KSKE 7 CoP 311/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 311/2011

KS v Košiciach, dátum 14.03.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 311/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/311/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7509207214 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7509207214.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Juraja Tymka v právnej veci navrhovateľky T. I. nar. XX.X.X. bývajúcej vo Z. G. F.. O. Č.. XX zastúpenej JUDr. Janou Blahovou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Mlynárskej č. 19 proti odporcovi L. I. nar. X.X.X. bývajúcom v C.-K. Č.. X. zastúpeným JUDr. Jánom Mikuľakom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Františkánskej č. 5 o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletej N. I. nar. XX.X.X. zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie z 10.6.2011 č.k. 15C 84/2009-68 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutých výrokoch o určení výživného a úprave styku na čas po rozvode.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo navrhovateľky s odporcom. Maloletú N. na čas po rozvode zveril do osobnej starostlivosti navrhovateľky, ktorú zaviazal maloletú zastupovať a spravovať jej majetok. Zaviazal odporcu prispievať na výživu mal. N. 100,- € mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred navrhovateľke od právoplatnosti rozsudku. Rozhodol, že odporca je oprávnený stýkať sa s mal. N. každú sobotu od 15.00 do 17.00 hod. za prítomnosti matky v mieste bydliska maloletého dieťaťa. Rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti výrokom napadnutého rozsudku o určení výživného a úprave styku podal odvolanie odporca s návrhom rozsudok zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Vytkol konajúcemu súdu, že postupom súdu mu bola odňatá možnosť konať pred súdom z dôvodu porušenia ust. § 120 ods. 4 O.s.p., podľa ktorého súd je povinný poučiť účastníkov, že všetky dôkazy a skutočnosti musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie (§ 115a) najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr, súd neprihliada. V konaní došlo zo strany súdu k porušeniu tejto povinnosti tým, že nedošlo k vyhláseniu uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, ale priamo k vyhláseniu rozsudku, čím došlo k znemožneniu navrhovania a predkladania nových dôkazov v konaní. Po ukončení manželstva sú medzi účastníkmi napäté vzťahy, v dôsledku čoho bol problém pri realizovaní styku, čím sa však konajúci súd nezaoberal prečo nedošlo k častejšiemu styku a tvrdí, že k častejšiemu styku nedošlo z dôvodov na strane matky, ktorá dieťa na styk nepripravila a znemožňovala vykonať návštevu otca. Odsťahovaním sa matky s maloletou došlo k pretrhnutiu puta medzi maloletou a otcom. Maloletá je vo veku kedy už nepotrebuje celodennú starostlivosť matky a je v záujme dieťaťa, aby bol styk upravený čo najčastejšie. Pre upevnenie vzájomného puta medzi otcom a dcérou je potrebný čo najčastejší styk bez prítomnosti matky, ktorá má negatívny postoj k svojmu manželovi. Poukázal na správanie kolízneho opatrovníka, ktorý sa nezaoberal vzťahmi medzi rodičmi a dieťaťom

a nedostatočne hájil záujmy maloletého dieťaťa a z toho dôvodu má konanie inú vadu, ktorá mohla mať vplyv na nesprávne rozhodnutie vo veci. Poukázal na výpoveď navrhovateľky, ktorá príležitostne pracuje a má materský príspevok 210,- € mesačne, z ktorého mesačne prispieva pre rodičov 50,- € a ostatné výdavky predstavujú náklady súvisiace s kúpou plienok, stravy, oblečenia v úhrnnej sume 50,- €. Jeho príjem v čase rozhodnutia bolo 16,- € týždenne, pričom predchádzajúci pracovný pomer ukončil dohodou z dôvodu neuhradenia mzdy zamestnávateľom. Žije v rodinnom dome spoločne s rodičmi, ktorým prispieva na nájomné a stravu 50,- €. Sumu 50,- € potrebuje uhradiť ako dlžné inkaso starej matke v čase keď bývali v jej dome spoločne s navrhovateľkou a dcérou. Poukázal na to, že určené výživné je neprimerané jeho príjmu a majetkovým pomerom.

Kolízny opatrovník navrhol potvrdiť napadnuté výroky rozsudku ako vecne správne.

Navrhovateľka vo vyjadrení k odvolaniu navrhla potvrdiť napadnutý rozsudok. Poukázala na to, že účastníci boli riadne poučení v zmysle ust. § 120 ods. 4 O.s.p. a ako to vyplýva zo zápisnice z pojednávania 10.6.2011, účastníci konania pred vyhlásením rozsudku nemali žiadne návrhy na doplnenie dokazovania. Poprela, že by znemožňovala odporcovi styk s maloletou, pretože odporca o maloletú nejavil záujem, na styk až do vyhlásenia rozhodnutia sa nedostavoval napriek tomu, že každú sobotu bola riadne pripravená. Po vyhlásení rozsudku umožnila odporcovi styk s maloletou aj mimo určeného času. V jednom prípade bola s odporcom a maloletou na výlete v zoologickej záhrade a v druhom boli na výlete v Maďarskej republike. Maloletá N. začína poznávať svojho otca až posledné dva mesiace, kedy sa začal dostavovať na styk. Počas styku musí byť prítomná z toho dôvodu, že maloletá keď sa vzdiali z miestnosti, hneď sa rozplače. Za súčasnej situácie nie je možné realizovať bez jej prítomnosti. Maloletá je na ňu citovo naviazaná a v súčasnosti už ani príležitostne nepracuje, pretože dieťa sa dožaduje jej prítomnosti, aj v prípade, keď odíde z domu čo len na 2 hodiny ak potrebuje niečo zariadiť, maloletá sa dožaduje jej prítomnosti aj v prípade, ak zostane s jej mamou, ktorú pozná od narodenia, pretože bývajú v spoločnej domácnosti. Poukázala na to, že po rozvode má neutrálny vzťah k odporcovi, rešpektuje ho ako otca dieťaťa a podporuje v tom, aby si vybudoval citový a rodičovský vzťah s maloletou, dôkazom čoho je skutočnosť, že umožnila odporcovi stretnúť sa s maloletou aj mimo súdom určeného styku, avšak za jej prítomnosti. V prípade, ak odporca bude o dcéru prejavovať skutočný záujem, bude sa dostavovať na styk a vybuduje si k nej citové puto, bude môcť sa s ňou stretávať aj bez jej prítomnosti. Výživné 100,- € mesačne považuje za primerané a zodpovedajúce schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom odporcu, ktorý svojvoľne ukončil pracovný pomer a vzdal sa výhodnejšieho zamestnania.

