KSKE 7 CoP 245/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/245/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209218734 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209218734.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Juraja Tymka v právnej veci navrhovateľa R.D. R. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Q. na I. ulici č. XX zastúpeného R.. I. R. nar. X.XX.XXXX bývajúcou v Q. na I. ulici č. XX proti odporcovi P. R. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v Q. na I. ulici č. XX toho času v X. č. XX zastúpenému JUDr. Matejom Sýkorom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Františkánskej ulici č. 5 v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní navrhovateľa a odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 1.6.2011 č.k. 27P 249/2009-225 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o zvýšení výživného od odporcu pre navrhovateľa za obdobie od 1.8.2009 do 31.8.2011, dlžnom výživnom za obdobie od 1.8.2009 do 1.6.2011, zamietnutí návrhu v prevyšujúcej časti do 31.8.2011.

Z r u š u j e rozsudok vo výroku o zvýšení výživného od odporcu pre navrhovateľa od 1.9.2011 do budúcna, zamietnutí návrhu v prevyšujúcej časti od 1.9.2011 do budúcna, trovách konania a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zvýšil vyživovaciu povinnosť odporcu na navrhovateľa zo 132,78 € na 200 € mesačne počnúc od 1.8.2009 do budúcna, ktoré výživné je odporca povinný prispievať vždy do 15. dňa v mesiaci vopred navrhovateľovi. Dlžné výživné za obdobie od 1.8.2009 do 1.6.2011 vo výške 54 € zaviazal odporcu uhradiť navrhovateľovi do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšnej časti návrh zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Tým zmenil výrok o výživnom v rozsudku Okresného súdu Košice II z 2.3.2007 č.k. 27P 103/2005-171 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 31.7.2007 č.k. 8CoP 116/07-204.

Vychádzal zo zisteného skutkového stavu a konštatoval, že od poslednej úpravy výživného, ktorá bola vykonaná rozsudkom Okresného súdu Košice II z 2.3.2007 č.k. 27P 103/2005-171 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 31.7.2007 č.k. 8CoP 116/07-204, kedy navrhovateľ navštevoval základnú školu a odporca mal priemernú čistú mesačnú mzdu 1.735,54 € a ďalšiu vyživovaciu povinnosť na P. 132,78 € (4.000,- Sk) , došlo k podstatnej zmene pomerov v tom, že navrhovateľ už navštevuje strednú školu od septembra 2007, v 3. ročníku od 19.8.2009 do 17.6.2010 bol na študijnom pobyte v zahraničí so súhlasom rodičov, preto vzhľadom na uvedené zmeny konajúci súd zvýšil vyživovaciu povinnosť odporcu. Pri určení výšky výživného prihliadol na možnosti odporcu, ktorého príjem sa zvýšil z 1.735,54 €, ktorý dosahoval v roku 2006 na 2.251,86 € v roku 2009 a na 1.800,20 € v roku 2010 a 1.833,61 € za január až apríl 2011 pričom odporcovi sa zvýšili výdavky aj na ďalšie spoločné dieťa plnoletého J., kde mal zvýšenú vyživovaciu povinnosť na 300 € mesačne od 15.3.2010

do budúcna. Vzhľadom na príjem odporcu a jeho ďalšiu vyživovaciu povinnosť mal konajúci súd za to, že uvedená výška výživného je na navrhovateľa primeraná, preto v prevyšujúcej časti nad 200 € návrh na zvýšenie výživného na 400 € zamietol. Uviedol, že zvýšením vyživovacej povinnosti na navrhovateľa zo 132,78 € na 200 € mesačne s prihliadnutím na to, že odporca doposiaľ prispieval na výživu navrhovateľa 133 €, mu vznikol mesačný dlh 67 €, t.j. od 1.8.2009 do 1.6.2011 vo výške 1.474 € (67 € x 22 mesiacov) , od ktorého bola odpočítaná čiastka 1.420 €, ktorou doposiaľ odporca na výživu navrhovateľa prispel, a to 1.000 € na študijný pobyt v USA, 50 € na autoškolu, 170 € v septembri 2009 a 200 € vo februári 2010. Takto vzniknutý dlh konajúci súd zaviazal odporcu uhradiť do 3 dní od právoplatnosti rozsudku navrhovateľovi. Konštatoval, že nebola odpočítaná čiastka 100 v decembri 2009, ktorú odporca zaslal navrhovateľovi ako vianočný darček a ostatné položky, ktoré navrhovateľ uviedol, že mu odporca dal k narodeninám, lebo odporca uvedené nepotvrdil, pričom účel využitia určuje poskytovateľ výživného.

Proti tomuto rozsudku podali v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ a odporca.

