KSKE 7 CoP 25/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 25/2012

KS v Košiciach, dátum 14.02.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 25/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/25/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211231289 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211231289.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti L. V. nar. X.XX.XXXX a Q. V. nar. X.XX.XXXX zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach detí rodičov X. V. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v V. na H. ul. č. X zastúpenej JUDr. Ivetou Rajtákovou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na Štúrovej ul. č. 20 a T. V. nar. X.X.XXXX bývajúceho v V. na H. ul. č. X zastúpeného JUDr. Rudolfom Manikom, PhD. advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na Jantárovej ul. č. 30 v konaní o zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností na návrh otca na nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 15.11.2011 č.k. 25P 248/2011-15 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením takto rozhodol:

- súd dočasne upravuje styk tak, že otec je oprávnený stýkať sa s mal. L. nar. X.XX.XXXX a mal. Q. nar. X.XX.XXXX každý párny týždeň od soboty od 9,00 hod. do nedele 18,00 hod.,

- matka je povinná maloleté deti na styk s otcom pripraviť a odovzdať ich otcovi pred svojím bytom. Otec je oprávnený v určený čas maloleté deti pred bytom matky prevziať a povinný odovzdať na tom istom mieste matke po ukončení styku.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie matka z dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm.d/ a f/ O.s.p. a navrhla, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietne. Vyslovila názor, že predmetné uznesenie nemalo byť vydané z dôvodu, že neboli splnené podmienky na jeho vydanie. Uviedla, že rozsudkom Okresného súdu Košice II sp.zn. 18C 6/2011 z 1.6.2011 bolo ich manželstvo s otcom maloletých detí rozvedené. Napriek tomu až do 25.9.2011 spolu s deťmi bývala s otcom v spoločnej domácnosti. Zo spoločnej domácnosti odišla po jeho útoku, ktorý spočíval najmä v slovnej agresivite, konkrétne na ňu útočil slovami Čo za drogy berieš? A ty čo droguješ? Čo máš za halucinácie? . Deti boli po tomto incidente mimoriadne vydesené. Ďalej uviedla, že v spoločnej domácnosti sa potom zdržiavala len v dopoludňajších hodinách, do času, kým sa otec detí nevrátil z práce. Tento spôsob zvolila aj z dôvodu, že otec detí sa postupom času správal čoraz zvláštnejšie a agresívnejšie. Jeho správanie spočívalo aj v tom, že jej pri takmer každom stretnutí nadával a osočoval ju. Nezáležalo na tom, či to bolo v súkromí alebo na verejnosti. O tom svedčí aj incident z 22.11.2011, kedy na ňu v električke začal kričať, že ho špehuje, že fetuje a že má halucinácie. Konštatovala, že takéto obťažujúce a urážajúce správanie otca detí rozhodne nemá dobrý vplyv na ich zdravý vývin. Ďalším dôkazom toho, že otec detí prestáva dbať na potreby detí je fakt, že 13.10.2011 a opätovne 14.10.2011 vymenil zámok na dverách spoločného bytu, čím nielen jej, ale aj deťom svojvoľne znemožnil užívanie ešte stále spoločného bytu. Vyjadrila názor, že súd prvého stupňa vyhovel návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ktorý podal otec maloletých detí 8.11.2011 na základe nepravdivých

