KSKE 7 CoP 317/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 317/2011

KS v Košiciach, dátum 22.02.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 317/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/317/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510214393 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510214393.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky S. H. nar. X.XX.XXXX bývajúcej v J. Č. č. XX zastúpenej JUDr. Annou Lacovou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Pražskej č. 4 proti odporcovi G. H. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v J. Č. č. XX zastúpeného JUDr. Danielou Sotákovou advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Kuzmányho č. 57 o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k mal. I. H. nar. XX.X.XXXX zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na Staničnom námestí č. 9 o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie z 5.9.2011 č.k. 17C 13/2010-62 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie v napadnutom výroku o povinnosti navrhovateľky zložiť preddavok na trovy znaleckého dokazovania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením nariadil znalecké dokazovanie znalkyňou z odboru klinickej psychológie detí K.. D. V. U.., ktorej presne špecifikoval, na čo má v znaleckom posudku odpovedať. Účastníkom uložil povinnosť dostaviť sa na predvolanie k znalkyni, poskytnúť jej potrebné informácie a potrebnú súčinnosť pod hrozbou uloženia poriadkových opatrení podľa § 53 O.s.p. a účastníkom uložil povinnosť zložiť preddavok - zálohu na znalecké dokazovanie a to každému po 100 € v lehote do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie navrhovateľka proti výroku o jej povinnosti zložiť preddavok na znalecké dokazovanie 100 € v lehote do troch dní od právoplatnosti uznesenia. Uznesenie v napadnutej časti považuje za nesprávne a v zákonom stanovenej lehote ho napáda odvolaním podľa § 205 ods. 2 písm.f/ O.s.p., pretože podľa jej názoru rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Má za to, že prvostupňový súd aj keď mal k dispozícii pravdivé informácie o jej majetkových pomeroch, tieto však nesprávne posúdil v rozsahu jej celkovej majetkovej a finančnej situácie. Nesúhlasí s tým, aby trovy nariadeného znaleckého dokazovania bola povinná znášať čo aj len preddavkovo. Uviedla, že je matkou troch detí, ktorým zabezpečuje výchovu a výživu. Jej čistý mesačný príjem sa pohybuje od 320 € do 330 €, o čom predložila doklad na poslednom pojednávaní. Z tohto príjmu finančne zabezpečuje všetky výdavky štvorčlennej rodiny. Po úhrade nevyhnutných výdavkov a to príspevku svojej matke na bývanie 100 €, po zaplatení stravy v školských jedálňach deťom, ako aj cestovného a zabezpečenie školských potrieb pre maloleté deti jej príjem nepostačuje na úhradu všetkých nákladov na stravu, oblečenie tak, aby boli všetky potreby detí uspokojené. Vždy nakupuje len akútne a nevyhnutné veci po predchádzajúcom zvážení. Od odporcu sa s deťmi odsťahovala po jeho fyzickom útoku, za ktorý bol aj právoplatne odsúdený a rýchle rozvodové konanie bolo jej prioritou, prečo v čase podania návrhu na rozvod manželstva nepožiadala o oslobodenie od platenia trov v tomto konaní. Toto jej rozhodnutie podľa jej názoru by nemalo byť príťažou a príčinou ďalších finančných výdavkov spojených s týmto konaním. Odporca je podnikateľom, dosahuje príjem 580 € a okrem mal. I. nemá žiadne vyživovacie povinnosti. Podľa jeho účastníckej výpovede na maloletú dcéru od januára

2011 neprispel žiadnou finančnou čiastkou a veci, ktoré dcére zakúpil, nosí len cez víkend, keď je u otca. Jeho rozhodnutie neplatiť výživné a neposkytnúť svojej dcére zakúpené veci sú len dôkazom jeho negatívneho postoja k nej a znakom pomsty voči nej za konania, ktoré boli na jej podnet vedené. Na základe uvedeného žiada, aby odvolací súd zmenil napadnutý výrok uznesenia tak, že jej neuloží povinnosť platiť trovy znaleckého dokazovania.

