KSKE 7 CoP 232/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 232/2012

KS v Košiciach, dátum 18.07.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 232/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/232/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212214418 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212214418.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého C. S. nar. XX.X.U., zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, dieťaťa rodičov V. S.Y. nar. XX.X.U., bývajúcej v K. N. Č. L. Č..XX, prechodne v K.J. N. K. L. Č.. XX a V. S. nar. XX.X.U., bývajúceho v K. N. Č. L.. Č.. XX, v konaní o úpravu rodičovských práv a povinnosti k maloletému dieťaťa o návrhu otca a matky na nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 22.5.2012 č.k. 27P 107/2012-7 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie v napadnutých výrokoch o zverení maloletého C. S. do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, neurčení vyživovacej povinnosti a zamietnutí návrhu na úpravu styku otca s maloletým a mení vo výroku o odovzdávaní maloletého dieťaťa rodičmi tak, že rodič, ktorému sa osobná starostlivosť u maloletého končí, odovzdá dieťa druhému rodičovi v mieste bydliska preberajúceho rodiča v nedeľu o 9.00 hod.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením spojil konania o nariadenie predbežného opatrenia o striedavej osobnej starostlivosti pod sp.zn. 27 P 107/12 a o nariadenie predbežného opatrenia o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností pod sp.zn. 43 P 109/12 na spoločné konanie, ktoré bude vedené pod sp.zn. 27 P 107/12. Maloletého C. S. zveril do striedavej osobnej starostlivosti rodičov maloletého tak, že v osobnej starostlivosti matky bude každý párny týždeň v roku a v osobnej starostlivosti otca každý nepárny týždeň v roku s tým, že rodič, ktorému sa osobná starostlivosť o maloletého končí, odovzdá maloletého v nedeľu o 17.00 hod. druhému rodičovi v mieste bydliska preberajúceho rodiča. Vyživovaciu povinnosť rodičom neurčil, v časti úpravy styku otca s maloletým návrh zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie matka z dôvodu, že súd neurčil výšku výživného 100 € na maloleté dieťa a rozhodol o striedavej starostlivosti o dieťa, nakoľko je dieťa maloleté a nebol vykonaný psychologický posudok. Preto žiada o úpravu styku maloletého s otcom, ktorý navrhuje každý nepárny týždeň od stredy, kedy si otec dieťa vyzdvihne v popoludňajších hodinách v škôlke a odovzdá ho v párny týždeň v pondelok v ranných hodinách do škôlky. Navrhnutú úpravu styku odôvodnila obťažovaním zo strany otca v neskorých nočných hodinách častými telefonátmi, ktoré sú vyvolávané konfliktami, nakoľko sa otec nedokáže zmieriť s danou situáciou. Svedkami týchto konfliktov sú jej rodičia. Na základe týchto skutočností chce požiadať o obmedzenie styku otca s ňou, nakoľko pri odovzdávaní dieťaťa nastávajú zo strany otca konfliktné situácie. Styku maloletého s otcom nezamedzuje, ale vzhľadom na vek maloletého žiada o úpravu styku. Do budúcna nevylučuje upraviť styk na súčasný stav striedavej starostlivosti.

Otec vo vyjadrení k odvolaniu matky uviedol, že striedavú starostlivosť žiadal z dôvodu, že s matkou sa nevedia dohodnúť, matka s ním nekomunikuje, vypína telefón. Keď za ňou osobne prišiel na H., aby sa porozprávali, zavolali naňho políciu, čo sa dá dokázať na oddelení H.. Matka žije s maloletým u

