KSKE 7 CoP 244/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 244/2012

KS v Košiciach, dátum 05.08.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 244/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/244/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712209767 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7712209767.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú R. U. nar. X.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach dieťaťa rodičov J. U. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v L. na S. ulici č. XX toho času u L. B. v obci P. Č.. XX a R. U. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v L. na S. ulici č. XX v konaní o návrhu matky na nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce z 3.7.2012 č.k. 2P 190/2012-14 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením dočasne zveril maloletú R. U. do osobnej starostlivosti matky, otca zaviazal prispievať na výživu maloletej minimálnym výživným vo výške 30% zo sumy životného minima na jedno neplnoleté, nezaopatrené dieťa k rukám matky vždy do 25. dňa v mesiaci vopred a dočasne upravil styk otca s maloletou R. až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej tak, že je oprávnený sa s maloletou stýkať každú prvú nedeľu v mesiaci od 15.00 hod. do 17.00 hod. v prítomnosti matky maloletej tak, že matka je povinná maloletú na styk s otcom riadne a včas pripraviť a otec je povinný maloletú vrátiť matke v stanovenom čase v bydlisku matky.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec z dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. a) O.s.p. a navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil. Poukázal na to, že účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla i keď len dočasná úprava pomerov účastníkov nielen právnych, ale aj faktických, jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Domnieva sa, že v tomto prípade to nie je možné konštatovať. V konečnom dôsledku sa nebráni voči tomu, aby bola maloletá zverená matke do právoplatného skončenia veci, aby platil výživné a mal upravený styk. Zaráža ho však na základe akých nepravdivých a lživých argumentov zo strany matky súd rozhodol. Až z napadnutého uznesenia sa dozvedel, že matka bola hospitalizovaná a že voči nemu je podané trestné oznámenie za prečin ublíženia na zdraví a dokonca trestné oznámenie z podozrenia na sexuálne zneužívanie maloletej. Vrcholom lží a neprávd je, že matka ho označila za bisexuála. Uviedol, že s matkou maloletej žil v manželskom zväzku od 30.7.2005. Žili normálnym rodinným životom. K hádke medzi nimi došlo 13.6.2012, pretože matke maloletej odmietol dať svoj mobilný telefón. Myslela si, že zaznamenáva jej krik a nadávky, ťahala ho za vlasy, kopala doňho, proti čomu sa bránil tým spôsobom, že jej držal ruku. Neudrel ju ani raz. Pokiaľ mala nejaké zranenie, tieto si spôsobila sama tým, že bola agresívna. Uvedené skutočnosti však nemajú nič spoločné so vzťahom k ich maloletej dcére, ktorá má len 5 rokov. Trávil s ňou voľný čas, je medzi nimi normálny citový vzťah, nikdy by jej neublížil. O to viac ho poburujú závery L.. D., ktorá ho ani nevidela ani nevyšetrila. Nemal akúkoľvek možnosť brániť sa voči infantilným obvineniam matky maloletej, ktorá z neho urobila bisexuála a pomaly pedofila. Práve naopak, má dôkazy, ktoré preukážu, že matka maloletej je v sexuálnej oblasti nevyzretou osobnosťou s patologickým vnímaním určitých skutočností. Po odchode zo spoločnej domácnosti začiatkom júna si myslel, že sa jedná len o bežný manželský konflikt. Avšak vzhľadom na tvrdenia, ktoré uviedla matka maloletej, s touto ženou nemieni ďalej ostať v manželskom zväzku a

podá návrh na rozvod. Predpokladá, že znalec z odboru psychiatrie v riadnom konaní mu v konečnom dôsledku dá za pravdu a označí psychopatickú osobnosť. Uviedol, že z procesného hľadiska podľa § 76 ods. 1 písm. b) O.s.p. predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby odovzdal dieťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starostlivosti toho, koho označí súd. Prvostupňový súd však dočasne zveril maloletú do osobnej starostlivosti matky, čo je proti zákonným ustanoveniam, preto navrhuje predbežné opatrenie zrušiť.

