KSKE 7 CoP 16/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 16/2012

KS v Košiciach, dátum 12.04.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 16/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/16/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210201479 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210201479.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú J. D. nar. X.X.Z. bývajúcu vo E. J. XX O. D. F. F. X Z. dieťaťa rodičov: B. D. nar. XX.XX.Z. bývajúcej vo E. J. XX O. D. F. F. X Z. zastúpenej JUDr. Janou Závodskou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na Alžbetinej ul. č. 3 a G. D. nar. XX.X.Z. bývajúceho v Q. Č.. Z. zastúpeného JUDr. Petrom Pórom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na Kováčskej ul. č. 32 v konaní o zmenu výkonu rodičovských práv a povinností o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 16.6.2011 č.k. 27P 27/2010-42 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil konanie s poukazom na § 39 ods. 1 zák.č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, článok 8 nariadenia ES č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, § 103 a § 104 ods. 1 O.s.p. a konštatoval, že maloletá má obvyklý pobyt vo E. J., kde sa s matkou zdržiava minimálne tri roky, preto nemá právomoc konať vo veciach rodičovských práv a povinností k maloletej.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec z dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. a/ a h/ O.s.p. s odôvodnením, že súd prvého stupňa nesprávne konanie zastavil pre nedostatok právomoci. Konanie vo veci bolo začaté 26.1.2010, pričom súd prvého stupňa neskúmal, či maloletá spolu s matkou v čase podania návrhu mala trvalý pobyt vo E. J. a či sa tam mieni zdržiavať trvale aj s maloletou. Bez toho, aby urobil dotaz na Ústrednú evidenciu obyvateľstva SR, nemohol učiniť záver o nedostatku právomoci konať v tejto veci. Vyjadril názor, že týmto postupom súd mu odňal možnosť konať pred súdom a domáhať sa tak zmeny úpravy práv a povinností rodičov k maloletej. Navrhol, aby odvolací súd zrušil uznesenie a vrátil vec súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. b/ O.s.p.

Matka vo vyjadrení k odvolaniu otca uviedla, že otec sám uvádza, že spolu s maloletou sa trvale zdržiavajú v meste F., kde pracuje, pričom uviedol aj jej adresu. Otcovi je preto známe, že sa trvale spolu s dcérou zdržiava vo E. J. od leta 2007, kde má svoju prácu a slušné bývanie. Dcéra tu navštevovala L. - predškolské zariadenie, od septembra 2008 navštevuje školu D.. J. Q. G. D., Q. D., F.. Uviedla, že spočiatku bývali v prenajatom dome, v súčasnosti býva vo vlastnom dome, ktorý kúpila v septembri 2010 na hypotéku s partnerom, s ktorým žije v spoločnej domácnosti asi tri roky (doklad o vlastníctve domu pripája v prílohe s úradným prekladom) , trvale tu žijú 5 rokov, vytvorili si sociálne zázemie, dcéra si vybudovala v školskom prostredí okruh svojich kamarátov. O trvalom obvyklom pobyte na území E. J. svedčí aj doklad o jej poistení, ktorý jej bol vydaný a ktorý tiež v prílohe pripája. Z týchto predložených listín je nepochybné, že obvyklý pobyt dcéry je na jej adrese v meste F.. Z dokladu zo školy, ktorú maloletá navštevuje, je zrejmé, že jej dochádzka v šk.r. 2010/2011 bola 96,4%, teda má minimum vymeškaných hodín. Už v konaní vedenom na Okresnom súde Košice II sp.zn. 27P 293/2008 o návrhu na zmenu

