KSKE 7 CoP 270/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 270/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/270/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211207672 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211207672.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Juraja Tymka vo veci starostlivosti súdu o mal. N. N. nar. X.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pracovisko Košice II dieťa rodičov: Z. Scerankovej nar. X.XX.XXXX bývajúcej v H. na F. ul. č. XX a S. N. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v H. na H. ul. č. XX zastúpeného JUDr. Jolanou Fuchsovou advokátkou so sídlom v Košiciach na Štúrovej ul. č. 20 v konaní o zvýšenie a zníženie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 22.7.2011 č.k. 23P 152/2011-50 takto

r o z h o d o l :

P o t v r dz u j e rozsudok vo výrokoch o zvýšení výživného od otca pre mal. N. N. od 1.7.2011 do 24.7.2011, zamietnutí návrhu matky v prevyšujúcej časti do 24.7.2011, zamietnutí návrhu otca na zníženie výživného do 24.7.2011.

Z r u š u j e rozsudok vo výrokoch o zvýšení výživného, zamietnutí návrhu matky a zamietnutí návrhu otca od 25.7.2011 do budúcna, dlžnom výživnom ako aj trovách konania a v rozsahu zrušenia vracia vec na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Košice II z 19.3.2010 č.k. 25P 336/2009 tak, že zvýšil výživné zo strany otca na mal. N. N. nar. X.X.XXXX za obdobie od 1.7.2011 do budúcna zo sumy 120 € mesačne na sumu 140 € mesačne a zaviazal ho platiť vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred matke maloletej. Dlžné výživné za obdobie od 1.7.2011 do 31.7.2011 vo výške 20 € zaviazal otca zaplatiť matke maloletej do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti návrh matky a návrh otca na zníženie výživného zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku proti výrokom o zvýšení výživného a zamietnutí návrhu na zníženie výživného podal v zákonnej lehote odvolanie otec a žiadal, aby odvolací súd rozsudok v napadnutých výrokoch zmenil tak, že návrh na zvýšenie výživného od 1.7.2011 do budúcna zamietne a zníži výživné od 1.1.2011 do 31.5.2011. Uviedol, že priemerný mesačný príjem matky v čase poslednej úpravy vyživovacej povinnosti voči jeho dcére bol 337 €, pričom pokles príjmu matky o 37 € nemôže v nijakom prípade odôvodňovať zvýšenie výživného o 20 €. Konštatoval, že vzhľadom k tomu, že v čase rozhodovania súdu prvého stupňa bola matka nezamestnaná len jeden mesiac (s prísľubom opätovnej práce vo Východoslovenských tlačiarňach) , bude nevyhnutné vo veci nariadiť odvolacie pojednávanie a doplniť dokazovanie o aktuálny stav, ako aj o zistenie, či si matka prácu skutočne v súčasnosti hľadá. Situácia, kedy súd rozhodoval o zvýšení výživného jeden mesiac potom, čo sa matka stala opäť nezamestnanou

je špecifická v tom, že nie je ešte možné dôsledné zistiť, či si matka dostatočne aktívne hľadá prácu. Uviedol, že podľa jeho informácií je matka od 25.7.2011 opäť zamestnaná vo Východoslovenských tlačiarňach, preto je nevyhnutné, aby odvolací súd túto skutočnosť preveril. Zdôraznil, že zmena pomerov rozhodujúca pre zvýšenie výživného nastala v júni 2011 a súd vo veci rozhodoval 22.7.2011. Pojednávanie, na ktorom konajúci súd rozhodol sa uskutočnilo v piatok 22.7.2011, kedy matka tvrdila, že má prísľub možnej práce vo Východoslovenských tlačiarňach. Uviedol, že pokiaľ je pravdivá jeho informácia o tom, že matka je od 25.7.2011 zamestnaná musela o tejto skutočnosti vedieť už 22.7.2011 a teda súdu nehovorila pravdu. Napokon uviedol, že kým súd považoval pokles príjmu matky o 37 € od 1.7.2011 za dostačujúci dôvod na zvýšenie výživného, nárast matkinho príjmu v mesiacoch január až máj 2011 o 500 €, resp. o 700 € mesačne nepovažoval za dostačujúci dôvod na zníženie výživného za tieto mesiace a takáto argumentácia odporuje akejkoľvek logike. Vyslovil názor, že tu boli dôvody na zníženie výživného za obdobie január 2011 až máj 2011 bez ohľadu na fakt, že spotrebované výživné na maloleté deti sa nevracia. Poukázal na nárast jeho oprávnených výdavkov. Otec písomným podaním doručeným konajúcemu súdu 8.8.2011 doplnil svoje odvolanie o list JZ , s.r.o. (zamestnávateľ matky od 31.3.2011 do 16.6.2011) z 2.8.2011, z ktorého vyplýva, že pracovný pomer s matkou bol ukončený v skúšobnej dobe na základe vzájomnej dohody. Z uvedeného je zrejmé, že matka sa dobrovoľne vzdala svojho príjmu a teda si sama spôsobila svoju nezamestnanosť od 16.6.2011 do 25.7.2011 (od kedy je podľa všetkého opäť zamestnaná) a preto v nijakom prípade neprichádzalo do úvahy zvýšiť výživné na mal. N. od 1.7.2011 , pretože nedošlo k zmene pomerov na strane účastníkov.

