KSKE 7 CoP 346/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/346/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211219133 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211219133.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Juraja Tymka v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého M. Z.R. nar. XX.X.XXXX bývajúceho u matky zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na návrh otca L.. R. Z. nar. X.X.XXXX bývajúceho v G. na B. námestí č. XX zastúpeného JUDr. Radovanom Spišákom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Petzvalovej. č. 5 za účasti matky O. Z. nar. X.XX.XXXX bývajúcej v G. na ul. L. č. XX zastúpenej JUDr. Martinom Kožiakom advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Murgašovej č. 3 o zníženie výživného, o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 13.9.2011 č.k. 25P 140/2011-57 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok v napadnutom výroku o znížení výživného tak, že návrh otca zamieta.

Z r u š u j e výrok rozsudku o trovách konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom znížil výživné na mal. M. zo 100 € na 75 € mesačne od 1.9.2011, ktoré zaviazal otca prispievať matke vždy do 15. dňa v mesiaci vopred. Návrh matky na zvýšenie výživného zamietol. Rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podala odvolanie matka proti výroku o znížení výživného s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnutý výrok tak, že návrh otca na zníženie výživného zamietne. Poukázala na to, že na strane mal. M. vekom, telesným rastom a rozvojom záujmov sa objektívne zvýšili jeho odôvodnené potreby, pričom na strane otca nedošlo k takej zmene pomerov, ktorá by odôvodňovala zníženie výživného, pretože v čase rozhodovania rozvodového súdu bol jeho čistý priemerný mesačný príjem 548,40 € a v prebiehajúcom konaní 672,28 €, teda príjem sa mu zvýšil o 123,88 €. S prihliadnutím na zvýšenie príjmu je otec schopný plniť si novovzniknutú vyživovaciu povinnosť k mal. D. nar. XX.X.XXXX bez akejkoľvek potreby zníženia vyživovacej povinnosti k mal. M.. Prvostupňový súd sa nevysporiadal so sumou 20 €, ktorú otec svojmu zamestnávateľovi splácal za škodu spôsobenú v marci 2009, ktorá bola ako výdaj zohľadnená už v rozsudku rozvodového súdu a ktorú otec prestal splácať ešte v priebehu roku 2009. Zánik tejto povinnosti, teda jeho nákladovej položky zohľadnenej v rozvodovom rozsudku zakladá ďalší relevantný dôvod na zamietnutie návrhu na zníženie výživného v celom rozsahu. Výživné pre maloleté deti má prednosť pred všetkými ostatnými výdavkami rodičov a súd ani nemôže prihliadať na výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. V tejto súvislosti poukazuje na otcom tvrdené výdavky na spotrebný úver 45,62 €, ktorý mal použiť na splácanie nijako nešpecifikovaných bežných výdavkov a ktorý nemôže mať prednosť pred plnením si vyživovacej povinnosti. Poukázala na zvyšovanie svojej kvalifikácie, ktorú realizuje na základe požiadavky zamestnávateľa a tiež z dôvodu

objektívnej potreby celoživotného vzdelávania zdravotných pracovníkov a kde uhradila účastnícky poplatok 50 €.

Otec vo vyjadrení k odvolaniu matky navrhol potvrdiť napadnutý výrok rozsudku súdu prvého stupňa ako vecne správny a v súlade so skutkovým a právnym stavom veci. Poukázal na to, že u mal. M. nedošlo k výraznej zmene pomerov, nakoľko mal. M. aj naďalej, rovnako ako pri pôvodnej úprave výživného, navštevuje materskú školu. Ak by mal súd prihliadnuť na zmenu pomerov na strane mal. M., muselo by sa aj podľa ustálenej judikatúry súdov jednať o zmenu závažnejšieho charakteru než uvádza matka, pretože pomery na strane mal. M., ktorý stále navštevuje materskú školu, pričom ani jeho zdravotný stav sa výrazne nezmenil oproti času predchádzajúcej súdnej úpravy, preto považuje tvrdenia matky za ničím nepreukázané a účelové. Vznik jeho vyživovacej povinnosti k mal. D. je takou zmenou pomerov, ktorá závažnejším spôsobom sa prejaví v jeho majetkových pomeroch a ktorá odôvodňuje zmenu pôvodného súdneho rozhodnutia. Jeho súčasná partnerka a matka mal. D. poberá iba rodičovský príspevok a keďže mu pribudla ďalšia vyživovacia povinnosť a spláca hypotekárny úver, pomery sa mu zhoršili aj v dôsledku jej tehotenstva. Výdavky matky na ďalšie vzdelávacie kurzy zvyšujú jej schopnosti a možnosti pri určovaní vyživovacej povinnosti a preukazujú jej dobré majetkové pomery, pričom tento výdavok nie je nevyhnutný, ako aj výdavok vynakladaný na životné poistenie a navyše o jej dobrých majetkových pomeroch svedčí aj skutočnosť, že býva sama vo veľkom 4-izbovom byte, kde uhrádza inkaso 250 € mesačne. Uviedol, že s mal. M. sa stretáva a aj takto si plní vyživovaciu povinnosť príležitostnými vecnými plneniami.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Výrok rozsudku súdu prvého stupňa o zamietnutí návrhu matky na zvýšenie výživného nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť a preto nebol ani predmetom preskúmavania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 veta prvá O.s.p.) .

Podľa § 220 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Predmetom konania je návrh otca na zníženie výživného.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. preskúmal podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. napadnutý výrok rozsudku súdu prvého stupňa o znížení výživného aj s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie matky je opodstatnené.

