KSKE 7 CoP 320/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 320/2011

KS v Košiciach, dátum 28.03.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 320/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/320/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210218440 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210218440.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Juraja Tymka v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú U. X. nar. E..XX.E. bývajúcu u matky zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice dieťaťa rodičov: H. Š. nar. XX.X.E. bývajúcej v W.N. B. D.. W. Č.. X, prechodne v W. Č.. E. a Y. X. nar. XX.X.E. bývajúcom v L. Č.. E., t.č. vo výkone trestu odňatia slobody v V. B. L. o úpravu rodičovských práv a povinností a zmene priezviska, o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 23.8.2011 č.k. 25P 275/2010-83 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutom výroku o udelení súhlasu matke na podanie žiadosti na zmenu priezviska maloletej.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zveril mal. U. do osobnej starostlivosti matky, ktorú zaviazal maloletú zastupovať a spravovať jej majetok. Otca zaviazal prispievať na výživu maloletej 30% výšky životného minima na nezaopatrené, neplnoleté dieťa podľa osobitného zákona od 1.7.2010 vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred matke. Dlžné výživné od 1.7.2010 do 30.8.2011 355,30 € povolil otcovi splácať v mesačných splátkach po 10,- € spolu s bežným výživným pod stratou výhody splátok. Udelil súhlas matke na podanie žiadosti na zmenu priezviska maloletej z X. na Š.. Rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku, proti výroku o udelení súhlasu matke na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletej z X. na Š. podal odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnutý výrok a zamietol návrh. Poukázal na to, že po narodení maloletej s jej matkou sa dohodli na zmene jej priezviska a preto je proti tomu, aby sa táto dohoda menila, pretože jedná sa o slobodné rozhodnutie matky. Poprel akékoľvek tvrdenia voči tomu, že by bol agresívny voči matke dieťaťa, prípadne ju fyzicky napádal, pretože sú to len účelové tvrdenia a nepravdivé. Na mal. U. nezanevrel a matka bránila v tom, aby sa s ňou mohol stretávať, keď prejavil záujem telefonicky sa s ňou dohodnúť na stretnutí a podotkol, že telefonicky zisťoval aj potreby dieťaťa v prípade uhrádzania výživného. Poukázal na to, že v súčasnosti sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody a po prepustení podá návrh na zmenu osobnej starostlivosti o maloletú. Ďalej poukázal na to, že matka maloletej nebrala vážne ich vzťah a predpokladá, že si našla inú známosť.

Matka vo vyjadrení navrhla potvrdiť napadnutý výrok rozsudku ako vecne správny. Poukázala na to, že ukončením spolužitia došlo v dôsledku agresívneho správania sa otca z dôvodu požívania alkoholických nápojov a otec dieťaťa nemal zamestnanie a pokiaľ s ním žila, museli sa uskromňovať z materského príspevku, ktorý je vyplácaný dieťaťu. Pretože býva so svojou matkou a ďalšou svojou maloletou dcérou P., je v rozpore so záujmom maloletej, aby mala iné priezvisko ako ostatné členky rodiny, pretože jej

matka a mal. P. sa volajú Š.. Uviedla, že maloletá svojho otca nepozná, pretože sa nachádza dlhú dobu vo výkone trestu odňatia slobody a v dôsledku toho ani nemohol vzniknúť medzi nimi vzájomný citový vzťah. Uviedla, že aj v prípade prepustenia otca z výkonu trestu odňatia slobody, tento nie je schopný sa o rodinu postarať v budúcnosti.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa odseku 2 cit. zák. ust. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Výroky napadnutého rozhodnutia o výchove, výživnom a dlžnom výživnom odvolaním napadnuté neboli, tieto nadobudli právoplatnosť a neboli predmetom preskúmavania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 veta prvá O.s.p.) .

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa n§ 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine, v súlade s§ 132 O.s.p. vyhodnotil každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo v konaní najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, preto je odôvodnenie rozsudku v napadnutom výroku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Pretože súd prvého stupňa zákonne rozhodol o udelení súhlasu k podaniu žiadosti na zmenu priezviska maloletej, odvolací súd rozsudok v napadnutom výroku podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny potvrdil a podľa odseku 2 tohto zák. ustanovenia sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia. Konajúci súd správne konštatoval, že vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že boli splnené zákonné predpoklady pre zmenu priezviska, nakoľko dospel k záveru, že táto zmena je v záujme maloletej vzhľadom na okolnosti, že maloletá je vychovávaná matkou, preto bude v záujme maloletej ak bude mať rovnaké priezvisko ako matka a staršia sestra P.. V konaní bolo preukázané, že otec nejavil záujem o maloletú, preto tvrdenia otca v odvolaní považoval odvolací súd za účelovú obranu v snahe dosiahnuť priaznivejší výsledok v konaní, nakoľko sám do zápisnice Okresného súdu Trnava dňa 20.6.2011 počas výsluchu uviedol, že doposiaľ na maloletú neplatil, ani ju nevidel, nepokúšal sa s ňou stretnúť, ani matka dieťaťa ho nekontaktovala. Je v záujme maloletej zmena priezviska, pretože medzi maloletou a otcom nie je vytvorená citová väzba, a preto nie je možné uvažovať ani o prehlbovaní a udržiavaní neexistujúceho vzťahu a je bez ďalšieho v jej záujme, aby bol prehlbovaný citový vzťah a tiež pocit spolupatričnosti s matkou a staršou sestrou, s ktorými žije v spoločnej domácnosti aj so starou matkou, čomu prispeje aj totožnosť priezvisk. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že zmenou priezviska dieťaťa ostávajú zachované aj naďalej práva maloletej a práva a povinnosti jej otca vyplývajúce z rodičovského vzťahu. Skutkový stav zistený súdom prvého stupňa dovoľuje záver, že súd prvého stupňa zákonne rozhodol majúc na zreteli záujem maloletého dieťaťa, ktorý je prioritný.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.