Matka vo vyjadrení k odvolaniu otca navrhla, aby odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny. Uviedla, že súd pri rozhodovaní o výške výživného bral do úvahy časové obdobie, kedy bola nezamestnaná aj zamestnaná a taktiež prihliadol aj na výšku dávky počas nezamestnanosti a aj na výšku mzdy za časové obdobie, kedy bola zamestnaná. Zohľadnil aj odstupné aj to, že mala nárok ho spotrebovať. Konštatovala, že v období od 1.1.2011 do 22.7.2011 si podľa najlepších schopností a možností hľadala prácu, čo preukázala aj na súde. Ku dňu 22.7.2011 bola evidovaná na úrade práce a nevedela, že bude zamestnaná k 25.7.2011, nakoľko nový zamestnávateľ prijímal nových zamestnancov aj s mesačným oneskorením od prísľubu prijatia a neprijal aj ľudí, s ktorými robil informatívny pohovor, čím súdu hovorila pravdu ak tvrdila, že je nezamestnaná. Uvedený prísľub bol od februára 2011 a pracovnú zmluvu podpísala 22.7.2011 až po telefonickom kontakte od nového zamestnávateľa v popoludňajších hodinách. Uviedla, že v súčasnej dobe je zamestnaná od 25.7.2011 v spoločnosti EE Printing & Binding s.r.o. v skúšobnej lehote, čo je dôkazom o aktívnom hľadaní zamestnania. Konštatovala, že otec uvádza nepravdivé informácie ak tvrdí, že je zamestnaná vo Východoslovenských tlačiarňach a pripojila rozhodnutie o vyradení z evidencie nezamestnaných a kópiu pracovnej zmluvy.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa ods. 2 cit. zák. ust. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správností dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. vo vzťahu k napadnutým výrokom a dospel k záveru, že odvolanie otca nie je opodstatnené. Súd prvého stupňa riadne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych ust. Zákona o rodine a v tejto časti rozhodol zákonne. V súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo vrátane toho, čo uviedli účastníci, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje. Vo vzťahu k výroku o zvýšení výživného odvolací súd dodáva, že zmenou pomerov v zmysle ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine sa rozumie výrazná zmena tých okolností na jednej alebo na druhej strane, t.j. oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom, pričom musí ísť o zmenu trvalú nielen prechodnú a musí ísť o zmenu v tých okolnostiach, z ktorých vychádzalo