údajov, podľa ktorých mu bránila v styku s deťmi, pričom zároveň konštatuje, že sa stretol s deťmi len v dňoch 9.10.2011, 14.10.2011 a 1.11.2011 sa stretol len s mal. L.. Uviedla, že po spomínanom incidente25.9.2011, kedy s deťmi odišla zo spoločného bytu, sa otec s deťmi stretával omnoho častejšie ako uvádza. Deti sa stretli s otcom 30.9.2011 na plavárni. Ešte v ten deň sa chvíľu zdržali aj v byte na H. ul. č. X. S otcom sa zároveň dohodli na tom, že pre deti príde 1.10.2011. Toto stretnutie však zrušil tesne predtým, ako si deti mal vyzdvihnúť. V dňoch 3.10.2011, 5.10.2011 a 7.10.2011 sa s deťmi stretol na plavárni, 9.10.2011 bol otec s deťmi na rodinnej oslave a v dňoch 12.10.2011 a 14.10.2011 opäť na plavárni. S mal. L. bol otec aj 1.11.2011. S deťmi sa taktiež stretol aj 8.11.2011 a 11.11.2011. Po spoločnom stretnutí v OC Optima 22.11.2011 s nimi otec nastúpil do električky. V prítomnosti ich detí, ako aj ostatných cestujúcich veľmi ráznym tónom, aby to všetci počuli, začal adresovať na jej osobu hanlivé poznámky. Na celý vozeň kričal, že je zlodejka, že mu predala ukradnuté veci z bytu, aby mala na drogy, že ho špehuje, že je špiónka, že sa má dať liečiť a má prestať fetovať, že brala drogy v tehotenstve a podobne. Po tomto incidente sa už mal. L. v závere stretnutí s otcom v dňoch 23.11.2011 a 30.11.2011 opakovane uisťoval o tom, aby s nimi otec nenastúpil do električky. Vzhľadom na intenzitu posledného zmieneného útoku a správanie sa otca detí podala oznámenie o priestupku na Obvodnom úrade Košice 13.12.2011. Vyššie opísané správanie otca sa odráža na zmenách a správaní mal. L., ktorý je pri styku s otcom nervózny, neistý, ba niekedy až vydesený, v škôlke je agresívny, na čo ju upozornila aj učiteľka. Vzhľadom na opísané správanie otca, jeho negatívny vplyv na deti, no najmä obavy mal. L., že bude s otcom sám a z toho prameniace zmeny jeho správania, navštívila s maloletým 15.12.2011 pedopsychiatrickú ambulanciu Y.. M. C.. Účelom tohto vyšetrenia bolo zistiť, či spomínaná zmena správania maloletého od začiatku tohto roka, t.j. 2011 mohla byť spôsobená agresívnym správaním otca a incidentmi, ktorých svedkom boli aj deti. V správe z 15.12.2011 Y.. C. okrem iného uvádza: Pri vyšetrení chlapec udáva, že sa stále veľmi bojí, bojí sa ocka, aby na mamu nekričal, že jej nadáva, že droguje, že je cigánka, že fetuje, že je špiónka, že ho špehuje. Chlapca to viditeľne rozrušuje, popisuje strach o sestru, lebo je ešte maličká. Otca má rád, ale bojí sa s ním ostať sám. . V závere správy Y.. C. konštatuje závažnú reakciu na stres F 44, detskú depresiu F 92, počínajúce prejavy F 42, vokálny tik F 95.2 a závažné narušenie rodinného prostredia. Vzhľadom na uvedené znie odporúčanie detskej psychiatričky tak, že na prechodnú dobu, do zlepšenia stavu dieťaťa je potrebné obmedziť styk s otcom, stav je závažný, vyžaduje liečbu. Matka ďalej uviedla, že ďalším dôležitým dôvodom, prečo nie je predmetné predbežné opatrenie v záujme maloletých detí je aj skutočnosť, že mal. Q. je ešte stále dojčená materským mliekom a to približne tri až päťkrát v priebehu dňa a päť až sedemkrát v noci. Predbežné opatrenie by tak znemožnilo uspokojenie jej najzákladnejších potrieb. Ďalej uviedla, že otec v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia nepreukázal naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov. V návrhu tvrdí, že s maloletými deťmi sa stretáva, jeho nespokojnosť vyvodiť možno z toho, že sa nestretáva s deťmi v takom rozsahu, ale predovšetkým v tých termínoch, o ktorých rozhodne on. Je však nepochybné, že platná úprava jeho styku s maloletými deťmi je podmienená ich vzájomnou dohodou. Je nepochybné, že dôvodom nespokojnosti otca zo stykom je to, že takáto dohoda nie je vlastne bezpodmienečnou akceptáciou jeho želaní z jej