Výroky napadnutého rozsudku o rozvode manželstva a výchove mal. Emy odvolaním napadnuté neboli, preto nadobudli právoplatnosť a nemohli byť v odvolacom konaní preskúmavané (§ 206 ods. 2 prvá veta O.s.p.) .

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa ods. 2 cit. zák. ustanovenia ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutých výrokoch o určení výživného a úprave styku na čas po rozvode aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a na čas po rozvode zákonne rozhodol o určení výživného a styku. Súd prvého stupňa vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, správne porovnal pomery v čase rozhodovania s pomermi existujúcimi v čase predrozvodovej úpravy výživného vykonanej rozsudkom Okresného súdu Košice-okolie dňa

13.11.2009 č.k. 4P 113/2009-21, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, preto je odôvodnenie rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd stotožňuje. Konajúci súd sa vyporiadal s odvolacími námietkami odporcu, pretože tieto tvorili jeho obranu už počas konania na súde prvého stupňa a ani v priebehu odvolacieho konania neuviedol žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by mali za následok iné rozhodnutie v napadnutých výrokoch. Odvolací súd po zohľadnení všetkých relevantných skutočností vo vzťahu k predmetu odvolacieho konania dospel k totožnému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že boli splnené zákonné podmienky na určenie vyživovacej povinnosti na čas po rozvode od otca pre mal. N. totožnou sumou ako v čase predrozvodovej úpravy, t.j. sumou 100,- €, pretože správne prvostupňový súd po porovnaní pomerov účastníkov konštatoval, že schopnosti a možnosti odporcu prispievať na výživu maloletej sa nezmenili, pretože v čase predrozvodovej úpravy, kedy bol odporca nezamestnaný, súhlasil s určením výživného 100,- € mesačne, v súčasnosti vzhľadom na to, že je zamestnaný a dosahuje príjem, neboli splnené zákonné dôvody na znižovanie doposiaľ určeného výživného aj s prihliadnutím na to, že od predchádzajúcej úpravy výživného uplynulo krátke časové obdobie a matka dieťaťa, ktorá zabezpečuje celodennú starostlivosť o maloletú, je schopná len v obmedzenej miere zabezpečovať jej odôvodnené potreby, pretože je na materskej dovolenke a poberá materský príspevok a príležitostné práce ako uviedla v odvolaní musela ukončiť z dôvodu celodennej starostlivosti o maloletú, takže nie je v jej možnostiach a schopnostiam prilepšovať si príjem. V danom prípade správne konajúci súd rozhodol aj o úprave styku odporcu sa maloletou, ktorá je v útlom veku a v celodennej starostlivosti matky, a keďže konajúci súd opätovne správne porovnal pomery s predrozvodovou úpravou, po porovnaní ktorých zistil, že styk, ktorý bol doposiaľ upravený sa začal realizovať až po vyhlásení rozsudku, aj to v obmedzenej miere napriek tomu, že matka umožnila otcovi stretnutia s maloletou aj v mimo súdom určeného styku, preto s prihliadnutím na záujem maloletej, ktorá je v celodennej starostlivosti matky a zvyknutá na prostredie rodičov matky, pretože doposiaľ ešte predškolské zariadenie nenavštevuje a nie je zžitá aj so širším okolím, preto neboli splnené zákonné podmienky na rozšírenie styku, ktorý bol upravený predrozvodovou úpravou. Z uvedených dôvodov odvolací súd napadnuté výroky rozsudku súdu prvého stupňa o výživnom a o styku podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia sa stotožnil s odôvodnením napadnutého rozsudku. Odvolaciu námietku odporcu, že v konaní pred súdom prvého stupňa sa mu postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom z dôvodu porušenia ust. § 120 ods. 4 O.s.p., pretože mu bolo znemožnené navrhovať a predkladať dôkazy v konaní, odvolací súd považuje za nedôvodnú, pretože odporca dňa 28.4.2010 prevzal poučenie konajúceho súdu z 21.4.2010, ktorým súd podľa § 120 ods. 4 O.s.p. poučil odporcu, že všetky dôkazy musí predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a odporca, ani jeho právny zástupca na pojednávaní dňa 10.6.2011, pred tým než súd vyhlásil dokazovanie za skončené, nenavrhli ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania, ako to vyplýva zo zápisnice o pojednávaní dňa 10.6.2011, ktorým súd vo veci samej rozhodol, preto neboli splnené zákonné podmienky na zrušenie napadnutých výrokov rozsudku súdu prvého stupňa.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov konania nežiadal (§ 151 ods. 1, § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.