predchádzajúce rozhodnutie o výživnom. V konaní o zmene výživného je preto potrebné porovnať pomery, z ktorých vychádzalo predchádzajúce súdne rozhodnutie o výživnom s pomermi existujúcimi v čase rozhodovania súdu o návrhu na zmenu výživného. Aj pri rozhodovaní o výživnom v dôsledku zmeny pomerov sa použijú zásady, ktoré sú rozhodujúce pre určenie výživného. V danom prípade ide o ust. § 62 ods. 1,2,4 a 5 a ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, z ktorých vyplýva, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť trvajúca do času, kým deti nie sú schopné sa živiť. Obaja rodičia sú povinní prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov a dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Konajúci súd správne konštatoval, že od 1.7.2011 mala matka ako jediný zdroj svojich príjmov podporu v nezamestnanosti, ktorá jej bola vyplácaná v priemernej výške 300 € mesačne a teda od uvedeného dátumu došlo k poklesu príjmov matky v porovnaní s časom poslednej úpravy výživného, kedy bol jej priemerný mesačný čistý príjem z pracovného pomeru 497 € mesačne. Z uvedeného je zrejmé, že príjem matky od 1.7.2011 sa oproti predchádzajúcej úprave výživného znížil o 197 € mesačne a preto zvýšené výživné súdom prvého stupňa za obdobie od 1.7.2011 do 24.7.2011 zo 120 € mesačne na 140 € mesačne zodpovedá zákonným kritériám určovania rozsahu výživného. Konajúci súd správne vyhodnotil príjem matky pred 1.7.2011 od doby podania návrhu od marca 2011, kedy jej posledným zamestnávateľom Východoslovenskými tlačiarňami bolo vyplatené 5 mesačné odstupné vo výške rovnajúcej sa 5 násobku jej priemerného mesačného čistého príjmu a zároveň jej po dobu prvých mesiacov bola vyplácaná podpora v nezamestnanosti 300 € mesačne a následne počas trvania pracovného pomeru vo firme JZ s.r.o. jej bol vyplácaný príjem v priemernej výške 371 € a po jeho skončení a po opätovnom zaevidovaní sa na úrade práce jej bola priznaná podpora v nezamestnanosti vo výške 300 € mesačne, z čoho vyplýva, že matka za obdobie prvých 6 mesiacov v roku 2011 dosiahla podstatne vyšší príjem ako v čase poslednej úpravy výživného a preto správne konajúci súd v prevyšujúcej časti návrh matky na zvýšenie výživného zamietol. Odvolací súd posúdením všetkých relevantných skutočností vo vzťahu k zníženiu výživného dospel k presvedčeniu, že súd prvého stupňa správne zamietol návrh na zníženie výživného a dodáva, že na strane maloletej nenastala žiadna zmena pomerov v porovnaní s časom poslednej úpravy výživného, u otca sa jeho priemerný mesačný príjem v porovnaní s časom poslednej úpravy výživného znížil len o necelých 20 €, ktorú skutočnosť nemožno vyhodnotiť ako podstatnú kvalifikovanú zmenu pomerov na strane otca, ktorá by odôvodňovala zníženie výživného aj so zreteľom na skutočnosť ,že otec si svoj príjem dopĺňa výkonom prác pre Správu domov Košice upratovaním spoločných priestorov, z ktorej činnosti dosahuje priemerný mesačný príjem 36,55 €, pričom tento príjem otca nebol zohľadnený súdom pri poslednej úprave výživného. Zároveň je potrebné uviesť, že príjem matky z titulu vyplateného 5 mesačného odstupného vo výške rovnajúcej sa 5 násobku jej priemerného mesačného čistého príjmu, ktorý bol 337,11 € nemožno posudzovať ako trvalú kvalifikovanú zmenu pomerov na strane matky, ktorá by odôvodňovala zníženie výživného, pričom uvedené odstupné vzhľadom na to, že bola nezamestnaná mala nárok ho spotrebovať, čo podľa jej vyjadrení použila na zakúpenie tlačiarne a oblečenia pre dcéru. Zohľadnil, že otec v júli 2010 uzavrel manželstvo, jeho manželka je riadne zamestnaná, má vlastný príjem a teda aj povinnosť podieľať sa na nákladoch spoločnej domácnosti, čo v konečnom dôsledku znižuje výdavky otca na jeho domácnosť. Vychádzajúc z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok vo výrokoch o zvýšení výživného od 1.7.2011 do 24.7.2011, zamietnutí návrhu matky v prevyšujúcej časti do 24.7.2011 a zamietnutí návrhu otca na zníženie výživného do 24.7.2011.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Odvolací súd vychádzajúc z vyjadrenia matky k odvolaniu otca, ku ktorému pripojila pracovnú zmluvu, ktorú má uzatvorenú so zamestnávateľom EE Printing & Binding s.r.o. dospel k záveru, že nie sú podmienky pre potvrdenie ani pre zmenu rozsudku súdu prvého stupňa o zvýšení výživného od 25.7.2011 do budúcna, pretože po vyhlásení rozsudku došlo zrejme k zmene pomerov u matky, ktorá uzatvorila pracovný pomer so svojim zamestnávateľom dňom 25.7.2011 so skúšobnou dobou 3 mesiace nie je zrejmé, či uplynutím skúšobnej doby pracovný pomer matky skončil, resp. jej zamestnávateľ predĺžil pracovný pomer na ďalšie obdobie. Pretože skutkový základ zistený súdom prvého stupňa sa v odvolacom konaní zrejme zmenil tak, že právne posúdenie súdu prvého stupňa už nemožno

aplikovať od 25.7.2011, je nevyhnutné aby súd prvého stupňa vykonal dokazovanie za účelom zistenia úplne nového skutkového základu od uvedenej doby do budúcna a následne s právnym posúdením výsledkov tohto dokazovania rozhodol o návrhu na zvýšenie výživného a znížení výživného od 25.7.2011 do budúcna, preto odvolací súd zrušil rozsudok vo výrokoch o zvýšení výživného, zamietnutí návrhu matky a zamietnutí návrhu otca od 25.7.2011 do budúcna, dlžnom výživnom ako aj o trovách konania podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. a podľa ods. 2 tohto zák. ust. v rozsahu zrušenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Odvolací súd poznamenáva, že rozhodnutím odvolacieho súdu o zvýšení a znížení výživného od 25.7.2011 do budúcna by zbavil účastníkov konania možnosti domáhať sa preskúmania prijatých skutkových a na ne nadväzujúcich právnych záverov a zároveň by porušil princíp dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania, čím by podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. odňal účastníkom možnosť konať pred súdom.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa vykonať dokazovanie v naznačenom smere a teda, či pracovný pomer matky u svojho zamestnávateľa trvá aj po uplynutí trojmesačnej skúšobnej doby a pokiaľ tento pracovný pomer matky trvá, aký je jej priemerný mesačný čistý príjem, rozhodnúť o zvýšení a znížení výživného od 25.7.2011 do budúcna, dlžnom výživnom a trovách konania. Svoje rozhodnutie odôvodniť v súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bolo spätne preskúmateľné.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.