úpravy styku bolo preukázané, že ich obvyklý pobyt je v meste F.. Aj v tomto konaní predkladala súdu doklady, preukazujúce návštevu školy maloletej. Uviedla, že neprijala a ani neprijíma právomoc konajúceho súdu s poukazom na uvedené skutočnosti a právnu úpravu právomoci slovenských súdov vo veciach starostlivosti o maloletých, ktorých obvyklý pobyt nie je na území Slovenskej republiky. Navrhla zastaviť konanie podľa § 104 O.s.p., lebo nie sú splnené podmienky konania, pričom ide o taký nedostatok podmienok, ktoré nemožno odstrániť. Z úradnej kópie listu vlastníctva č. Q. Z. vydaného 3.9.2010 vyplýva, že spoluvlastníkmi nehnuteľnosti XX O. D., F. (F. Z.) sú O. F. Q. S. B. D.. Z informácie k číslu národného poistenia vyplýva, že B. D. má č. národného poistenia D. Z. I. G. Q. N.. Z potvrdenia školy D.. J. Q. G. D. Q. D. F. z 5.5.2009 vyplýva, že J. D. je žiačkou tejto školy od septembra 2008.

Otec doručil odvolaciemu súdu 12.3.2012 vyjadrenie k vyjadreniu matky a vo vzťahu k vyjadreniam týkajúcim sa jeho odvolania uviedol, že nie je pravdou, že matka sa trvale zdržiava s dcérou vo E. J. od leta 2007. Matka nepredložila doposiaľ súdu žiaden doklad o tom, od ktorého roku má vo E. J. legalizovaný trvalý pobyt. Nie je ani preverený a potvrdený obvyklý pobyt dcéry vo E. J., matka sa presťahovala, o čom mu nedala vedieť a on tento pobyt matky a dcéry vo E. J. spochybňuje. Navrhol, aby si súd tvrdenia matky preveril. Uviedol, že má problém aj s komunikáciou s dcérou, keď ju telefonicky kontaktuje vo E. J.. Matka mu často pod rôznymi výhovorkami k telefónu dcéru neodovzdá, vyhovára sa na rôzne okolnosti (choroba, neprítomnosť v byte a pod.) . Svoju dcéru miluje a domáha sa svojich práv voči nej s tým, aby vo veci konal slovenský súd. Návrh podal 25.1.2010, pričom konajúci súd opakovane nevedel matke doručiť korešpondenciu na miesto obvyklého pobytu.

Ďalším podaním doručeným odvolaciemu súdu 5.4.2012 otec doručil súdu vyjadrenia príslušných úradov, z ktorých vyplýva, že mal. J. nebola zapísaná do 1. ročníka na území SR a v S. študuje bez súhlasu príslušných úradov SR. Otec predložil oznámenie mesta Košice zo 4.4.2011, z ktorého vyplýva, že J. D. sa v mestskom registri žiakov s trvalým bydliskom v meste Košice, ktorí navštevujú základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta T., nenachádza. Ďalej predložil oznámenie úradu Košického samosprávneho kraja, odboru školstva, z ktorého vyplýva, že tento úrad informáciami, ktoré otec žiada, týkajúce sa dcéry J. D., nedisponuje. Mesto C. L. J. oznámilo 21.10.2010, že mal. J. D. nie je zapísaná do 1. ročníka ani v jednej z ich základných škôl.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je výroku vecne správne. Podľa odseku 2 cit. ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa vecne správne rozhodol ak zastavil konanie o návrhu otca na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností, pretože nie je daná jeho právomoc vo veci konať. Odvolací súd na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia súdu prvého stupňa dodáva, že podľa článku 7 odsek 2 Ústavy SR majú právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Pre konania vo veciach rodičovských práv a povinností s cudzím prvkom v rámci Európskej únie sa preto prednostne aplikuje nariadenie Rady ES č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (ďalej len nariadenie) s výnimkou konaní týkajúcich sa len vyživovacej povinnosti, ktoré podľa poznámky č. 11 v jeho úvode a článku 1 odsek 3 písm. e/ sú z jeho rozsahu pôsobnosti vylúčené. V konaniach týkajúcich sa len vyživovacej povinnosti sa aplikuje nariadenie Rady ES č. 44/2001. Podľa článku 8 nariadenia je rozhodujúcim kritériom pre učenie právomoci obvyklý pobyt dieťaťa v členskom štáte v čase začatia konania. Pretože článok 8 nariadenia neobsahuje žiaden výslovný odkaz na právo členských štátov s cieľom určiť zmysel a rozsah pojmu obvyklý pobyt , toto určenie sa musí vykonať s ohľadom na kontext ustanovení nariadenia a jeho cieľ, najmä ten, ktorý vyplýva z jeho odôvodnenia č. 12, podľa ktorého ním stanovené kritériá právomoci sú konštruované tak, aby zodpovedali najlepšiemu záujmu dieťaťa a najmä kritériu blízkosti. Štát obvyklého pobytu dieťaťa musí byť určený na základe súhrnu osobitných skutkových okolností každého jednotlivého prípadu, okrem fyzickej prítomnosti dieťaťa v členskom štáte musia byť zohľadnené ďalšie

