KSKE 7 CoP 189/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 189/2012

KS v Košiciach, dátum 30.10.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 189/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/189/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211216134 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211216134.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky O. K. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v J. na ul. X. č. XX zastúpenej JUDr. Vladimírou Běhalovou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Rastislavovej č. 68 proti odporcovi S. K. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v J. na ul. X. č. XX o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletej K. K. nar. X.X.XXXX zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 13.3.2012 č.k. 16C 50/2011-43 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením konanie zastavil. Vrátil navrhovateľke súdny poplatok 66 € do 30 dní od právoplatnosti uznesenia Daňovým úradom Košice. Rozhodol, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania. Konajúci súd svoje rozhodnutie právne odôvodnil ust. § 96 ods. 1 - 3 a o trovách konania rozhodol podľa § 144 O.s.p..

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľka s návrhom, aby odvolací súd napadnuté uznesenie v zmysle ust. § 221 ods. 1 O.s.p. zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Uplatnila odvolací dôvod podľa ust. § 205 ods. 2 písm.a/ O.s.p. z dôvodu, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p. a k vade uvedenej v ust. § 221 ods. 1 písm.f/ O.s.p.. Uviedla, že jej právnej zástupkyni bola odňatá možnosť konať pred súdom. Pred pojednávaním dňa 13.3.2012 jej navrhovateľka v jej kancelárii oznámila, že s manželom sa stretli, porozprávali sa a chcú sa pokúsiť o zmierenie. Ona celkom nevedela, či dôjde k zmiereniu, chcela pozastaviť konanie na niekoľko mesiacov. Navrhovateľku poučila o možnosti prerušiť konanie a odporca pred pojednávaním uviedol, že s návrhom na prerušenie konania bude súhlasiť. Na pojednávaní jej súd po otvorením pojednávania neumožnil predniesť návrh na prerušenie konania. Citovala ust. § 110 O.s.p.. Navrhovateľka na otázku súdu, či si vie predstaviť zmierenie s manželom odpovedala že áno a vzápätí na otázku, či návrh berie späť navrhovateľka odpovedala áno. Navrhovateľka aj jej právna zástupkyňa nemajú vedomosť o tom, či by výslovne žiadala zastavenie konania ako je to uvedené v zápisnici, nakoľko navrhovateľka nepozná právne dôsledky späťvzatia návrhu. Uviedla, že jej klientka mala záujem na prerušení konania, preto je zrejmé, že dôsledky prerušenia a zastavenia konania sú odlišné a jej ako právnej zástupkyni nebol umožnený priestor na prenesenie návrhu. Jedná sa o procesnú vadu v zmysle ust. § 221 ods. 1 písm.f/ O.s.p., ktorá spočíva v odňatí možnosti konať pred súdom tým, že súd jej neumožnil predniesť návrh na prerušenie konania.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal podané odvolanie, oboznámil sa s obsahom spisu a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľky nie je opodstatnené.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa § 96 ods. 1 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní. Podľa ods. 3 citovaného ustanovenia nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je.

Späťvzatie návrhu na začatie konania je dispozitívnym procesným úkonom účastníka voči súdu, ktorým prejavuje svoju vôľu, aby sa nekonalo a o veci meritórne nerozhodovalo. Súd nie je oprávnený skúmať dôvody, pre ktoré navrhovateľ svoj návrh na začatie konania berie späť.

Z obsahu spisu vyplýva, že navrhovateľka zobrala späť návrh na začatie konania skôr než sa začalo pojednávanie, preto súd prvého stupňa nebol povinný podľa § 96 ods. 3 O.s.p. zisťovať, či odporca so späťvzatím návrhu a zastavením konania súhlasí, preto správne uznesením konanie zastavil. Odvolací súd zdôrazňuje, že zákon nepripúšťa odvolanie späťvzatia návrhu na začatie konania a poukazuje aj na rozhodnutie R 60/1999 Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR, podľa ktorého, ak navrhovateľ vzal žalobu späť, nemôže svoje späťvzatie odvolať. Z týchto dôvodov odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne a dodáva, že zastavením konania uplatnený nárok navrhovateľky nezaniká a môže ho uplatniť znovu podaním nového návrhu na začatie konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.