strany. Ak bol otec nespokojný s úpravou styku a so spôsobom jej realizácie, právnym prostriedkom na zmenu takéhoto návrhu bol návrh na zmenu rozhodnutia o úprave jeho styku s deťmi. Predbežné opatrenie nie je nástrojom, ktorý by svojím účelom mal slúžiť k skracovaniu cesty, ktorou sa účastník konania chce domôcť svojich práv, ak je možné, aby sa svojich práv domohol v riadnom konaní. Osobitne vo veci starostlivosti o maloleté deti nie je možné vyhovovať záujmom jedného z účastníkov na úkor zistenia skutkového stavu pre vecne správne rozhodnutie, ktoré by bolo predovšetkým v záujme maloletých detí. Otec v návrhu ani len netvrdil, aká závažná ujma by mu mala hroziť, ak by pomery účastníkov konania neboli upravené predbežným opatrením. Nie každá nezhoda rodičov pri výkone rodičovských práv je relevantným dôvodom na vydanie predbežného opatrenia. Domnieva sa, že predbežné opatrenie nariadené súdom prvého stupňa nielenže nie je nevyhnutnou úpravou pomerov účastníkov konania, ale je v rozpore so záujmom maloletých detí. Stav detí spôsobený neadekvátnym a neprimeraným správaním ich otca v súčasnosti nesvedčí v prospech záveru, že by bolo možné styk žiadaný otcom a nariadený súdom prvého stupňa realizovať bez ohrozenia ich zdravia. K odvolaniu pripojila potvrdenie o vykonaní ústneho oznámenia o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu - schválnosti zo strany bývalého manžela T. V. z 13.10.2011, ďalej o výmene zámku na dverách spoločného bytu na H. X bývalým manželom T. V. z 14.10.2011, o robení schválnosti zo strany bývalého manžela p. V. z 20.10.2011, o hrubom správaní sa, zasielaní vulgárnych a obťažujúcich SMS správ a mailov z 13.12.2011 a správu Y.. C. z 15.12.2011 o pedopsychiatrickom vyšetrení mal. L. V..

Otec vo vyjadrení k odvolaniu matky navrhol rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdiť, pretože dostatočne zistil skutkový stav a správne posúdil právny stav veci. Uviedol, že aj napriek rodičovskej dohode z rozvodového konania a nariadenému predbežnému opatreniu mu matka ani v decembri 2011 neodovzdávala s výnimkou Silvestra maloleté deti v čase, keď tak bola povinná urobiť podľa vykonateľného uznesenia súdu prvého stupňa. Napriek tomu mu zámerne neumožňovala styk s deťmi, čím zmarila výkon tohto rozhodnutia. Matka tak robí bez akejkoľvek príčiny a hoci sa dohodli pri rozvode v júni 2011 na neobmedzenom styku, túto dohodu nedodržiava, hoci paradoxne jeho rodičom deti odovzdáva. Z uvedeného dôvodu podal na matku 3.12.2011 trestné oznámenie pre marenie výkonu úradného rozhodnutia. Poprel akúkoľvek slovnú agresivitu voči matke, ktorú uvádza v odvolaní. Uviedol, že endemické stretávania v období pred podaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia mu umožňovala matka iba v jej prítomnosti. Uviedol, že ani H.. C., ktorú matka navštívila s maloletým synom bez jeho prítomnosti neodporúča zákaz styku s otcom a o maloletej dcére sa jej správa vôbec nezmieňuje. Zdôraznil, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia riadne odôvodnil tým, že napriek rodičovskej dohode mu matka neodovzdávala deti takmer vôbec a s poukázaním na vek detí hrozí značné odcudzenie medzi ním a deťmi, preto aspoň minimálne stretávanie sa každý párny víkend v mesiaci nie je na ujmu nikomu z účastníkov konania. K vyjadreniu pripojil potvrdenie o podaní trestného oznámenia týkajúceho sa podozrenia zo spáchania trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, ktorého sa mala dopustiť bývalá manžela X. V. podané na Obvodnom oddelení Policajného zboru Košice Staré mesto 3.12.2011.