KSKE 7 CoP 197/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 197/2012

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 197/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/197/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611214553 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Imrich Volkai ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611214553.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletých H., nar. XX.XX.XXXX a K., nar. XX.XX.XXXX, K., obaja bytom u starej matky E. K., nar. XX.XX.XXXX, E. č. XX, zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, deti rodičov, matky D. K., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom E. č. XX, t.č. na neznámom mieste, v konaní zastúpenej opatrovníčkou JUDr. Zuzanou Šuhaj Háberovou, zamestnankyňou Okresného súdu Košice II a otca S. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom XX X. V., T. G., G. XXX J., T. S., I. G., v konaní o návrhu starej matky na zverenie maloletých detí do náhradnej osobnej starostlivosti, o späťvzatí návrhu na začatie konania takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu na začatie konania, z r u š u j e rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 25.01.2012, č.k. 15P 285/2011-22 a konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zveril obe maloleté deti do náhradnej osobnej starostlivosti starej matke, ktorá je oprávnená a povinná zabezpečovať osobnú starostlivosť o maloleté deti, zastupovať ich, spravovať ich majetok a vymáhať pre maloleté deti výživné. Otca zaviazal prispievať na výživu oboch maloletých detí pre každého sumou 100 Eur mesačne a matku sumou vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa vždy do 20. dňa v mesiaci vopred k rukám starej matky od právoplatnosti rozsudku. Vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

V zákonom stanovenej lehote podal proti rozsudku súdu prvého stupňa odvolanie otec maloletých detí.

Podaním zo dňa 26.03.2012 vzala navrhovateľka návrh na začatie konania späť a žiadala konanie v celom rozsahu zastaviť.

Podľa ust. § 208 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len O.s.p.) , ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Keďže navrhovateľka vzala svoj návrh na začatie konania späť do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súdu prvého stupňa a z postoja odporcu vyplýva, že s jeho späťvzatím súhlasí, odvolací súd v súlade

s citovaným ust. § 208 O.s.p. pripustil späťvzatie návrhu na začatie konania, rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a konanie zastavil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 1 písm. a) O.s.p., tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach v pomere hlasov 3:0 (ust. § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov v znení novely uskutočnenej zákonom č. 33/2011 Z.z. účinnej od 01.05.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.