svojich rodičov, nevedia spolu komunikovať, vždy sa ich komunikácia končí hádkou, matka kričí aj pred synom. Aj po rozhodnutí o predbežnom opatrení musela asistovať polícia, pretože matka neakceptovala rozhodnutie súdu o striedavej starostlivosti a odmietala mu syna vydať. So svokrou naňho kričali aj pre políciou, za každú cenu ho chce vždy len vyprovokovať. Potvrdil, že sa nevie zmieriť s tým, čo sa stalo, pretože syna má nadovšetko rád. Poprel, že matku obťažuje telefonátmi. Chcel sa len informovať ako sa má syn, chcel sa s ním rozprávať, avšak manželka má vždy vypnutý telefón. Keď zavolal na pevnú linku svokra mu oznámila, že nie je doma a zopakovalo sa to viackrát. Pokiaľ má syna v určený týždeň on, manželka ani nezavolá a neopýta sa ako sa má. Syn bol chorý, navštívil s ním lekárku, bral antibiotiká, celý týždeň sa oňho staral a matka ani nezavolala. Ozvala sa až o 23.15 hod. v noci, kedy zobudila jeho aj syna. Obaja už boli predvolaní na Ž. ulicu, kde vypovedali, takisto boli poučení o tom, že sa k sebe majú správať zdvorilo a slušne. Manželka aj tam uviedla, že on žije s matkou v byte, čo sa nezakladá na pravde. Syna si sám preberá aj odovzdáva, čo je z jeho strany kompromis voči manželke, lebo jej to chce uľahčiť a odbremeniť ju aspoň od cestovania autobusmi a jej to tak vyhovuje. Nesúhlasí s návrhom matky, aby bol upravený jeho styk s maloletým len v jej prítomnosti na dve hodiny. Keď mal. C. v nedeľu vracia, syn plače, nechce ísť, vždy opakuje tatík ľúbim ťa a chcem ísť k tatíkovi. Dúfa, že uvedené matka nebude popierať, pretože syna vystavuje veľkému stresu. Pokiaľ by trochu zmenila svoje zmýšľanie a pristúpila by na kompromis, nemuseli by zakaždým obťažovať súdy. Zvažuje aj návrh na zverenie maloletého do svojej starostlivosti s tým, že od matky nebude požadovať výživné, nakoľko matka má mimomanželský pomer a nezniesol by, aby jeho syna vychovával jeho najlepší kamarát. Navrhol tiež zmenu preberania syna z nedele 17.00 hod. na pondelok 7.00 hod. ráno, pretože sa nevie s manželkou dohodnúť na žiadnom kompromise.

Otec doručil konajúcemu súdu potvrdenie zamestnávateľa S. s.r.o. K. o rozpise jeho zmien, z ktorého vyplýva, že pracuje ako kuchár v reštaurácii E. M. v K. na striedavé zmeny krátky a dlhý týždeň. Krátky týždeň pracuje v stredu a štvrtok od 8.00 do 21.00 hod., dlhý týždeň pondelok, utorok, piatok od 8.00 hod. do 21.00 hod., v sobotu a nedeľu od 11.00 do 22.00 hod.

Konajúcemu súdu bola doručená správa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach o prešetrení výchovného prostredia, v ktorej uviedol, že matka sa k súčasnej situácii vyjadrila tak, že s maloletým a jeho otcom bývali v spoločnej domácnosti do mája 2012. Striedavú osobnú starostlivosť realizujú tak, že keď je maloletý s otcom sú na Č. ulici a keď je maloletý s matkou, sú na K. L. Č.. XX. Matka býva na uvedenej adrese v domácnosti svojich rodičov a plnoletým bratom, ktorý pracuje na týždňovky. Ide o dvojizbový byt, matka uvedené bývanie považuje za prechodné riešenie. Podala návrh na rozvod, nakoľko sa domnieva, že s manželom nie je možné obnoviť spolunažívanie. Do budúcna by si vzhľadom k veku dieťaťa skôr vedela predstaviť, aby maloletý bol v jej výhradnej starostlivosti, avšak striedavú osobnú starostlivosť do budúcna nevylučuje, keď bude maloletý starší. Vyjadrila názor, že otec sa o syna vie postarať, keď sú spolu, vie aj to, že svokra tam dochádza a pomáha mu. Otcovi nikdy v styku nebránila, vedela sa vždy dohodnúť. Problém bol vtedy, keď otec vyvolával pod vplyvom alkoholu a dožadoval sa syna aj v noci okolo 22.00 až 23.00 hod., aj jej rodičom na mobil, preto mu bolo povedané, aby zmenil svoje správanie. Otec jej aj naďalej vyvoláva, nevie sa zmieriť s tým, že odišla zo spoločnej domácnosti. Pracuje v OD A. v predajni potravín. Rodičom prispieva na nájom 100,- €, hradí materskú škôlku 25,- € plus jedenkrát do 6 mesiacov 20,- €, poberá rodinné prídavky, daňový bonus poberá otec. Jeho plat je okolo 700,- €, avšak oficiálne dostáva iba 350,- €. Žiada zverenie dieťaťa do svojej osobnej starostlivosti, avšak nechá si poradiť aj zo strany psychologičky, výživné žiada 100,- €. Styk navrhuje upraviť každý druhý víkend a vedela by sa dohodnúť aj na dni počas týždňa. S otcom majú komunikačné problémy, má dojem, že medzi ňou a otcom dieťaťa sú nevyjasnené komplikované veci. Kolízny opatrovník ďalej uviedol, že otec trvá na pokračovaní striedavej osobnej starostlivosti. S matkou dieťaťa sa nevedeli mimo predbežného opatrenia dohodnúť na realizácii styku, matka mu styk neumožňovala, pričom matka si uznesenie o nariadení predbežného opatrenia nechcela prevziať, tak za asistencie polície prevzal maloleté dieťa z opatery matky. Koľkokrát sa aj v nedeľu s matkou chcel dohodnúť na inej alternatíve preberania maloletého tak, aby sa vykonávalo v pondelok. Potvrdil, že s matkou majú komunikačné problémy, nevedia sa dohodnúť na bežných veciach. Uviedol, že má vysporiadané pracovné zmeny tak, že sa venuje synovi celý týždeň, len v stredu, štvrtok do 15.00 hod. pracuje a potom ide do materskej škôlky po syna. Ide o krátky týždeň. Dlhý týždeň pracuje celý týždeň, nakoľko mu vyšli v ústrety pri stanovení pracovného času. Maloletého nosí do materskej škôlky v Ť., potom sa s maloletým zdržiava v domácnosti na Č. ulici v K., kde maloletému zabezpečuje kompletnú starostlivosť. Ide o dvojizbový byt, v ktorom predtým spoločne bývali s matkou dieťaťa. Uviedol, že má

