KSKE 7 CoP 212/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 212/2012

KS v Košiciach, dátum 30.07.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 212/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/212/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012898703 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012898703.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľov 1.) O. U. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v U. P. S.. G. Č.. X 2.) Radky Kovaříkovej nar. XX.XX.XXX bývajúcej v U. P. S.. G. Č.. X za účasti ich matky, ktorou sú obaja navrhovatelia zastúpení ako ich splnomocnenou zástupkyňou v konaní M.. T. U.Í. nar. X.X.XXXX bývajúcej v U. P. S.. G. Č.. X proti odporcovi M.. M. U. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v U. P. S.. L. Č.. XX t.č. P. H. Č.. XX zastúpeného JUDr. Jánom Garančovským advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Kukučínovej č. 19 o zvýšenie výživného, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 12.9.2011 č.k. 27P 378/2004-910 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením nepriznal otcovi oslobodenie od súdnych poplatkov.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie odporca prostredníctvom právneho zástupcu s návrhom zrušiť napadnuté uznesenie a vec vrátiť súdu prvého stupňa na nové konanie a rozhodnutie. Závery súdu prvého stupňa v odôvodnení napadnutého uznesenia považuje za nepravdivé a nesprávne, pretože prvostupňový súd rozhodoval bez náležitého zistenia skutkového stavu. Poukázal na to, že súd prvého stupňa síce v odôvodnení podrobne vyšpecifikoval štruktúru príjmov a výdavkov odporcu od r. 2007 do 2010, ktoré vyplývajú z predložených daňových priznaní, ktoré sú však pre posúdenie dôvodnosti jeho návrhu právne bezvýznamné. Svoj návrh na oslobodenie od platenia súdnych poplatkov odôvodnil aktuálnou situáciou v čase podania návrhu v septembri 2011, keď jeho sociálne pomery neodôvodňujú platiť súdne poplatky a preddavky bez ujmy s poukazom na svoje súčasné osobné a rodinné príjmové, zárobkové a majetkové pomery. Na základe rozsudku vydaného vo veci samej bol povinný zaplatiť v lete 2011 navrhovateľom dlžné výživné vo výške prevyšujúcej sumu 4.200,- €, hoci v konaní spoľahlivo a jednoznačne preukázal, že peňažné prostriedky nemá k dispozícii. Napriek tomu vzniknutú situáciu bol nútený riešiť predajom časti nehnuteľného majetku a ďalšou pôžičkou, čím sa ešte viac zadĺžil, preto je toho názoru, že sú splnené všetky podmienky pre oslobodenie od platenia súdnych poplatkov v celom rozsahu a z toho dôvodu navrhol napadnuté uznesenie zmeniť tak, že prizná mu oslobodenie od platenia súdnych poplatkov.

Navrhovatelia sa k odvolaniu odporcu nevyjadrili.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov

napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 138 ods. 1 O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má aj spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Zákon stanovuje dve podmienky pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov. V prvej sú pomery účastníka (osobné, majetkové a zárobkové pomery) a v druhej je skutočnosť, že nejedná sa o svojvoľné a zrejme bezúspešné uplatnenie alebo bránenie práva. Úspešný žiadateľ o priznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov musí spĺňať obe podmienky súčasne.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal podané odvolanie, oboznámil sa s obsahom spisu a dospel k záveru, že odvolanie odporcu nie je dôvodné, pretože odporca v odvolaní neuviedol nové skutočnosti, s ktorými by sa súd prvého stupňa v napadnutom uznesení dostatočne a výstižne nevysporiadal, preto ho podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a v súlade s odsekom 2 cit. zák. ustanovenia sa v plnom rozsahu stotožnil s dôvodmi napadnutého uznesenia. Zdôrazňuje, že pre posúdenie odôvodnenosti priznania oslobodenia od súdneho poplatku sú rozhodujúce predovšetkým majetkové a sociálne pomery účastníka, ale aj výška a povaha uplatňovaného nároku. Len v prípade, ak by pomery účastníka odôvodňovali oslobodenie od súdnych poplatkov, súd oslobodenie neprizná, ak by išlo o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Odvolací súd po preskúmaní všetkých relevantných skutočností dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že osobné a majetkové pomery odporcu neodôvodňujú oslobodenie od súdnych poplatkov a skutočnosť, že na základe rozsudku vydaného vo veci samej bol povinný zaplatiť v lete 2011 navrhovateľom dlžné výživné a vzniknutú situáciu bol nútený riešiť predajom časti nehnuteľného majetku a ďalšou pôžičkou, čím sa ešte viac zadĺžil, je bez právneho významu vo vzťahu k oslobodeniu od súdnych poplatkov, pretože vzhľadom na dĺžku konania v predmetnej veci odporca musel predpokladať, že výživné voči navrhovateľom v 1. a 2. rade bude zvýšené, preto keďže sám dobrovoľne si svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť neplnil, nebolo možné v tejto situácii, ktorú si sám zavinil, pri oslobodzovaní od súdnych poplatkov na ňu prihliadať.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.