KSKE 7 CoP 304/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 304/2011

KS v Košiciach, dátum 27.02.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 304/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/304/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209210945 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209210945.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého U. Ž. rod. Y. nar. X.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice detašované pracovisko Košice II dieťa rodičov U. Ž. nar. X.X.XXXX bývajúcej v S. na S. ul. č. XX zastúpenej JUDr. Slávkou Stankovou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na Tr. SNP č. 36 a X. Y. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v S. na K. I. Č.. XX zastúpeného JUDr. Pavlom Šopákom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na Kuzmányho ul. č. 11 v konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 13.9.2011 č.k. 25P 159/2009-254 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie v napadnutom výroku o povinnosti otca nahradiť trovy štátu.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením nepriznal zo strany matky náhradu trov štátu vo výške 611,90 € a otca zaviazal nahradiť trovy štátu vo výške 611,90 € do troch dní od právoplatnosti uznesenia na účet Okresného súdu Košice II.

Rozhodol tak na základe zistenia, že v konaní o veci samej bolo ustanovenej znalkyni z odboru ekonómie a manažmentu odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo uznesením z 15.4.2011 č.k. 25P159/2009-222 priznané a následne učtárňou vyplatené znalečné 1.223,80 €. Trovy štátu pozostávajú z nákladov na znalecké dokazovanie nariadené za účelom zistenia príjmu otca ako jedného zo spoločníkov v Trix s.r.o., ktoré uhradil štát vo výške 1.223,80 €. Poukázal na to, že v konaniach nesporových, kde nie je možné hovoriť o úspechu alebo neúspechu niektorého z účastníkov konania, má štát právo na náhradu trov konania proti každému z účastníkov v rovnakom rozsahu, avšak u každého účastníka musí skúmať, či nespĺňa podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov v zmysle § 138 ods. 1 O.s.p. a v takomto prípade náhradu trov štátu voči účastníkovi, ktorý spĺňa predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov neprizná. Konštatoval, že znalecké dokazovanie bolo nariadené v záujme všetkých účastníkov konania, v záujme úplného zistenia skutkového stavu. U otca neboli zistené predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, od 16.5.2008 je jedným zo spoločníkov a konateľom Trix s.r.o. a matka poberala do augusta 2011 rodičovský príspevok, preto mal za to, že sú u nej splnené predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov. Z uvedených dôvodov zaviazal otca uhradiť trovy štátu 611,90 € a zo strany matky náhradu trov štátu 611,90 € nepriznal.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec a navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie vo výroku o jeho povinnosti nahradiť trovy štátu zrušil. Svoje odvolanie odôvodnil poukazom na ust. § 205 ods. 2 písm.d/ a f/ O.s.p. a uviedol, že údaje uvedené znalkyňou v znaleckom posudku sú nesprávne, znalecký posudok je spracovaný povrchne a nepresne. Ak by sa bola znalkyňa ustanovila na pojednávanie 7.9.2011, nepochybne by sa na viaceré otázky k znaleckému posudku nevedela

fundovane vyjadriť a on mal pripravených viacero dokladov a listín, aj otázok, ktorými by bol spochybnil údaje a záver uvedený v znaleckom posudku. Konštatoval, že zo znaleckého posudku je zrejmé, že nemal ako spoločník žiaden príjem z podnikania - zisku spoločnosti po zdanení za obdobie, za ktorý bol spracovaný znalecký posudok. Uviedol, že odmenu znalkyni súd bez preverenia oprávnenosti a kontroly správnosti výšky vyúčtovania priznal za povrchne a nekvalifikovane vykonanú prácu. Konštatoval, že matka maloletého už po prvom pojednávaní bez prítomnosti svojej právnej zástupkyne bola ochotná pristúpiť na dohodu o výške výživného na maloletého syna U. s tým, že svoj nárok primerane znížila a on bol ochotný takúto dohodnutú výšku výživného akceptovať, avšak k dohode pre rôzne prekážky zo strany právnej zástupkyne matky nedošlo a matka maloletého mu oznámila, že podľa pokynov právnej zástupkyne dohoda o výške výživného je predčasná, nakoľko vo veci je nariadené znalecké dokazovanie a je možné predpokladať, že súd určí výživné vo vyššej výške, než sa návrhom domáhala. Zdôraznil, že to nebol on, kto zavinil, že bolo nariadené znalecké dokazovanie a ak by súd vo veci konal obozretne, v súlade so zásadou hospodárnosti, dal účastníkom priestor - viedol účastníkov k dohode, nebolo by nutné nariadiť zbytočné znalecké dokazovanie, podľa záverov ktorého sa aj tak súd neriadil. Namietal, že súd pri rozhodovaní o náhrade trov štátu nekonal voči rodičom rovnakou mierou, pretože matka maloletého uviedla, že počas poberania materského príspevku podnikala a mala aj príjem ako SZČO, avšak súd výšku tohto príjmu neskúmal a matku, ktorej príčinou a jej konaním pred súdom sa nariadilo znalecké dokazovanie, k náhrade trov štátu nezaviazal. Napokon uviedol, že nemá žiadne príjmy, je nemajetný a uložená povinnosť ho natoľko zaťaží, že nebude schopný plniť si vyživovaciu povinnosť vo výške, ako mu uložil súd.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 148 ods. 1 O.s.p. štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil, pokiaľ u nich nie sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov.