Výrok o povinnosti odporcu zaplatiť preddavok na trovy znaleckého dokazovania v sume 100 € odporcom napadnutý nebol, preto nadobudol právoplatnosť (§ 206 ods. 2 veta prvá O.s.p.) .

Podľa § 141 ods. 1 O.s.p. súd môže uložiť účastníkovi, u ktorého nie sú podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov, aby zložil preddavok na trovy dôkazu, ktorý navrhol alebo ktorý nariadil súd o skutočnostiach ním uvedených alebo v jeho záujme.

Podľa § 221 ods. 1 písm.i/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak sa rozhodlo bez návrhu, nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vydané, zanikli alebo ak také dôvody neexistovali.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a podľa § 221 ods. 1 písm.i/ O.s.p. ho zrušil.

Súd nemôže uložiť účastníkovi povinnosť zložiť preddavok na trovy dôkazu iba v dvoch prípadoch: 1. ak bol účastník rozhodnutím súdu oslobodený od povinnosti platiť súdny poplatok a 2. ak síce nebol účastník rozhodnutím súdu oslobodený od povinnosti platiť súdny poplatok, napríklad preto, že o oslobodenie nepožiadal, ale súd dospeje k záveru, že u účastníka sú inak splnené podmienky na takéto oslobodene. Znamená to, že skôr ako súd uloží účastníkovi povinnosť zložiť preddavok na trovy dôkazu, musí sa zaoberať otázkou možnosti splnenia podmienky oslobodenia tohto účastníka od povinnosti platiť súdny poplatok, teda musí skúmať, či pomery účastníka odôvodňujú oslobodenie a súčasne, či nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Aj keď je účastník oslobodený od povinnosti platiť súdny poplatok len sčasti, resp. podľa posúdenia súdu by bolo dôvodné jeho čiastočné oslobodenie, nemôže súd uložiť účastníkovi zložiť preddavok na trovy dôkazu, a to ani sčasti. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje aj na tú skutočnosť, že nezaplatenie preddavku nie je dôvodom na to, aby súd daný dôkazný prostriedok nevykonal, v takom prípade trovy dôkazu platí štát.

Odvolací súd po preskúmaní všetkých relevantných skutočností vo vzťahu k výroku o povinnosti navrhovateľky zložiť preddavok dospel k záveru, že súd prvého stupňa nepostupoval správne, ak navrhovateľke uložil povinnosť zložiť preddavok 100 € na trovy znaleckého dokazovania bez toho, aby skúmal a zaoberal sa celkovými finančnými a majetkovými pomermi navrhovateľky, ktorá je matkou troch maloletých detí, s ktorými býva u svojej matky, ktorej prispieva na bývanie 100 € a zo svojho čistého priemerného mesačného príjmu 320 € až 330 € zabezpečuje potreby štvorčlennej rodiny. Vychádzajúc z týchto finančných pomerov navrhovateľky treba uzavrieť, že spĺňa podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov v zmysle ust. § 138 ods. 1 O.s.p., pretože v jej prípade to jej pomery odôvodňujú a ňou podaný návrh nepreukazuje, že by v jej prípade išlo o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, preto za splnenia týchto zákonných podmienok v zmysle ust. § 141 ods. 1 O.s.p. odvolací súd sa s dôvodmi, na základe ktorých súd prvého stupňa uložil navrhovateľke povinnosť zložiť preddavok na znalecké dokazovanie nestotožňuje. V danom prípade ide o posúdenie toho, či sú splnené zákonné podmienky na uloženie povinnosti navrhovateľky zložiť preddavok na trovy znaleckého dokazovania a to z hľadiska toho, či ako účastníčka konania so zreteľom na svoje pomery spĺňa alebo nespĺňa podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov v zmysle § 138 ods. 1 O.s.p.. Keďže odvolací súd uzavrel, že v danom prípade neboli splnené zákonné podmienky pre uloženie tejto povinnosti navrhovateľke, ktorá zabezpečuje výchovu a výživu troch maloletých detí zo svojho príjmu, odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm.i/ O.s.p. tento napadnutý výrok uznesenia súdu prvého stupňa zrušil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.