Matka vo vyjadrení k odvolaniu otca uviedla, že odvolacie dôvody považuje za účelové a ničím neodôvodnené. Vyjadrila názor, že napadnuté uznesenie netrpí ani jednou z vád uvedených v ust. § 221 ods. 1 O.s.p. a preto otcom uplatnený dôvod v odvolaní je neopodstatnený. Vyjadrila názor, že dostatočným spôsobom preukázala dôvodnosť predbežnej úpravy pomerov, konkrétne nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy a potrebu dočasnej úpravy pomerov maloletého dieťaťa. Zdôraznila, že predbežné opatrenie je dočasným riešením pomerov, nie konečným a tvrdeniami otca sa bude zaoberať konajúci súd v rámci dokazovania v riadne začatom konaní o úprave rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas do rozvodu vedenom na Okresnom súde Michalovce pod sp.zn. 15P 194/2012 a následne aj v konaní o rozvod manželstva účastníkov, prípadne už v začatých trestných konaniach. Vo vzťahu k námietke otca, ktorou poukazoval na to, že z procesného hľadiska súd nemal rozhodnúť iným výrokom ako to ustanovuje § 76 ods. 1 písm. b) O.s.p. uviedla, že dôvody na nariadenie predbežného opatrenia sú v ust. § 76 ods. 1 O.s.p. vymedzené demonštratívne a preto môže súd použiť aj iný dôvod na nariadenie predbežného opatrenia pokiaľ na jeho nariadenie existuje dôvod. Domnieva sa, že nariadenie predbežného opatrenia je zákonné a vychádza z osvedčeného skutkového stavu, ktorý vyplynul z predložených dôkazov, pričom otec maloletého výroky uvedené v predbežnom opatrení nenapadol, resp. podal odvolanie len voči odôvodneniu napadnutého rozhodnutia, čo ust. § 202 ods. 4 O.s.p. nepripúšťa. Vzhľadom na uvedené navrhuje, aby odvolací súd podľa ust. § 218 ods. 1 písm. c) O.s.p. odvolanie odmietol alebo napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu otca navrhol uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne a dôvodné potvrdiť vzhľadom na záver pedopsychiatričky L.. D. a to, že je potrebné vykonať znalecké dokazovanie a riešiť situáciu tak, že je aktuálne potrebné chrániť dieťa a nenechávať maloletú s otcom osamote. Pokiaľ ide o podozrenie z trestného činu sexuálneho zneužívania maloletej, bolo podané trestné oznámenie a vec je v štádiu vyšetrovania.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že boli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, preto uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil, stotožnil sa s odôvodnením napadnutého uznesenia a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia dodáva, že na nariadenie predbežného opatrenia stačí existencia dôvodnej obavy, že by mohlo dôjsť k neprimeranému zásahu alebo k ohrozeniu záujmov maloletého dieťaťa. Z listinných dôkazov predložených matkou k návrhu na nariadenie predbežného opatrenia vyplýva existencia dôvodnej obavy, ktorá by mohla ohroziť zdravý psychický a fyzický vývoj maloletého dieťaťa. Práve preto, že ide iba o predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania, nebolo úlohou odvolacieho súdu dôsledne sa zaoberať odvolacími námietkami otca a skutočnosťami tvrdenými matkou v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, pretože sa prakticky týkajú veci samej a majú význam pre konečné rozhodnutie, ktorými sa bude zaoberať konajúci súd. Nariadenie predbežného opatrenia je len dočasným zásahom súdu do pomerov účastníkov konania a zásadne neprejudikuje rozhodnutie vo veci samej, ktoré môže byť po úplnom zistení skutkového stavu a jeho vyhodnotení odlišné od dočasnej úpravy pomerov. Z podaní obidvoch rodičov je zrejmé, že ich vzťahy v súčasnosti sú veľmi konfliktné a

problematické a ich dôsledné skúmanie presahuje rámec konania o nariadenie predbežného opatrenia. Spoľahlivé poznanie skutočnosti, či styk rodiča s dieťaťom ohrozuje jeho fyzické a psychické zdravie vyžaduje spravidla spoluprácu súdu s odborníkmi z iných vedných odborov a súd pred rozhodnutím vo veci samej má možnosť zabezpečiť si lekárske správy o zdravotnom stave dieťaťa, prípadne nariadiť znalecké dokazovanie z odboru pedopsychológie a psychiatrie. Odvolací súd je toho presvedčenia, že nariadenie predbežného opatrenia je v záujme maloletého dieťaťa a je nepochybné, že ujma na právach účastníkov, ktorá môže vzniknúť v prípade, ak sa ukáže, že predmetné tvrdenia v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia nie sú pravdivé bude menšia ako ujma, ktorá by vznikla, ak by súd dočasne pomery maloletého dieťaťa neupravil. Vo vzťahu k odvolacej argumentácií otca týkajúcej sa nesprávneho právneho posúdenia veci podľa § 76 ods. 1 písm. b) O.s.p. odvolací súd dodáva, že ust. § 76 ods. 1 len demonštratívne vymenúva, čo môže byť obsahom predbežného opatrenia. Z jeho samotného znenia je zrejmé, že tento počet nie je ohraničený a konečný, ale len ilustračný. V danom prípade teda nejde o nesprávne právne posúdenie veci, nakoľko predbežné opatrenie bolo nariadené v súlade s ust. § 74 ods. 1 O.s.p., ktoré upravuje podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.