Odvolací súd preskúmal napadnutý výrok uznesenia súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu prechádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie otca nie je dôvodné.

Podľa ust. § 148 ods. 1 O.s.p. štát má právo na náhradu nákladov konania, ktoré platil podľa výsledku konania. Tento zákonný predpoklad však nie je totožný so zákonným predpokladom úspechu vo veci ako v ust. § 142 ods. 1 O.s.p. alebo § 143 O.s.p.. Ustanovenie § 148 O.s.p. platí nielen pre konanie, v ktorom vo vzťahu medzi účastníkmi prichádza do úvahy náhrada nákladov konania podľa ust. § 142 až 145 O.s.p., teda v takzvanom sporovom konaní, ale aj pre konanie v ostatných veciach, v ktorých vzhľadom k povahe nemožno hovoriť o úspechu alebo neúspechu účastníka vo veci, v takzvaných nesporových konaniach. Štát má preto podľa výsledku konania proti účastníkom právo na náhradu nákladov konania, ktoré platil aj v konaniach, v ktorých účastníci nemajú postavenie navrhovateľov a odporcov, teda v konaniach, ktoré sú vecne oslobodené od súdnych poplatkov alebo v ktorých účastníci sú oslobodení od súdnych poplatkov. Pre priznanie náhrady trov konania, ktoré platil štát nie je rozhodujúce, či dokazovanie nariadené súdom, v dôsledku ktorého vznikli trovy štátu, bolo opodstatnené, ani to, ktorý účastník navrhol vykonanie konkrétneho dôkazu, pri ktorého výkone vznikli trovy štátu, nie je bezprostredne relevantné. Z uvedeného vyplýva, že v konaniach nesporových, kde nie je možné hovoriť o úspechu alebo neúspechu niektorého z účastníkov konania, má štát právo na náhradu trov konania proti každému z účastníkov v rovnakom rozsahu, avšak u každého účastníka musí skúmať, či nespĺňa podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov v zmysle § 138 ods. 1 O.s.p. a v takomto prípade náhradu trov štátu voči účastníkovi, ktorý spĺňa predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov neprizná.

Odvolací súd vychádzajúc z predmetu konania a skutočnosti, že znalecké dokazovanie bolo nariadené za účelom zistenia skutočností potrebných pre úplné zistenie skutkového stavu veci, dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že u otca boli splnené predpoklady na priznanie náhrady trov štátu podľa § 148 ods. 1 O.s.p., nakoľko nespĺňa predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov. K odvolacím námietkam otca odvolací súd udáva, že po vypracovaní znaleckého posudku otec ani jeho právny zástupca na pojednávaní 7.9.2011 nenamietali, že znalecký posudok je vypracovaný nesprávne, povrchne a nepresne a pokiaľ otec v odvolaní namietal aj priznanú odmenu znalkyni za znalecký posudok, mal možnosť sa proti uzneseniu o priznaní znalečného odvolať, čo však neučinil. Odvolací súd ďalej dodáva, že v tomto prípade išlo o konanie o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu a znalecké dokazovanie bolo nariadené pre posúdenie možností, schopností a majetkových pomerov otca, ktoré sú podkladom určenia rozsahu jeho vyživovacej povinnosti k dieťaťu. Pre toto konanie platí zásada vyšetrovacia podľa § 120 ods. 2 a 3 O.s.p., to znamená, že súd je povinný vykonať všetky dôkazy potrebné pre úplné zistenie skutkového stavu aj bez návrhu účastníkov konania a zároveň nemôže skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov považovať za preukázané. Podľa ust. § 120 ods. 1 vety druhej O.s.p. súd sám rozhodne, ktoré z dôkazov označených účastníkmi konania vykoná. Podľa ust. § 153 ods. 2 O.s.p. v konaniach, ktoré sa môžu začať aj bez návrhu, súd nie je viazaný návrhmi účastníkov konania. Z uvedených dôvodov sú odvolacie námietky otca týkajúce sa zavinenia vzniku trov konania neodôvodnené. Vychádzajúc z vyššie uvedeného odvolací súd uznesenie v napadnutom výroku ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.