KSKE 7 CoP 161/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 161/2012

KS v Košiciach, dátum 10.06.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 161/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/161/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712202689 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7712202689.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého X. I. nar. XX.XX.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce dieťaťa rodičov: Y. I. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v O.X. na ul. B. č. X a W. I. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v B. na ul. I. č. X. o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce z 20.2.2012 č.k. 15P 58/2012-23 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia z a m i e t a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením nariadil predbežne matke podľa § 76 ods. 1 písm.f/ O.s.p., aby sa zdržala vycestovania s mal. X. I. nar. XX.XX.XXXX mimo hraníc Európskej únie až do právoplatného skončenia konania o udelenie súhlasu matke na vycestovanie maloletého do cudziny. Zamietol návrh v časti týkajúcej sa podávania informácií o mieste pobytu maloletého.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie matka s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie a návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol. Nestotožnila sa s návrhom otca, pretože uviedol polopravdy a skutočnosti nezakladajúce sa na pravde a konajúci súd neobjektívne a jednostranne zhodnotil dôkazy a na ňou uvádzané skutočnosti a predložené dôkazy neprihliadol. Uviedla, že v danom prípade nebola preukázaná potreba rýchlo a dočasne upraviť pomery účastníkov konania, pretože práva a oprávnené záujmy maloletého dieťaťa nie sú ohrozené, pretože maloletý s ňou cestuje na dovolenku mimo územia Slovenskej republiky. Uviedla, že maloletý jej bol rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 2.5.2011 sp.zn. 4C 13/2011 zverený do jej osobnej starostlivosti a tvrdenia otca, že má dôvodnú obavu, že chce s maloletým zotrvať v USA ilegálne nie sú podložené. Citovala ust. § 35 Zákona o rodine a odôvodnila, že zákon rozlišuje medzi bežnými vecami súvisiacimi s výkonom rodičovských práv a povinností a podstatnými. V bežných veciach rodič môže vykonávať výkon rodičovských práv a povinností sám a dohoda rodičov sa vyžaduje iba v prípade podstatných vecí rodiny. Cesta na dovolenky nie je považovaná za podstatnú vec rodiny, pretože v tomto prípade rodič neodchádza do cudziny natrvalo a ona v danom prípade cestuje na krátkodobú dovolenku, na čo sa nevyžaduje súhlas rodiča. Uviedla, že maloletý je zapísaný do 1. ročníka základnej školy dňom 17.1.2012. Potvrdila, že v súčasnosti je nezamestnaná, ale aktívne si hľadá zamestnanie. Podotkla, že na dovolenku do Spojených štátov amerických s maloletým cestovala aj v roku 2011 v termíne od 3. do 31.5. a s návratom na územie Slovenskej republiky nebol problém.

Otec sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu matky navrhol zamietnuť návrh na nariadenie predbežného opatrenia, nakoľko nie sú splnené zákonné podmienky pre jeho nariadenie, pretože nebola preukázaná

hrozba bezprostrednej ujmy. Matka so súhlasom otca cestovala aj v roku 2011 a neboli problémy s cestovaním ani návratom maloletého. V súčasnosti neboli preukázané iné skutočnosti, pre ktoré by sa na opakovanú návštevu v zahraničí mohlo nazerať s reálnym ohrozením poukazujúcim otcom maloletého v návrhu, pretože maloletý je zapísaný do 1. ročníka základnej školy, matka sa zamestnala, má zakúpené spiatočné letenky, je vlastníčkou nehnuteľnosti, nie je preto dôvodná obava, aby vycestovanie maloletého do USA nemalo účel rodinnej návštevy, navyše podľa oznámenia matky stará matka maloletého 19.6.2012 dovŕši vek 50 rokov a túto udalosť chcú spoločne osláviť.

Podľa § 220 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Predbežným opatrením môže súd dočasne a v nevyhnutnej miere upraviť pomery účastníkov. Účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď dočasná úprava právnych (nielen faktických) pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Posúdenie, či v konkrétnom prípade táto potreba je daná, je ponechané na úvahu súdu, pričom je potrebné skúmať všetky dôsledky, ktoré by nariadením predbežného opatrenia mohli pre účastníka konania nastať. Ak súd dospeje k názoru, že návrh je dôvodný, to znamená, že si vyžaduje okamžité, hoci dočasné opatrenie súdu, nariadi najvhodnejšiu úpravu predbežným opatrením. Pri nariadení predbežného opatrenia nie je potrebné vykonať dôsledne dôkazy na preukázanie dôvodnosti navrhovaného predbežného opatrenia a účastníci nemusia byť vypočutí. Uplatňovaný nárok musí byť aspoň osvedčený a ak je to potrebné, nie je vylúčené vykonanie určitých dôkazov za účelom osvedčenia nároku, ak to nevyplýva zjavne zo skutočností uvádzaných v návrhu alebo zo spisu. Len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia oprávneného, či z iných závažných dôvodov, je namieste predbežným opatrením rozhodnúť ešte pred rozhodnutím v merite veci. Z povahy predbežného opatrenia vyplýva, že nie je jeho úlohou nahradzovať alebo predchádzať rozhodnutiu o veci samej.

V tomto prípade odvolací súd dospel k záveru, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, preto napadnuté uznesenie zmenil podľa § 220 O.s.p. a návrh otca zamietol. Naliehavosť predbežnej úpravy pomerov nebola preukázaná a návrh otca nie je dôvodný, pretože z listinných dôkazov nachádzajúcich sa v spise nebol preukázaný úmysel matky vysťahovať maloletého do cudziny, na ktorý v zmysle ust. § 35 Zákona o rodine je potrebné udeliť súhlas. Maloletý bol zverený súdnym rozhodnutím do osobnej starostlivosti matky a cesta na dovolenku nie je považovaná za vysťahovanie maloletého dieťaťa do cudziny, ani takou podstatnou vecou súvisiacou s výkonom rodičovských práv a povinností, na ktorý sa vyžaduje súhlas druhého rodiča. Odvolací súd dospel k záveru, že v danom prípade otec neosvedčil nárok a nepredložil dôkazy o skutočnostiach odôvodňujúcich nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, pretože v danom prípade je v záujme mal. X. cestovať s matkou na dovolenku do Spojených štátov amerických, počas ktorej navštívi starú matku, aby nedošlo k narušeniu citových väzieb maloletého s blízkymi príbuznými aj s prihliadnutím na skutočnosť, že maloletý sa takejto dovolenky s matkou zúčastnil aj v roku 2011 a s jeho návratom územie Slovenskej republiky nebol problém, preto v danom prípade nejde o situáciu, ktorá by si vyžadovala okamžité riešenie nariadením predbežného opatrenia a postup matky, ktorá neinformovala otca o vycestovaní maloletého na dovolenku do USA treba považovať za konanie v rozpore s pravidlami slušnosti.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.