KSKE 7 CoP 255/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 255/2012

KS v Košiciach, dátum 26.09.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 255/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/255/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7912201454 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7912201454.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Bc. Š. I. nar. X.X.XXXX bývajúceho v Y. na ul. Y. č. XXXX/X toho času na ul. N. č. XXXX/X v Y. zastúpeného JUDr. Andrejom Molnárom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Kráľovskom Chlmci na ul. Majlátha č. 2518/4 proti odporkyni Z. I. nar. X.X.XXXX bývajúcej v Y. na ul. Y. č. XXXX/X zastúpenej JUDr. Marekom Gibom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Trebišove na ul. Hviezdoslavovej č. 1234/4 o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k mal. N. I. nar. XX.X.XXXX v konaní zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Michalovce z 15.5.2012 č.k. 15P 67/2012-82 takto

r o z h o d o l :

Pripúšťa späťvzatie návrhu, zrušuje rozsudok Okresného súdu Michalovce z 15.5.2012 č.k. 15P 67/2012-82 a konanie zastavuje.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo navrhovateľa s odporkyňou. Na čas po rozvode zveril mal. N. do osobnej starostlivosti odporkyne, ktorá je oprávnená maloletého zastupovať a spravovať jeho majetok. Zaviazal navrhovateľa prispievať na výživu mal. N. 80 € mesačne vždy do 25. dňa v mesiaci vopred odporkyni od právoplatnosti rozsudku. Upravil styk navrhovateľa s maloletým každý párny víkend od soboty 8.00 hod. do nedele 17.00 hod., počas letných prázdnin od 1.7. 8.00 hod. do 15.7. 18.00 hod., od 1.8. 8.00 hod. do 15.8. 18.00 hod., počas jarných prázdnin od pondelka 8.00 hod. do stredy 14.00 hod., počas vianočných sviatkov každý párny rok od 24.12. od 10.00 hod. do 25.12. 18.00 hod., každý nepárny rok od 30.12. 10.00 hod. do 1.1. nasledujúceho roku 18.00 hod., počas Veľkej noci každý párny rok od soboty 8.00 hod. do nedele 18.00 hod., každý nepárny rok od nedele 18.00 hod. do Veľkonočného pondelka 18.00 hod.. Zaviazal odporkyňu v stanovený čas dieťa na styk s navrhovateľom pripraviť a navrhovateľa zavial dieťa v bydlisku odporkyne v stanovený čas prevziať a v určenom čase odovzdať. Rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie navrhovateľ.

Písomným podaním doručeným konajúcemu súd 16.7.2012 navrhovateľ zobral návrh na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode späť v celom rozsahu, preto navrhol krajskému súdu zrušiť rozsudok Okresného súdu Michalovce sp.zn. 15P 67/2012 zo dňa 15.5.2012 vo všetkých výrokoch a konanie zastaviť.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Podľa § 96 ods. 1 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní. Podľa ods. 3 citovaného ustanovenia nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ zobral návrh na začatie konania späť po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie doposiaľ nie je právoplatné, odvolací súd pripustil späťvzatie návrhu a podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.