V zmysle ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Predpokladom zmeny súdneho rozhodnutia o výžinom je zmena pomerov v tých skutočnostiach, z ktorých vychádzalo predchádzajúce súdne rozhodnutie o rozsahu vyživovacej povinnosti. Odvolací súd po preskúmaní všetkých relevantných skutočností vo vzťahu k predmetu odvolacieho konania dospel k záveru, že súd prvého stupňa zistil skutkový stav v potrebnom rozsahu, avšak sa nestotožnil so záverom vyhodnotenia vykonaného dokazovania a má za to, že zníženie výživného nie je dôvodné. Odvolací súd poukazuje na to, že pri rozhodovaní o rozsahu výživného je potrebné vychádzať z toho, aká peňažná suma je potrebná na úhradu odôvodnených potrieb dieťaťa, pričom medzi tieto potreby patria výživa vo vlastnom zmysle slova, hmotné potreby, ako je šatstvo, bielizeň, obuv, nájomné za byt a tiež potreby súvisiace s rozširovaním a prehlbovaním vzdelania dieťaťa, rozvojom jeho záujmov a potrieb, prípravou na budúce povolanie, kultúrne, športové a rekreačné potreby, ako aj potreby súvisiace so zdravotným stavom, t.j. všetky nevyhnutné potreby, ktoré vyžaduje život kultúrneho človeka v súčasnosti. Miera týchto potrieb je odstupňovaná a závisí predovšetkým od veku dieťaťa a jeho zdravotného stavu, pričom ak to možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodičov dovoľujú, má výživné zabezpečovať dieťaťu primeraný podiel na výhodách, ktoré dovoľujú možnosti rodičov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov a pokiaľ životná situácia umožňuje vyšší životný štandard, možno očakávať, že rovnaký štandard umožňuje svojmu dieťaťu

formou výživného, čo je v súlade s požiadavkou, že dieťa, ktorého rodičia nežijú spolu, má mať rovnakú životnú úroveň, ako keby spolužitie rodičov existovalo (§ 62 ods. 2, § 75 ods. 1 Zákona o rodine) . Osobná starostlivosť o dieťa sa zohľadňuje pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti. Vyživovacia povinnosť je prvoradá, preto sú výživnému podriadené všetky ostatné výdavky rodičov. Z dokazovania vykonaného súdom prvého stupňa vyplýva, že po porovnaní pomerov súčasných s predchádzajúcou úpravou výživného bolo preukázané, že mal. M. naďalej navštevuje materskú školu a pripravuje na nástup do 1. ročníka základnej školy od septembra 2012, čím sa jednoznačne jeho odôvodnené potreby zvýšia. Od prechádzajúcej úpravy výživného sa príjem matky znížil zo 632 € na 624 € a čistý priemerný mesačný príjem otca sa zvýšil z 548,40 € na 620 € v roku 2010 a 672,20 € v roku 2011, preto odvolací súd pri skúmaní všetkých relevantných skutočností týkajúcich sa predmetu konania dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, použil správne ustanovenia Zákona o rodine, avšak nesprávne aplikoval zistený skutkový stav a preto nesprávne rozhodol. Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že zo zisteného skutkového stavu súdom prvého stupňa týkajúceho sa terajších pomerov otca po dôslednom porovnaní s pomermi existujúcimi v čase predchádzajúcej súdnej úpravy výživného nevyplýva taká podstatná zmena jeho pomerov, ktorá by odôvodňovala zmenu doterajšieho rozhodnutia o výživnom, pretože jeho príjmové pomery sa zvýšili, je schopný zabezpečiť si dostatok finančných prostriedkov, aby mohol platiť doposiaľ určené výživné pre mal. M. aj s prihliadnutím na to, že mu pribudla vyživovacia povinnosť k mal. D., ktorá je menšia, jej odôvodnené potreby sú vzhľadom na jej vek nižšie ako odôvodnené potreby mal. M. a k nej má vyživovaciu povinnosť aj jej matka, ktorá vzhľadom na to, že poberá len materský príspevok, v nižšom rozsahu si môže svoju vyživovaciu povinnosť plniť, avšak túto kompenzuje osobnou starostlivosťou o ňu. Odvolací súd dodáva, že otec je povinný korigovať svoje potreby tak, aby mohol zabezpečiť svojmu dieťaťu, ku ktorému má zákonnú vyživovaciu povinnosť výživné v čo najväčšom rozsahu. So záverom vykonaného dokazovania súdu prvého stupňa o tom, že nastala kvalifikovaná zmena pomerov na strane otca sa nestotožnil, pretože z predložených listinných dôkazov o príjme otca bolo jednoznačne preukázané, že jeho príjmové pomery od predchádzajúcej úpravy výživného sa zvýšili a skutočnosť, že mu pribudla vyživovacia povinnosť konajúci súd posúdil zamietnutím návrhu matky na zvýšenie výživného, ktorý výrok napadnutého rozsudku však odvolaním napadnutý nebol a v dôsledku toho nie je možné ju hodnotiť ani ako zmenu pomerov odôvodňujúcu zníženie výživného, najmä s prihliadnutím na zvýšenie odôvodnených potrieb mal. M. od predchádzajúcej úpravy výživného. Vychádzajúc z uvedeného odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o znížení výživného, nakoľko dospel k odlišnému právnemu záveru ako súd prvého stupňa a návrh zamietol podľa § 220 O.s.p..

Odvolací súd zrušil výrok rozsudku o trovách konania účastníkov podľa § 221 ods. 1 písm.i/ O.s.p. ako bezdôvodný, pretože o trovách konania rozhoduje súd na návrh (§ 151 ods. 1 O.s.p.) a v tomto konaní žiaden z účastníkov náhradu trov konania nežiadal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.