KSKE 7 CoP 262/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 262/2011

KS v Košiciach, dátum 15.01.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 262/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/262/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7911204707 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7911204707.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého E. W. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove dieťaťa rodičov D. W. nar. X.X.XXXX bývajúceho v Q. na D. ul. č. XXX/X a W. Q.Á. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Č. S. v H. na H. ul. č. XX v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Trebišov z 18.5.2011 č.k. 8P 103/2011-15 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie zastavuje.

o d ô v o d n e n i e :

Otec dieťaťa odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Trebišov z 18.5.2011 č.k. 8P 103/2011-15 zobral späť pred začatím odvolacieho pojednávania písomným podaním doručeným Okresnému súdu Trebišov 27.6.2011, preto bolo odvolacie konanie podľa § 207 ods. 3 O.s.p. zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.