KSKE 7 CoP 338/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 338/2011

KS v Košiciach, dátum 27.02.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 338/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/338/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211212355 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211212355.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti P.: 1/ H. nar. XX.XX.XXXX, 2/ J. nar. XX.X.XXXX zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice detí rodičov: T. U. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v W. na ul. V. č. X a L. P. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v W. na ul. V. č. X o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 9.9.2011 č.k. 23P 204/2011-34 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zveril mal. H. a mal. J. do osobnej starostlivosti matky, ktorá je oprávnená a povinná sa o maloleté deti osobne starať, zastupovať ich a spravovať ich majetok. Zaviazal otca prispievať na výživu mal. H. 120,- € mesačne a mal. J. 90,- € od 1.5.2011 do budúcna, ktoré výživné zaviazal otca platiť matke maloletých detí vždy do 15. dňa v mesiaci vopred. Konanie v časti o zaviazaní otca poukazovať matke rodinné prídavky 44,- € a bonus 40,- € mesačne zastavil. V prevyšujúcej časti návrh zamietol. Dlžné výživné za obdobie od 1.5.2011 do 31.8.2011 pre mal. H. 160,- € a mal. J. 40,- €, zaviazal otca zaplatiť matke maloletých detí do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku proti výroku o určení výživného podal odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnutý výrok rozsudku tak, že určí výživné pre každé z detí po 80,- €.

Otec písomným podaním zo 17.2.2012 doručeným Krajskému súdu v Košiciach 20.2.2012 oznámil, že odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 23P 204/2011-34 zo dňa 9.9.2011 berie späť.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal odvolanie ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. a odvolacie konanie zastavil.

Podľa § 207 ods. 2,3 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Podľa § 222 ods. 1 O.s.p. ak odvolateľ vezme odvolanie späť, právoplatnosť napadnutého rozhodnutia nastane, ako keby k podaniu odvolania nedošlo. Lehoty, ktoré majú plynúť od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, plynú v takom prípade od právoplatnosti uznesenia o zastavení odvolacieho konania.

V danom prípade otec podaním zo 17.2.2012 doručeným Krajskému súdu v Košiciach 20.2.2012 vzal odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa v celom rozsahu späť. Späťvzatie odvolania je procesným úkonom, ktorý patrí výlučne tomu účastníkovi konania, ktorý odvolanie podal. Tento úkon nepodlieha schváleniu súdu, zároveň nie je možné skúmať jeho dôvody.

Odvolací súd preto v súlade s uvedenými skutočnosťami a na základe citovaných zákonných ustanovení rozhodol tak, že odvolacie konanie zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.