KSKE 7 CoP 298/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 298/2011

KS v Košiciach, dátum 27.02.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 298/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/298/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811202656 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811202656.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky H. T. nar. XX.X.N. bývajúcej v C. na D. proti odporcovi T. T. nar. XX.X.N. bývajúcemu v Zabki u W. P. na ul. P. N./XX v H.J. S. o určenie manželského výživného o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava z 28.6.2011 č.k. 4C 49/2011-31 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal odporcu prispievať na výživu navrhovateľky 50,- € mesačne od 28.3.2011 do konca toho ktorého mesiaca a v prevyšujúcej časti návrh zamietol. Zaviazal odporcu zaplatiť navrhovateľke nedoplatok na výživnom 150,- € spolu s bežným výživným v mesačných splátkach po 20,- €. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie odporca s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že návrh navrhovateľky zamietne, alebo aby zruší rozsudok súdu prvého stupňa a vec vráti na ďalšie konanie. Uviedol, že zo spoločnej domácnosti bol nútený odísť, lebo psychicky nezvládal spolužitie s manželkou od kedy sa navrhovateľka dala k Jehovovým svedkom a jeho nútila tiež. Konštatoval, že má zdravotné problémy, musí v H. platiť zdravotnú starostlivosť alebo chodiť každý mesiac na Slovensko, musí prispievať na bývanie, na stravu, takže mu neostávajú finančné prostriedky platiť na výživu navrhovateľke, pričom ona potrebuje peniaze na dary Jehovistom a na telefón, lebo rozpráva 24 hodín a takto prehovorí 50,- € mesačne. Uviedol, že celý život robil v bani, zabezpečoval rodinu, deti dal vyštudovať a celý život im pomáhal a teraz by z neho bol bezdomovec. Zdôraznil, že jeho priateľke žiadne auto nekúpil, lebo na to nemá peniaze. Uviedol, že navrhovateľke ponúkol, aby odpredali byt, ale ona nesúhlasila, lebo chce aj byt, aj peniaze. Napokon uviedol, že na kúpeľnú liečbu chodí na základe odporúčania lekárov, pretože je po srdcovom infarkte a má aj ďalšie choroby, pričom navrhovateľka ho nebola ani raz navštíviť a ani mu nevolala, takže oňho nemá záujem, ale má záujem len o jeho peniaze.

Navrhovateľka sa k odvolaniu odporcu nevyjadrila.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú podmienky ani na jeho potvrdenie, ani na jeho zmenu, preto podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. rozsudok zrušil a podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Podľa § 115 ods. 1 O.s.p. ak tento zákon alebo osobitný predpis13aa) neustanovuje inak, súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, na ktoré predvolá účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná.

Podľa § 101 ods. 2 O.s.p. súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorý znemožní realizáciu procesných práv priznaných účastníkom občianskeho súdneho konania procesnými predpismi za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. K odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť len postupom súdu, ktorý rozhodnutiu predchádza, ale aj rozhodnutím samým.

Podľa článku 48 ods. 2 Ústavy SR má každý právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonaným dôkazom. Občiansky súdny poriadok ústavou zaručené právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon neustanovuje inak, nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie a predvolať naň účastníkov konania (§ 115 ods. 1 O.s.p.) tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej 5 dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. Ak súd nariadi pojednávanie, môže vec prejednať v neprítomnosti riadne predvolaného účastníka len vtedy, ak účastník nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania (§ 101 ods. 2 O.s.p.) . Výnimkou z tejto zásady je len rozhodovanie podľa § 153b O.s.p. Možnosť vec prejednať v neprítomnosti účastníka treba posudzovať vždy s ohľadom na všetky okolnosti daného prípadu, pričom treba mať na zreteli, že zúčastniť sa právnej veci pred súdom je nezadateľným právom účastníka konania, a to v každom štádiu prvostupňového procesu, pokiaľ zákon neustanovuje inak, a ak na tomto práve účastník trvá. Kvalita procesu musí zodpovedať právam a povinnostiam, o ktorých sa koná. K prirodzeným právam každého človeka a občana patrí právo, aby v zložitom procese hľadania práva a spravodlivosti, mu aspoň raz bolo umožnené predstúpiť pred nezávislý súd so svojou vecou, teda aby bol vypočutý. Inak povedané, ide o to, aby mohol predstúpiť so svojou vecou pred konkrétneho sudcu, či skôr sudcov, ktorí sú vybavení právom a povinnosťou zvážiť všetky okolnosti, ktorých individuálna a neopakovateľná povaha uplatneného nároku presahuje to, čo možno vteliť do abstraktnej právnej normy.

V preskúmavanej veci z obsahu spisu vyplýva, že konajúci súd pojednával 28.6.2011 v neprítomnosti odporcu aj napriek tomu, že odporca nemal vykázané doručenie predvolania na uvedený termín pojednávania, čo konštatoval aj v zápisnici o pojednávaní z 28.6.2011. Keďže konajúci súd nemal vykázané doručenie predvolania odporcu na pojednávanie, ktoré sa konalo 28.6.2011, nemohol ani odporca požiadať o prípadne odročenie pojednávania z dôležitého dôvodu, a teda neboli splnené podmienky na to, aby konajúci súd mohol podľa § 101 ods. 2 O.s.p. pojednávať v neprítomnosti odporcu. Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd dospel k záveru, že za týchto okolností došlo k odňatiu možnosti účastníkovi konať pred súdom, t.j. k vade podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. a zároveň aj porušeniu práva na spravodlivý proces v zmysle článku 48 ods. 2 Ústavy SR. Z obsahu preskúmavaného spisu taktiež vyplýva, že konajúci súd nerozhodol o zaplatení súdneho poplatku za podaný návrh. Keďže navrhovateľke priznal oslobodenie od súdnych poplatkov, povinnosťou súdu prvého stupňa bolo rozhodnúť o zaplatení súdneho poplatku v súlade s ust. § 2 ods. 2 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Z uvedených dôvodov odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. a podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa nariadiť vo veci nové pojednávanie, na ktoré predvolá účastníkov konania, vykoná všetky dôkazy v súlade s ust. § 122 O.s.p., umožní účastníkom vyjadriť sa k návrhu na dôkazy a k všetkým dôkazom, ktoré sa vykonajú podľa § 123 O.s.p. Zistený skutkový stav právne posúdi podľa ustanovení Zákona o rodine, opäť vo veci rozhodne a rozhodnutie odôvodní v

súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bolo spätne preskúmateľné. Úlohou súdu prvého stupňa bude rozhodnúť aj o zaplatení súdneho poplatku podľa výsledku konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.