KSKE 7 CoP 32/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 32/2012

KS v Košiciach, dátum 01.05.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 32/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/32/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511209230 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511209230.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o mal. S. A. nar. XX.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov G. G. nar. X.X.XXXX bývajúcej vo S. G. XX t.č. na neznámom mieste zastúpenej opatrovníčkou M.. Danielou Reškovou zamestnankyňou Okresného súdu Košice II a H. Prčíka nar. X.X.XXXX bývajúceho v G. na H. ul. č. XX na návrh O. N. nar. XX.XX.XXXX a O. N. nar. X.X.XXXX bývajúcich v Z. č. XXX v konaní o zverenie maloletého dieťaťa do spoločnej pestúnskej starostlivosti, o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice - okolie z 14.11.2011 č.k. 12P 201/2011-45 takto

r o z h o d o l :

Odvolanie o d m i e t a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zveril mal. S. A. do spoločnej pestúnskej starostlivosti navrhovateľov, ktorí sú povinní vykonávať osobnú starostlivosť o maloletú v rovnakom rozsahu v akom ju vykonávajú rodičia a sú oprávnení maloletú zastupovať a spravovať jej majetok namiesto rodičov v bežných veciach. Každého z rodičov zaviazal prispievať na výživu mal. S. sumou rovnajúcou sa 30 % životného minima na jedno nezaopatrené dieťa určené zák. č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v platnom znení, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach počnúc právoplatnosťou rozsudku. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie otec 2.12.2011 proti výroku o povinnosti prispievať na výživu mal. S..

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal podané odvolanie, oboznámil sa s obsahom spisu a odvolanie podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odmietol.

Odvolací súd po oboznámením sa so súdnym spisom zo zápisnice o pojednávaní z 14.11.2011 zistil, že po vyhlásení rozsudku, jeho odôvodnení a poučení o opravnom prostriedku sa všetci účastníci, teda aj otec maloletej vzdali práva na odvolanie voči všetkým výrokom vyhláseného rozsudku, čo potvrdili svojimi podpismi v zápisnici o úkone z 14.11.2011 č.l. 44 spisu.

Podľa § 207 ods. 1 O.s.p. vzdať sa odvolania možno len voči súdu, a to až po vyhlásení rozhodnutia.

Právo vzdať sa odvolania je dispozičným právom účastníka konania. Zákon vyžaduje, aby účastník tento procesný dispozičný úkon urobil až po vyhlásení rozhodnutia a len voči súdu a to podaním adresovaným súdu uskutočneným niektorým zo spôsobov uvedených v § 42 O.s.p. Procesný úkon, ktorým sa účastník

vzdáva odvolania je úkonom neodvolateľným. Vzdanie sa odvolania má za následok, že účastník už nemôže odvolanie podať. V prípade, ak účastník konania podá odvolanie napriek tomu, že sa práva na odvolanie vzdal, je potrebné takéto odvolanie odmietnuť ako odvolanie podané neoprávnenou osobou.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Vzhľadom na to, že otec sa vzdal práva podať odvolanie proti všetkým výrokom napadnutého rozsudku, tento dispozičný úkon urobil po vyhlásení rozsudku s odôvodnením a poučením o opravnom prostriedku a vykonal ho voči súdu, teda bol urobený platne, odvolací súd musel podané odvolanie podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odmietnuť ako odvolanie podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.