Navrhovateľ uviedol, že 19.5.2011 ukončil stredoškolské štúdium s maturitou a od 1.9.2011 bude študentom Univerzity v Utrechte v Holandsku, kde nastupuje na denné bakalárske štúdium ekonomiky a biznisu. Konštatoval, že posledná úprav výživného bola vykonaná na základnej škole, pričom počas celej strednej školy poberal výživné, ktoré bolo určené ešte na základnej škole a súd prihliadal na niektoré výdavky odporcu, ktoré boli aj ako dary a pri dlžnom výživnom ich zohľadnil a odpočítal z dlžného výživného. Zdôraznil, že od septembra 2011 bude študentom Univerzity Utrecht v Holandsku, pričom mesačný nájom v študentskom domove je 515 €, výdavky na stravu, cestovné, školské, hygienické potreby a veci osobnej potreby sa predpokladajú 400 € mesačne. Ďalej uviedol, že ročné školné je 1.700 €, je poistený v AXA poisťovni s mesačnou platbou 102,60 € a býva s matkou v spoločnom byte, kde mesačné inkaso platia 280 € a internet 17,92 €. Uviedol, že starší syn odporcu J. R. ukončil v júni vysokoškolské štúdium a z tohto dôvodu sa pre odporcu končí jeho vyživovacia povinnosť na staršieho syna. Vyslovil názor, že príjem odporcu je pravidelný a dosť vysoký na splnenie vyživovacej povinnosti v požadovanom rozsahu, jeho majetok je adekvátny na pokrytie vyživovacej povinnosti, aj jeho finančný stav je tomu zodpovedajúci. Z uvedených dôvodov žiadal zvýšenie výživného na 700 € mesačne od 1.9.2011 a taktiež žiadal súd o prehodnotenie zvýšenia výživného od 1.8.2009, kde bola žiadosť v návrhu na zvýšenie výživného na 400 € mesačne. Navrhovateľ v priebehu odvolacieho konania doručil odvolaciemu súdu rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. MŠVVaŠSR-2011-17102/41328 z 10.11.2011, z ktorého vyplýva, že navrhovateľ je študentom na Universiteit Utrecht v Holandsku.

Odporca v podanom odvolaní navrhol, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že návrh navrhovateľa v celom rozsahu zamietne a prizná mu nárok na náhradu trov konania, ktoré budú vyčíslené do 3 dní od vyhlásenia rozhodnutia. Svoje odvolanie odôvodnil poukazom na ust. § 205 ods. 2 písm. d) a f) O.s.p. t.j., že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Uviedol, že súd prvého stupňa nesprávne vyvodil záver o tom, že na strane navrhovateľa došlo od poslednej úpravy výživného k podstatnej zmene pomerov odôvodňujúcej zvýšenie vyživovacej povinnosti. Zvýšené výdavky spojené so študijným pobytom navrhovateľa v zahraničí v období od 19.8.2009 do 17.6.2010 mali iba prechodný charakter a z jeho strany boli kompenzované finančnými príspevkami 1.000 € (1/2009) , 170 € (9/2009) , 100 € (12/2009) a 200 € (2/2010) a preto nie sú dôvodom na zvýšenie výživného. Konštatoval, že z porovnania jeho príjmov za rok 2006 a rok 2010 vyplýva, že jeho priemerný mesačný príjem za rok 2010 s prihliadnutím na jeho zvýšené životné náklady vzrástol oproti roku 2006 iba o celkom zanedbateľnú sumu, pričom jeho výdavky naopak vzrástli, a to okrem iného aj v súvislosti so zvýšenou vyživovacou povinnosťou voči druhému synovi J.. Vyslovil názor, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je v rozpore s ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, nakoľko vyživovacia povinnosť 200 € mesačne pre navrhovateľa nezodpovedá jeho schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom.