minimálny príjem, spláca pôžičku na auto 170,- €, platí inkaso, poistku a mobil približne 40,- €, smetie, všetky výdaje spolu s poistkou sú okolo 600,- €. Chce, aby si maloletého preberal v pondelok ráno a on ho nosil do škôlky, nakoľko pri preberaní mu matka odovzdáva aj veci na týždeň pre maloletého syna. Kolízny opatrovník uviedol, že vzhľadom k zaznamenaným komunikačným problémom obaja rodičia vyjadrili súhlas so spoluprácou s psychológom z referátu psychologickoporadenských služieb v K. na Ž. L.. Č.. XX za účelom vylepšenia komunikácie rodičov, aby realizácia striedavej osobnej starostlivosti prebiehala plynule a hlavne v prospech maloletého dieťaťa.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa odseku 2 cit. zák. ust., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal uznesenie v napadnutých výrokoch spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že boli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia podľa § 102 ods. 1 a § 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p. zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, pretože bola preukázaná potreba dočasne upraviť pomery účastníkov práve v dôsledku komunikačných problémov medzi rodičmi, v dôsledku čoho nie sú schopní dohodnúť sa o výkone rodičovských práv a povinností k dieťaťu, čím je záujem dieťaťa na riadnej výchove a jeho právo na starostlivosť oboch rodičov bezprostredne ohrozené. Z tvrdení rodičov, ako aj správy o prešetrení výchovného prostredia, neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by v tomto štádiu konania spochybňovali vhodnosť striedavej starostlivosti oboch rodičov o dieťa. Matka ani v priebehu odvolacieho konania neuviedla žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali predbežné zverenie dieťaťa do jej výlučnej starostlivosti, nevyhnutnosť predbežného určenia výživného, ako aj úpravu styku otca s maloletým dieťaťom. Odvolací súd poznamenáva, že ide o predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania a zásadne sa ním neprejudikuje rozhodnutie vo veci samej. Pretože súd prvého stupňa správne a zákonne rozhodol o návrhoch rodičov na nariadenie predbežného opatrenia, odvolací súd v súlade s § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie v napadnutých výrokoch o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, neurčení vyživovacej povinnosti a zamietnutí návrhu na úpravu styku otca s maloletým dieťaťom, ako vecne správne potvrdil a podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia sa stotožnil s odôvodnením rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Podľa § 220 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221) .

Odvolací súd zmenil uznesenie vo výroku o odovzdávaní maloletého dieťaťa rodičmi s prihliadnutím na rozpis zmien otca maloletého dieťaťa, ktorý mu neumožňuje preberať, prípadne odovzdávať dieťa v nedeľu o 17.00 hod. a to tak, že preberanie a odovzdávanie dieťaťa sa bude realizovať v nedeľu o 9.00 hod., nakoľko otec v nedeľu (dlhý týždeň) pracuje od 11.00 hod., pričom nepovažoval za vhodné, aby sa odovzdávanie a preberanie dieťaťa vykonávalo v materskej škole, pretože ide o odovzdávanie a preberanie dieťaťa medzi rodičmi, na čom majú participovať obidvaja a navyše takýto výrok súdu by nebol vykonateľný.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.