XX zastúpenej JUDr. Evou Geleneky Hencovskou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na Bajzovej ul. č. 2 v konaní o prípustnosti zapretia otcovstva o odvolaní odporcu v 1. rade proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 18.4.2012 č.k. 29C 113/2011 o uložení povinnosti odporcovi v 1. rade zaplatiť súdny poplatok takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie o povinnosti odporcu v 1. rade zaplatiť súdny poplatok 66 € za podané odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením uložil odporcovi v 1. rade povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie 66 € podľa položky 9 Sadzobníka súdnych poplatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie odporca v 1. rade a uviedol, že na pojednávaní 31.5.2011 v konaní o zvýšenie výživného pre mal. C. sp.zn. 25P 249/2009 sa okrem iného vyjadril, že vo vzťahu k maloletému má povinnosť platiť výživné, ale všetky jeho práva voči nemu sú mu odopierané akoby nebol jeho otcom. Uvedené vyjadrenie súd do zápisu uviedol v znení Otec uvádza, že s návrhom na zvýšenie výživného nesúhlasí, naopak podá návrh na zapretie otcovstva... . Následne mu súd v uvedenom konaní uznesením uložil povinnosť oznámiť a doručiť súdu kópiu podania návrhu na zapretie otcovstva v lehote jedného týždňa. Následne 15.6.2011 ho opäť súd vyzval, aby obratom predložil kópiu návrhu na zapretie otcovstva k maloletému. Listom zo 7.7.2011 opätovne súd žiadal pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty predložiť súdu kópiu návrhu na zapretie otcovstva k maloletému. Na základe toho, že z rozhodnutia súdu, dokonca pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty bol súdom prinútený podať návrh na konanie o prípustnosti konania o zapretie otcovstva na základe rozhodnutia súdu, aby platil s tým súvisiace trovy, odvoláva sa proti zaplateniu poplatkov a odmien advokáta matky maloletého, ktoré svojím konaním iniciatívne nespôsobil, ale boli vyvolané na nátlak súdu a v dôsledku dlhodobej nečinnosti súdu, keď sa domáhal od súdu pomoci pri uplatňovaní svojich práv pri styku s maloletým a to len v rozsahu právoplatných súdnych rozhodnutí.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa ust. § 2 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení v odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie, pri dovolaní ten, kto podal dovolanie. Poplatníkom je tiež ten, kto podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu a v konaní nebol úspešný.

Podľa § 5 ods. 1 písm.a/ citovaného zákona poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa § 7 ods. 10 citovaného zákona v odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní. To platí i pre dovolanie.

Podľa položky 9 Sadzobníka súdnych poplatkov je súdny poplatok z návrhu na začatie konania o určenie rodičovstva a zapretie rodičovstva a z návrhu na začatie konania o prípustnosti zapretia otcovstva 66 €.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie odporcu v 1. rade nie je opodstatnené, preto napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil. Odvolací súd konštatuje, že súd prvého stupňa posúdil otázku poplatkovej povinnosti odporcu v 1. rade správne a uložil mu povinnosť zaplatiť súdny poplatok podľa správnej položky zákona č. 71/1992 Zb. v platnom znení a v správnej výške. Pokiaľ ide o odvolacie námietky odporcu v 1. rade je potrebné uviesť, že sú v celom rozsahu nesprávne a vedú k nesprávnym záverom. Súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo za konanie súdov (§ 1 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb.) . Poplatníkom je v prípade podaného odvolania odvolateľ. Súdny poplatok predstavuje jeden z druhov trov konania (§ 137 O.s.p.) ,pričom každý účastník v priebehu konania platí trovy konania, ktoré vznikli jemu osobne (§ 140 ods. 1 O.s.p.) . Z vyššie citovaných ustanovení Zákona o súdnych poplatkoch jednoznačne a nepochybne vyplýva záver, že v tomto prípade je odporca v 2. rade poplatníkom, teda osobou povinnou zaplatiť súdny poplatok za odvolanie a výsledok konania vo veci samej, prípadne výsledok eventuálneho odvolacieho konania sa v tomto smere vôbec nezohľadňuje a tiež sa neuplatní inštitút prechodu poplatkovej povinnosti na neúspešného účastníka konania, prípadne toho účastníka, ktorý odvolanie nepodal a zároveň nie je možné skúmať ani skutočnosti, ktoré viedli k začatiu konania. Odvolateľ ako poplatník, ktorý nie je oslobodený od súdnych poplatkov (§ 138 O.s.p.) sa teda v zásade nemôže vyhnúť povinnosti zaplatiť súdny poplatok za odvolanie. Zaplatenie súdneho poplatku je vzťahom medzi štátom a poplatníkom, náhrada trov konania je vzťahom medzi účastníkmi konania. Iná osoba ako poplatník je povinná zaplatiť súdny poplatok v zásade iba pri prechode poplatkovej povinnosti, ku ktorej v tomto prípade nedošlo. Vzhľadom na uvedené odvolací súd napadnuté uznesenie, ktorým bol odporca v 1. rade ako odvolateľ zaviazaný zaplatiť súdny poplatok za podané odvolanie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.