Žiaden z účastníkov sa k odvolaniu protistrany nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal napadnutý rozsudok prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa riadne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol vo veci do 31.8.2011, v súlade s ust. § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa. Odvolací súd dodáva, že zmenou pomerov v zmysle ust. §78 ods. 1 Zákona o rodine sa rozumie výrazná zmena tých okolností na jednej alebo druhej strane, t.j. oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom, pričom musí ísť o zmenu trvalú, nielen prechodnú a musí ísť o zásadnú zmenu v tých okolnostiach, z ktorých vychádzalo predchádzajúce rozhodnutie o výživnom. V konaní o zvýšenie výživného je preto potrebné porovnať pomery, z ktorých vychádzalo predchádzajúce súdne rozhodnutie o výživnom s pomermi existujúcimi v čase rozhodovania súdu o návrhu na zmenu výživného. Aj pri rozhodovaní o výživnom v dôsledku zmeny pomerov sa použijú zásady, ktoré sú rozhodujúce pre určenie výživného. V danom prípade ide o ust. § 62 ods. 1, 2, 4, 5 a ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, z ktorých vyplýva, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť trvajúca do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia sú povinní prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov a dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. V predmetnej veci konajúci súd správne konštatoval, že od poslednej úpravy výživného, kedy navrhovateľ navštevoval základnú školu a odporca mal priemernú čistú mesačnú mzdu 1.735,54 € a ďalšiu vyživovaciu povinnosť na P. 132,78 € došlo k podstatnej zmene pomerov v tom, že navrhovateľ už navštevuje strednú školu a v 3. ročníku od 19.8.2009 do 17.6.2010 bol na študijnom pobyte v zahraničí so súhlasom rodičov. Z uvedeného je zrejmé, že u navrhovateľa došlo k podstatnej zmene pomerov v súvislosti s jeho rastom a školskou dochádzkou, avšak k zmene pomerov došlo aj u odporcu, ktorého príjem sa zvýšil z 1.735,54 €, ktorý dosahoval v roku 2006 na 2.251,86 € v roku 2009 a na 1.800,20 € v roku 2010 a 1.833,61 € v období za január až apríl 2011. Pokiaľ u odporcu došlo k zvýšeniu výdavkov a to z titulu zvýšenia vyživovacej povinnosti na plnoletého syna J. na 300 € mesačne od 15.3.2010 do budúcna odvolací súd aj pri zohľadnení tejto skutočnosti je toho názoru, že konajúcim súdom zvýšené výživné od odporcu pre navrhovateľa 200 € mesačne je primerané a nie je možné zo strany odporcu podľa jeho súčasných schopností, možností a majetkových pomerov platiť zvýšené výživné na navrhovateľa 400 € mesačne. Je nesporné, že odôvodnené potreby navrhovateľa v súčasnej dobe sú vysoké avšak ich uspokojenie je vždy limitované možnosťami, schopnosťami a majetkovými pomermi rodičov. Keďže zvýšené výživné od odporcu pre navrhovateľa do 31.8.2011 zodpovedá zákonným kritériám určovania rozsahu výživného a konajúci súd správne rozhodol aj o dlžnom výživnom za obdobie od 1.8.2009 do 1.6.2011, odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok vo výroku o zvýšení výživného od odporcu pre navrhovateľa za obdobie od 1.8.2009 do 31.8.2011, dlhu na výživnom za obdobie od 1.8.2009 do 1.6.2011 a zamietnutí návrhu v prevyšujúcej časti do 31.8.2011.

Navrhovateľ v priebehu odvolacieho konania doručil odvolaciemu súdu rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. MŠVVaŠSR-2011-17102/41328 z 10.11.2011, z ktorého vyplýva, že navrhovateľ je študentom na Universiteit Utrecht v Holandsku a toto štúdium je rovnocenné štúdiu na vysokej škole v Slovenskej republike a zároveň doručil potvrdenie uvedenej univerzity, z ktorého vyplýva, že od 1.9.2011 je študentom tejto univerzity. Odvolací súd vychádzajúc

z uvedených potvrdení dospel k záveru, že nie sú podmienky pre potvrdenie ani pre zmenu rozsudku súdu prvého stupňa o zvýšení výživného od 1.9.2011 do budúcna, pretože po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa došlo k zrejme zmene pomerov u navrhovateľa spočívajúcich v jeho štúdiu na vysokej škole v zahraničí. Pretože skutkový základ zistený súdom prvého stupňa sa v odvolacom konaní zrejme zmenil tak, že právne posúdenie súdu prvého stupňa už nemožno aplikovať od 1.9.2011 je nevyhnutné, aby súd prvého stupňa vykonal dokazovanie za účelom zistenia nového skutkového základu od uvedenej doby do budúcna a následným právnym posúdením výsledkov tohto dokazovania rozhodol o zvýšení výživného od odporcu pre navrhovateľa. Preto odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p. zrušil rozsudok vo výroku o zvýšení výživného od odporcu pre navrhovateľa od 1.9.2011 do budúcna, zamietnutí návrhu v prevyšujúcej časti od 1.9.2011 do budúcna, trovách konania a v rozsahu zrušenia vrátil vec na ďalšie konanie. Odvolací súd poznamenáva, že rozhodnutím odvolacieho súdu o zvýšení výživného pre navrhovateľa na úplne novom skutkovom základe by účastníkov konania zbavil možnosti domáhať sa preskúmania prijatých skutkových a na ne nadväzujúcich právnych záverov a zároveň by porušil princíp dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania, čím by podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. odňal účastníkom možnosť konať pred súdom.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa vykonať dokazovanie v naznačenom smere, prípadne v širšom rozsahu, ak sa ukáže byť potrebným so zameraním na skúmanie odôvodnených potrieb navrhovateľa v súvislosti s jeho štúdiom na vysokej škole v Holandsku a taktiež na zistenie, či vyživovacia povinnosť odporcu voči plnoletému synovi J. trvá, rozhodnúť o návrhu navrhovateľa od 1.9.2011 do budúcna, dlžnom výživnom, trovách konania a svoje rozhodnutie odôvodniť v súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bolo spätne preskúmateľné.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.