KSKE 7 CoP 274/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 274/2011

KS v Košiciach, dátum 20.02.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 274/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/274/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211212742 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211212742.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Y.. O. O. U. nar. X.X.XXXX bývajúceho v W. na W. ul. č. XX proti odporkyni Z. U. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v W. na Y. ul. č. X v konaní o zrušenie vyživovacej povinnosti o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 29.6.2011 č.k. 23P 209/2011-16 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil konanie a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľ sa návrhom doručeným 21.4.2011 domáhal zrušenia vyživovacej povinnosti k plnoletej dcére, ktorá bola určená rozsudkom Okresného súdu Košice II č.k. P 224/95-63 z 19.10.1999. Návrh odôvodnil tým, že odporkyňa ukončila prípravu na povolanie ukončením štúdia a je schopná sama sa živiť. Konajúci súd z evidenčných pomôcok zistil, že v rovnakej veci prebieha na Okresnom súde Košice II pod. sp.zn. 23P 224/1995 konanie o zrušenie vyživovacej povinnosti navrhovateľa voči odporkyni, ktoré doposiaľ nie je právoplatne skončené. S poukazom na ust. § 103, § 104 ods. 1 vety prvej a § 83 O.s.p. skonštatoval, že prekážka začatého konania bráni tomu, aby v tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie, preto konanie o návrhu navrhovateľa začaté 21.4.2011 zastavil. O trovách konania rozhodol podľa ust. § 146 ods. 1 písm.c/ O.s.p..

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ z dôvodov podľa § 205 ods. 2 ods. 2 písm.a/ a f/ O.s.p. a navrhol, aby odvolací súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa a vrátil vec na ďalšie konanie, pretože boli splnené všetky zákonné podmienky smerujúce k zrušeniu vyživovacej povinnosti v súlade so Zákonom o rodine. Uviedol, že súd z procesného hľadiska nemôže ako jeden návrh posudzovať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti z dôvodov momentálnej schopnosti a možnosti plnenia vyživovacej povinnosti v roku 2004 podľa ust. § 85 a nasl. zákona č. 94/63 Zb., v ktorom zatiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté a návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti zo zákona, t.j. dovŕšením plnoletosti, resp. ukončenia prípravy na zamestnanie podľa § 62 a nasl. zákona č. 36/2005 Z.z.. Domnieva sa, že sa nejedná o tú istú vec, ale o dva samostatné návrhy. Z uvedeného vyplýva, že súd prvého stupňa vychádzal z nesprávneho posúdenia veci, nepoužil správne ustanovenia právneho predpisu, nekonal v súlade so zákonom, nakoľko v zmysle zákona č. 36/2005 Z.z. boli splnené všetky podmienky vyžadované zákonom smerujúce k zrušeniu vyživovacej povinnosti. Poukázal na ust. § 112 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého, ak sa v návrhu na začatie konania uvádzajú veci, ktoré sa na spojenie nehodia, alebo ak odpadnú dôvody, pre ktoré súd veci spojil, môže súd niektorú vec vylúčiť na samostatné konanie.

Odporkyňa sa k odvolaniu navrhovateľa nevyjadrila.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa nie je dôvodné. Zo spisu Okresného súdu Košice II sp.zn. 23P 224/1995 odvolací súd zistil, že na základe návrhu navrhovateľa z 28.11.2002 je vedené konanie o zrušenie vyživovacej povinnosti k odporkyni Z. U. nar. XX.X.XXXX. Rozsudkom z 15.4.2011 č.k. 23P 224/1995-256 Okresný súd Košice II zmenil rozsudok Okresného súdu Košice II č.k. P 224/1995-63 z 19.10.1999 tak, že zrušil vyživovaciu povinnosť navrhovateľa Y.. O. U. nar. X.X.XXXX k odporkyni Z. U. nar. XX.X.XXXX ku dňu 25.1.2008. V prevyšujúcej časti návrh zamietol. V dôsledku odvolania navrhovateľa je uvedený rozsudok predmetom odvolacieho konania s tým, že vo veci doposiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté. Z odôvodnenia tohto rozsudku vo vzťahu k výroku o zrušení vyživovacej povinnosti navrhovateľa k odporkyni vyplýva, že vyživovacia povinnosť navrhovateľa bola zrušená k 25.1.2008 z dôvodu ukončenia štúdia odporkyne. Z uvedeného vyplýva jednoznačný záver, že o návrhu navrhovateľa doručeného Okresnému súdu Košice II 21.4.2011, ktorým sa domáha zrušenia vyživovacej povinnosti k odporkyni nie je možné konať z dôvodu prekážky začatého konania v tej istej veci, tak ako správne konštatoval súd prvého stupňa v napadnutom uznesení, v súlade s ust. § 83 O.s.p. a postup súdu prvého stupňa podľa § 103 a 104 ods. 1 vety prvej O.s.p., ktorým konanie o tomto návrhu navrhovateľa zastavil a o trovách konania účastníkov rozhodol podľa ust. § 146 ods. 1 písm.c/ O.s.p. je správny a v súlade so zákonom. Z uvedených dôvodov odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.