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Matka doručila odvolaciemu súdu 31.1.2012 podanie, v ktorom uviedla, že so zreteľom na vykonateľnosť uznesenia o predbežnom opatrení umožnila otcovi v čase víkendu 31.12.2011 až 1.1.2012 styk. Potom, čo jej otec deti po styku odovzdal, zistila, že mal. Q. šíri silný zápach a po prehliadke jej tela zistila, že sa šíri z oblasti genitálií, ktoré sú zapálené a pokryté pľuzgiermi. Po ošetrovaní postihnutého miesta zápach pretrvával a pľuzgiere ustupovali len pomaly, navštívila 9.1.2012 pediatra, ktorý predpísal liečbu Imazolom, ktorý sa používa na liečbu kvasinkových infekcií, ktoré býva zvyčajne dávané do súvisu s prenosom pohlavnou cestou. V súvislosti s týmto zistením navštívila s maloletou aj gynekologičku Y.. W. A., ktorá 13.1.2012 (teda takmer po dvoch týždňoch) potvrdila mierne začervenanie rodidiel a potvrdila liečbu postihnutého miesta Imazolom. Matka ďalej uviedla, že vo vyššie uvedený víkend otcovi odovzdala deti so zapálenými očami a odovzdala mu aj liečivá masť a kvapky a poučila ho o aplikácii. Po návrate od otca ju syn informoval, že jemu otec dal kvapky len jedenkrát a maloletej neaplikoval masť vôbec. Vzhľadom na uvedené sa domnieva, že jej odvolanie je dôvodné a navyše skutočnosti, ku ktorým došlo počas styku detí s otcom osvedčujú, že otec vystavuje deti nielen nebezpečenstvu ohrozenia ich psychického vývoja, ale svojou nedbanlivosťou, či správaním naprotiveň matke ohrozuje a poškodzuje ich fyzické zdravie. Okolnosti zdravotných problémov mal. Q. naviac vyvolávajú otázky, ktoré si vyžadujú posúdenie znalcom z odboru psychiatrie a sexuológie, ktorými by bolo možné vylúčiť podozrenie z možného sexuálneho zneužívania maloletého dieťaťa. K podaniu pripojila správu gynekologičky Y.. W. A. z 13.1.2012, z ktorej vyplýva, že matka má podozrenie zo sexuálneho zneužívania dcéry bývalým manželom, rodidlá mierne začervenalé, malá pánev voľná, na tele nie sú známky násilia, predpísaná liečba Imazol krém trikrát denne.

Otcovi bolo doručené podanie matky, ku ktorému doručil odvolaciemu súdu vyjadrenie 10.2.2012, v ktorom uviedol, že matka detí klame a zavádza, pretože napriek predbežnému opatreniu ani v decembri 2011 a v januári 2012 mu neodovzdáva deti s výnimkou Silvestra vôbec, hoci tak bola povinná urobiť už štyri víkendy. Uviedol, že deti sa na akékoľvek problémy počas Silvestra nesťažovali, potrebné lieky im vždy riadne dával a stanovisko matky je iba jej výmyslom. Vyjadril názor, že odporuje logike, že matka navštívila pediatra až deväť dní po ich stretnutí. Uviedol, že o deti sa riadne počas Silvestra staral, aj keď mu to matka umožnila iba na pár hodín. Vtedy a ani pred nariadením predbežného opatrenia deti u neho netrpeli núdzou, či nešetrným zaobchádzaním. Za scestné považuje jej tvrdenie o ohrození psychického vývoja, či dokonca o možnom sexuálnom zneužívaní dcéry, pričom na tieto bludné tvrdenia nepredložila žiadne dôkazy. Celé stanovisko matky má jediný cieľ zamedziť jeho stretávaniu s deťmi vo veku, kedy to najviac potrebujú.