KSKE 7 CoP 194/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 194/2012

KS v Košiciach, dátum 02.08.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 194/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/194/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211204016 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211204016.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky Z.. G. U. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v X. na I. ulici č. XX zastúpenej JUDr. Zuzanou Komorovskou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Kuzmányho ulici č. 57 proti odporcovi Z.. N. U. nar. X.X.XXXX bývajúcemu v X. na I. ulici č. XX v konaní o prípustnosť obnovy konania o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 30.12.2011 č.k. 27Em 5/2011-25 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh na obnovu konania a návrh na odklad vykonateľnosti uznesenia Okresného súdu Košice II č.k. 25Em 9/2008-83 zamietol.

Uznesenie bolo doručené právnej zástupkyni navrhovateľky 17.1.2012. Navrhovateľka prostredníctvom právnej zástupkyne podala odvolanie proti vyššie uvedenému rozhodnutiu 16.3.2012 a zároveň požiadala o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania. Uznesením zo 7.5.2012 č.k. 27Em 5/2011-35, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.6.2012 súd návrh na odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania zamietol.

Odvolací súd pred prejednaním veci samej skúmal, či sú splnené podmienky odvolacieho konania. Jednou z podmienok odvolacieho konania je, aby odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa odseku 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania alebo, ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Pri skúmaní podmienok odvolacieho konania bolo z údajov na doručenke nepochybne zistené, že uznesenie, proti ktorému bolo podané odvolanie, bolo právnej zástupkyni navrhovateľky doručené 17.1.2012. Pätnásťdňová lehota na podanie odvolania začala plynúť 18.1.2012 a uplynula 1.2.2012 (streda) . Pretože navrhovateľka podala odvolanie prostredníctvom právnej zástupkyne osobne na súde 16.3.2012, teda po uplynutí zákonom určenej lehoty a jej návrh na odpustenie zmeškania lehoty

na podanie odvolania bol právoplatne zamietnutý, pričom napadnuté uznesenie obsahovalo správne poučenie o možnosti podať voči nemu odvolanie v súlade s ust. § 204 ods. 1 O.s.p., odvolací súd odvolanie podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. ako oneskorene podané odmietol bez preskúmania vecnej správnosti napadnutého uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.