KSKE 7 CoP 172/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 172/2012

KS v Košiciach, dátum 29.05.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 172/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/172/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212209397 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212209397.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého F. M. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v E. na ul. C. č. XX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice dieťaťa rodičov: P. M. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v E. na ul. C. č. XX toho času Č. Ú. č. XX v E. a M. M. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v E. na ul. C. č. XX v konaní nariadenie predbežného opatrenia o uloženie výchovného opatrenia, o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 5.4.2012 č.k. 25P 102/2012-20 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením nariadil predbežné opatrenie, ktorým uložil mal. F. M. nar. XX.X.XXXX výchovné opatrenie - pobyt v zariadení, ktoré plní úlohy odbornej diagnostiky v Diagnostickom centre Záhorská Bystrica na šesť mesiacov. Začal konanie o uloženie výchovného opatrenie maloletému.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie matka a poukázala na to, že nie sú dôvody pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože kolíznym opatrovníkom im bola daná skúšobná doba jedného mesiaca na zlepšenie prospechu aj povinnej školskej dochádzky.

Otec ani kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadrili.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že boli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia v súlade s návrhom na základe žiadosti Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie Košice o urýchlenie konania o umiestnení mal. F. M. žiaka 1. A triedy denného štúdia do DSS, nakoľko prístup maloletého sa nezmenil a doterajšie výchovné opatrenia na neho nemajú žiaden vplyv. Maloletý sa dopúšťa zanedbávania povinnej školskej dochádzky, porušuje školský poriadok, nepripravuje sa na vyučovanie, agresívne sa správa k vyučujúcim. Maloletý požíva alkoholické nápoje,

fajčí, fetuje a škola zistila z viacerých zdrojov, že požíva aj omamné látky marihuanu a pervitín. Kolízny opatrovník konštatoval, že v minulosti sa osvedčila spolupráca s odborníkom, bolo nariadené výchovné opatrenie povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike psychiatrického vyšetrenia u MUDr. Z. v Košiciach formou osobných konzultácií, avšak nedošlo k náprave jeho správania naopak, dopustil sa hrubého porušenia školského poriadku, opakovane neplní povinnú školskú dochádzku a prebieha voči nemu vyšetrovanie krádeže. Z uvedeného dôvodu závažného narušenia výchovného prostredia maloletého, ktoré odôvodňuje okamžitý zásah súdu vo forme dočasného umiestnenia maloletého v zariadení, ktoré plní úlohy odbornej diagnostiky na dobu šiestich mesiacov v Diagnostickom centre Záhorská Bystrica, je v záujme maloletého, pretože tento napriek opakovaným výchovným opatreniam svojím správaním a konaním ohrozuje seba aj okolie a preto je jednoznačne v jeho záujme, aby bolo súdom nariadené jeho vyňatie z osobnej starostlivosti rodičov a nariadený pobyt v zariadení, ktoré plní úlohy odbornej diagnostiky. Vo vzťahu k odvolaniu matky odvolací súd považuje za potrebné dodať, že jej odvolací dôvod o tom, že nie sú splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia je nedôvodný, nakoľko nemá poznatky o nepriaznivom psychickom a sociálnom vývine maloletého a predchádzajúce výchovné opatrenia neviedli k náprave, čo preukazujú listinné dôkazy tvoriace obsah spisu. Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených alebo ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Nevyhnutným predpokladom pre vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov. V konaniach týkajúcich sa starostlivosti súdu o maloleté deti je prioritný záujem dieťaťa a len v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či osvedčenia iného závažného dôvodu je namieste predbežným opatrením rozhodnúť pred rozhodnutím v merite veci. Predbežné opatrenie zásadne neprejudikuje rozhodnutie vo veci samej a preto nebolo úlohou odvolacieho súdu dôsledne sa zaoberať odvolacími námietkami matky, pretože sa týkajú prakticky veci samej a majú význam pre konečné rozhodnutie. Opodstatnenosťou skutočností uvádzaných účastníkmi a matkou v odvolaní sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej. Pretože súd prvého stupňa na základe predbežne osvedčených skutočností dospel k správnemu záveru, že bolo potrebné uložiť mal. F. výchovné opatrenie pobyt v zariadení, ktoré plní úlohy odbornej diagnostiky v Diagnostickom centre Záhorská Bystrica na šesť mesiacov, preto odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia sa v plnom rozsahu stotožnil s dôvodmi napadnutého uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.