faktory, z ktorých je možné vyvodiť, že táto prítomnosť nemá dočasný alebo príležitostný charakter, a že pobyt dieťaťa odzrkadľuje istú mieru začlenenia do sociálneho a rodinného prostredia. Do úvahy je potrebné vziať najmä trvanie, pravidelnosť, podmienky a dôvod pobytu na území členského štátu a presťahovanie rodiny do tohto štátu, štátnu príslušnosť dieťaťa, miesto a podmienky školskej dochádzky, jazykové znalosti a rodinné a sociálne väzby dieťaťa v danom štáte, t.j. štát, v ktorom dieťa fakticky určitý čas žilo, kde navštevovalo školu, predškolské zariadenie, zúčastňovalo sa mimoškolských aktivít, kde si vytvorilo blízke citové väzby k príbuzným, prípadne k priateľom a pod. Pre určenie štátu obvyklého pobytu preto nie je dôležité, kde sa dieťa narodilo, kde je zaregistrované k trvalému pobytu, prípadne aké má občianstvo. Z obsahu spisu vyplýva, že mal. J. bola zverená do osobnej starostlivosti matky rozsudkom Okresného súdu Košice II z 29.11.2007 sp.zn. 12C 85/2007. Už v čase konania o návrhu otca na zmenu úpravy styku vedeného na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 27P 293/2008 nepochybne vyplynulo, že matka spolu s maloletou bývali vo E. J.. Z matkou predložených listinných dôkazov nepochybne vyplýva, že matka nadobudla vlastnícke právo k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa vo E. J., F., XX O. D. D. D. O. F. Q., je držiteľkou národného poistenia I. G. N. S. C.. J. je od septembra 2008 žiačkou D.. J. Q. G. D. Q. D. F.. Z vyššie uvedeného nepochybne vyplýva, že obvyklým pobytom dieťaťa je E. J., kde došlo k jeho prirodzenému začleneniu do sociálneho a rodinného prostredia so zreteľom na dĺžku pobytu, školskú dochádzku maloletej, ako aj bytové podmienky matky, ktoré dovoľujú záver, že matka sa zdržiava s maloletou na adrese XX O. D. F. s úmyslom trvalého pobytu. Slovenské štátne občianstvo maloletej a trvalý pobyt hlásený na území SR nie sú pre určenie obvyklého pobytu bezprostredne relevantné a nevytvárajú žiadne reálne väzby maloletej k Slovensku. Je v záujme maloletej, ako aj spoľahlivého a rýchleho zistenia skutkového stavu, aby konanie o zmene úpravy výkonu rodičovských práv a povinností prejednával a rozhodoval súd vo E. J., kde sa maloletá spolu s matkou dlhodobo zdržiava. V tomto prípade neboli splnené ani podmienky pre aplikáciu článku 12 odsek 3 nariadenia o prolongácii právomoci, pretože matka právomoc slovenského súdu výslovne neprijala. Z týchto dôvodov odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.