KSKE 7 CoP 285/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 285/2012

KS v Košiciach, dátum 11.09.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 285/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/285/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212217023 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212217023.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého L. O. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v A. na Č. ul. č. XX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov X. O. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v A. na Č. ul. č. XX zastúpeného JUDr. Matejom Sýkorom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na Františkánskej ul. č. 5 a B. O. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v A. na Č. ul. č. XX v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 11.6.2012 č.k. 23P 155/2012-16 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh otca, ktorým sa domáhal predbežnej úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec z dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm.f/ O.s.p. a žiadal, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie a jeho návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu vyhovel. Vyjadril názor, že jeho návrh na nariadenie predbežného opatrenia je v celom rozsahu opodstatnený, pretože dostatočným spôsobom a to najmä opisom rozhodujúcich skutočností preukázal potrebu okamžitého zásahu zo strany súdu do pomerov účastníkov. Domnieva sa, že skutočnosť, že podal spolu s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia aj riadny návrh na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému na čas po rozvode, k čomu pripojil rodičovskú dohodu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu v žiadnom prípade neodôvodňuje záver súdu o tom, že maloletému žiadna ujma nehrozí. Poukázal na to, že pokiaľ predložená dohoda rodičov nie je schválená súdom, je nevykonateľná. Uviedol, že nemôže s absolútnou istotou predpokladať správanie matky maloletého v období do právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode manželstva a úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode, ktoré môže byť nevyspytateľné. Skutočnosť, že toho času matka maloletého neprejavuje záujem o osobný kontakt s maloletým ešte nevylučuje prípadnú zmenu postoja matky v blízkom období. Vzhľadom na uvedené dôvodné obavy o život, zdravie a psychický vývoj maloletého až do vyššie uvedeného času stále trvajú. Ohrozenie uvedených hodnôt pritom dostatočne odôvodnil najmä obavou o narušenie súčasného rodinného a školského prostredia maloletého a možnými z toho plynúcimi následkami najmä vo vzťahu k psychickému zdraviu maloletého, ako aj neusporiadaným spôsobom života matky maloletého a jej neschopnosťou zabezpečiť jeho životné potreby. Vzhľadom na uvedené sa domnieva, že v návrhu v dostatočnej miere osvedčil všetky skutočnosti potrebné pre nariadenie predbežného opatrenia.

Matka a kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadrili.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia v súlade s návrhom otca, pretože nebola osvedčená danosť práva (nároku) , nakoľko nebolo preukázané, že maloletému dieťaťu hrozí nejaká bezprostredná ujma a taktiež nebola preukázaná potreba dočasne upraviť pomery účastníkov, preto napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil a podľa ods. 2 citovaného ustanovenia sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého uznesenia. Vo vzťahu k odvolacím námietkam otca odvolací súd dodáva, že nariadením predbežného opatrenia sa zásadne neprejudikujú práva účastníkov ani tretích osôb a predbežné opatrenie nemôže nahradzovať rozhodnutie vo veci samej. Otec odvodzuje opodstatnenosť svojho návrhu na nariadenie predbežného opatrenia tým, že dohodu, ktorú uzavreli rodičia o výkone rodičovských práv a povinností môže matka kedykoľvek porušiť, pretože nebola schválená súdom a teda nie je vykonateľná, preto podľa jeho názoru existuje dôvodná obava, že by život, fyzický a psychický stav maloletého mohol byť jej konaním ohrozený. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že okamžitý zásah súdu do pomerov účastníkov by bol eventuálne dôvodný až v prípade, ak by v skutočnosti došlo k porušeniu dohody rodičov o výkone rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu a zároveň by to malo za následok ohrozenie alebo porušenie dôležitého záujmu maloletého dieťaťa, ktorým je predovšetkým zdravý psychický a fyzický vývin. Rovnako je potrebné uviesť, že povinnosťou súdu prvého stupňa bude začať konanie o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu podľa ust. § 81 O.s.p., v rámci ktorého môže nariadiť predbežné opatrenie aj z úradnej povinnosti, ak zistí, že vznikli okolnosti odôvodňujúce predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.