KSKE 7 CoP 196/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 196/2012

KS v Košiciach, dátum 02.08.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 196/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/196/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211215625 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211215625.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú Z. W. nar. X.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov V. W.K. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v K. na S. ulici č. XX a V. M. nar. X.X.XXXX bývajúceho v K. na V. ulici č. XXX v Č.Z. T. za účasti navrhovateľky V. W. nar. X.X.XXXX bývajúcej v K. na S. ulici č. XX v konaní o zverenie maloletej do náhradnej osobnej starostlivosti o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 18.10.2011 č.k. 29P 109/2011-37 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zveril maloletú Z. W. do náhradnej osobnej starostlivosti starej matky V.Á. W. nar. X.X.XXXX, ktorá je povinná sa o maloletú starať, vychovávať ju, zastupovať a spravovať jej majetok v bežných veciach s tým, že veci závažného charakteru podliehajú schváleniu súdu. Matku zaviazal prispievať na výživu maloletej sumou 30% z výšky životného minima na jedno nezaopatrené dieťa vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám starej matky počnúc právoplatnosťou rozsudku a otca zaviazal prispievať na výživu maloletej sumou 40 € mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám starej matky počnúc právoplatnosťou rozsudku. Týmto zmenil rozsudok Okresného súdu Košice II č.k. 25P 175/2007-23 zo 6.2.2008.

Otec doručil konajúcemu súdu podanie označené ako odvolanie, ktoré bolo dané na poštu 27.3.2012, v ktorom uviedol: Týmto žiadam Okresný súd Košice II v právnej veci starostlivosti o maloletú Z. W. nar. X.X.XXXX, bytom S.. XX, K. a) neboli splnené základné informácie od kolízneho opatrovníka, že či s návrhom na zverenie do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky, t.j. starej matky V. W. nar. X.X.XXXX, bytom S. XX, K. súhlasím alebo nesúhlasím. (čo ja som vzduch?!) , b) nebol som informovaný o zmene rozsudku o výške výživného písomne, iba telefonicky od p. V.. W., že mám posielať výživné na jej adresu. Keďže som žiadal rozhodnutie okresného súdu, tak mi poslala kópiu až tri mesiace po právoplatnosti rozhodnutia okresného súdu zo dňa 13.12.2011. Kópiu som obdržal až 22.3.2012, o ktorom som vôbec nebol informovaný! Výživné som platil stále viac, ako mi nariadil Okresný súd Košice II č.k. 25P 175/2007 vo výške 1.000,- Sk, t.j. 33,19 Eura. Posielal som 40 € až 50 € a poštovné. Nemilo ma prekvapilo, že som nedostal včas príležitosť reagovať na veci, ktoré sa ma týkajú. Len pre zaujímavosť som v mesiaci máj 2010 poslal 2x 40 € (posielam kópiu šeku) . Na dopis od p. W. mám v prílohe doklady o dôvodne nezaplatenia výživného za mesiac X. 2011 a XII. 2011 a za február 2012. Okrem toho ešte platím na dve deti 120 €. Posielam a) rozhodnutie o dočasnej PN od 19.11.2011 (úraz - zlomený kotník) a stále som na PN, b) osobný dopis od p. E., u ktorej bývam v podnájme v Českej republike. (a ďalšie doklady) . .

Súd prvého stupňa uznesením z 11.4.2012 č.k. 25P 109/2011-68 doručeným otcovi maloletej 10.5.2012 uložil otcovi povinnosť, aby v lehote 10 dní od doručenia uznesenia odstránil vady svojho podania

doručeného súdu 30.3.2012 tak, že uvedie, či toto podanie je odvolaním voči rozsudku súdu z 18.10.2011 č.k. 25P 109/2011-37, ak áno, nech uvedie, z akých dôvodov sa odvoláva, v čom považuje rozhodnutie resp. postup súdu za nesprávny, čoho sa v odvolacom konaní domáha, t.j. ako žiada, aby odvolací súd na základe jeho odvolania rozhodol, či sa v čase uloženia súdnej zásielky, t.j. od 1.11.2011 do 16.11.2011 zdržiaval v mieste doručenia (ulica A.. N. XXXX, K., Č. T.) , ak nie, nech uvedie, kde sa zdržiaval a nech podpíše fotokópiu odvolania, ktorú mu v prílohe súd zasiela obratom späť, resp. v lehote uvedenej na odstránenie vád odvolania. Zároveň otca poučil, že pokiaľ v stanovenej lehote chýbajúce náležitosti nedoplní, predloží súd prvého stupňa odvolanie na rozhodnutie odvolaciemu súdu, ktorý podľa ust. § 218 ods. 1 písm. d) O.s.p. odmietne odvolanie, ktoré nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2 O.s.p..

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal podanie otca, oboznámil sa s obsahom spisu a dospel k záveru, že podanie otca, ktoré je zrejme odvolaním, je potrebné odmietnuť podľa § 218 ods. 1 písm. d) O.s.p..

Podľa § 218 ods. 1 písm. d) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2; ak boli dodržané podmienky podľa § 209 ods. 1 a § 211 ods. 1.

Podľa § 205 ods. 1 O.s.p., v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

V tomto prípade súd prvého stupňa správne vyhodnotil, že podanie otca nemá zákonné náležitosti vyžadované ust. § 205 ods. 1, 2 O.s.p. a ust. § 42 ods. 3 O.s.p.. Súd prvého stupňa postupoval v súlade s ust. § 209 ods. 1 O.s.p., ak vyzval otca na doplnenie podania a poučil ho o tom, ako má doplnenie vykonať a o následkoch neodstránenia vád podania. Pokus súdu prvého stupňa o odstránenie vád zostal bezvýsledným, pretože otec svoje podanie v súlade s poučením súdu nedoplnil a preto jeho podanie, ktoré možno považovať za odvolanie trpí vadami, pre ktoré nie je možné v odvolacom konaní pokračovať. Nedostatky odvolania spočívajú v tom, že otec neuviedol, v akom rozsahu napáda rozhodnutie súdu prvého stupňa, v čom vidí nesprávnosť rozhodnutia a postupu súdu prvého stupňa a neuviedol, čoho sa svojím podaním (odvolaním) domáha. V podaní okrem toho absentuje aj podpis účastníka konania. Navyše pre nečinnosť otca nebolo možné zistiť, či odvolanie bolo podané včas. Pretože vady podania (odvolania) neboli odstránené ani v čase rozhodovania odvolacieho súdu a tieto vady bránia jeho vecnému vybaveniu odvolacím súdom, bolo potrebné odvolanie (podanie) otca odmietnuť podľa § 218 ods. 1 písm. d) O.s.p. ako odvolanie nemajúce náležitosti podľa § 205 ods. 1, 2 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.