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 102 ods. 1 vety prvej O.s.p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že boli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože otec v priebehu konania osvedčil naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov, ktorá nastala v dôsledku odchodu matky s maloletými deťmi zo spoločnej domácnosti a znemožňovaním styku otca s maloletými deťmi potrebným pre zachovanie ich vzájomných citových väzieb a zdravý vývoj detí, ktorého by sa otec nedovolával v takej intenzite, ak by sa skutočne realizoval tak, ako tvrdí matka. Odvolací súd v celom rozsahu poukazuje na argumentáciu súdu prvého stupňa v odôvodnení napadnutého uznesenia a zároveň dodáva, že z obsahu podaní obidvoch rodičov jednoznačne vyplýva, že po rozvode ich manželstva a po následnom odsťahovaní sa matky zo spoločnej domácnosti dochádza medzi nimi k neustálemu prehlbovaniu konfliktov vyplývajúcich z rozdielneho názoru na realizáciu styku otca s maloletými deťmi, ktoré vyúsťuje do nevhodných verbálnych prejavov predovšetkým otca, ktorého sú svedkami aj maloleté deti a práve dočasná úprava styku nariadením predbežného opatrenia má minimalizovať nezhody rodičov a tým odstrániť prípadný negatívny vplyv konfliktného vzťahu rodičov na maloleté deti. Odvolací súd poznamenáva, že deti majú právo na zachovanie vzťahu k obidvom rodičom a je predovšetkým na nich, aby svojím správaním, najmä vzájomnou úctou a toleranciou vytvárali pri realizácii styku bezkonfliktné prostredie nevyhnutné pre zdravý vývin maloletých detí, ktoré sú v pomerne útlom veku, v ktorom citlivo vnímajú akékoľvek negatívne emócie. Vo vzťahu k odvolacej argumentácii matky odvolací súd konštatuje, že zo správy Y.. C. nevyplýva, že styk otca s dieťaťom je potrebné zakázať, doporučila obmedzenie styku, ktorým je aj zúženie styku otca s dieťaťom pod štandardný rozsah, ktorým je v zásade polovica voľného času dieťaťa s tým, že rozhodnutím súdu prvého stupňa bol styk dočasne upravený len každý druhý víkend v mesiaci. Podozrenia matky týkajúce sa vzniku kvasinkovej infekcie u mal. Q. uvedené v jej podaní doručenom odvolaciemu súdu 31.1.2012 považoval odvolací súd za účelovú obranu v snahe dosiahnuť priaznivejšie rozhodnutie o návrhu otca na nariadenie predbežného opatrenia (zamietnutie návrhu) z dôvodu, že nebola preukázaná žiadna súvislosť medzi ochorením a pobytom dieťaťa u otca, čo podporuje aj skutočnosť, že matka navštívila lekára až po uplynutí deviatich, resp. trinástich dní po návrate dieťaťa od otca. V rovine tvrdení ostalo aj údajné nepodávanie liečiv otcom v súvislosti so zapálenými očami detí. Rovnako zavádzajúcou sa javí argumentácia matky, že mal. Q. je vo veku vyše dvoch rokov dojčená materským mliekom tri až päťkrát v priebehu dňa a päť až sedemkrát v noci. Pretože ide iba o predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania, nebolo úlohou odvolacieho súdu dôsledne sa zaoberať odvolacími námietkami matky a skutočnosťami tvrdenými vo vyjadrení otca, pretože tieto sa prakticky týkajú už veci samej a majú význam pre konečné rozhodnutie, ktorými sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie o zmene výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. Vzhľadom na to, že súd prvého stupňa správne a zákonne rozhodol o nariadení predbežného opatrenia, odvolací súd uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a podľa ods. 2 citovaného ustanovenia sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého rozhodnutia. Jediným pochybením súdu prvého stupňa je nesprávna aplikácia ust. § 74 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého je potrebné postupovať v prípade návrhu na nariadenie predbežného opatrenia pred začatím konania vo veci samej, avšak v tomto prípade návrh na nariadenie predbežného opatrenia bol súčasťou návrhu na začatie konania vo veci samej, preto bolo potrebné postupovať podľa ust. § 102 ods. 1 O.s.p., avšak uvedené pochybenie nemalo samo osebe za následok nesprávne rozhodnutie o návrhu otca na nariadenie predbežného opatrenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.