KSKE 7 CoP 321/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 321/2012

KS v Košiciach, dátum 30.10.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 321/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/321/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211212583 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211212583.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti B.: R. nar. XX.X.U. a C. nar. XX.X.U. bývajúcich u matky zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice detí rodičov: Q. W. nar. XX.X.U. bývajúcej v B. N. L.. Q. Č.. XX a R. B. nar. XX.X.U. bývajúceho v B. N. L.. Q. Č.. XX o úpravu výkonu rodičovských práv a povinnosti, o späťvzatí návrhu takto

r o z h o d o l :

Pripúšťa späťvzatie návrhu, zrušuje rozsudok Okresného súdu Košice II z 31.7.2012 č.k. 27P 65/2011-72 a konanie zastavuje.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom.

Matka písomným podaním z 30.7.2012, doručeným Okresnému súdu Košice II dňa 9.8.2012 oznámila, že svoj návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom vedeným pod sp.zn. 27P 65/2011 na Okresnom súde Košice II berie späť z dôvodu, že s otcom maloletých detí žijú v spoločnej domácnosti a spoločne hospodária.

Podľa § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Podľa § 96 ods. 3 vety prvej O.s.p. nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p. ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Vzhľadom na to, že matka maloletých detí zobrala späť návrh na začatie konania po rozhodnutí súdu prvého stupňa, ale rozhodnutie dosiaľ nie je právoplatné, otec ani kolízny opatrovník so späťvzatím návrhu neprejavili nesúhlas, odvolací súd pripustil späťvzatie návrhu a podľa citovaných zákonných ustanovení zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa a zároveň konanie zastavil aj s prihliadnutím na

skutočnosť, že boli naplnené všetky zákonné predpoklady späťvzatia návrhu, pretože rodičia maloletých detí obnovili spolužitie, bývajú v spoločnej domácnosti a spoločne hospodária.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.