KSKE 7 CoP 354/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/354/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109213457 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109213457.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky O. F. nar. XX.X.L. bývajúcej v S. K. Z. T. Č.. X zastúpenej JUDr. Petrom Rybárom advokátom so sídlom v Košiciach na Ľudovej ulici č. 14 proti odporcovi V. F. nar. X.X.L. bývajúcemu v S. K. Z. T. Č.. X zastúpenému JUDr. Romanom Zajacom advokátom so sídlom v Spišskej Novej Vsi na Letnej ulici č. 80 za účasti maloletých detí U. F. nar. XX.X.L. a X. F. nar. X.X.L. zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I z 13.7.2011 č.k. 23C/136/2009-102 takto

r o z h o d o l :

Potvrdzuje rozsudok v napadnutom výroku o trovách konania.

Odporca je povinný nahradiť navrhovateľke trovy odvolacieho konania 45,81 eur do troch dní od právoplatnosti uznesenia na účet právneho zástupcu JUDr. Petra Rybára.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom manželstvo účastníkov konania rozviedol, maloleté deti zveril do osobnej starostlivosti navrhovateľky, odporcu zaviazal prispievať na výživu maloletej U. 60 eur mesačne a na výživu maloletého Jakuba 50 eur mesačne vždy do 15-teho dňa v mesiaci k rukám matky od právoplatnosti rozsudku; ďalej rozhodol že odporca nie je oprávnený stýkať sa s maloletými deťmi a napokon uložil odporcovi povinnosť nahradiť navrhovateľke trovy konania 338,67 eur na účet jej právneho zástupcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V súlade s § 157 ods. 3 O.s.p. súd prvého stupňa v odôvodnení rozsudku uviedol iba predmet konania a ustanovenia zákona, podľa ktorých rozhodol (§ 18, § 22, § 23 ods. 1, 2, 3, § 24 ods. 1, 4, 5, § 25 ods. 2 Zákona o rodine) . Výrok o trovách konania odôvodnil podľa § 144 vety druhej a § 146 ods. 1 písm. a/ O.s.p.. Konštatoval, že navrhovateľke priznal náhradu trov konania, nakoľko to odôvodňujú okolnosti prípadu spočívajúce v agresívnom správaní sa odporcu, nadmernom požívaní alkoholických nápojov a negatívnom vplyve na fyzický a psychický vývin maloletých a ich mravnej výchovy, čo bolo príčinou podania návrhu na rozvod a jediným spôsobom ochrany pred odporcovými útokmi na deti a navrhovateľku. Trovy konania 338,67 eur pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za návrh 66 eur, odmeny podľa § 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej služby, v zmysle ktorého základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby v konaní o rozvod manželstva je 1/13 výpočtového základu (53,49 eur v roku 2009 a 57 eur v roku 2011) , trov právneho zastúpenia JUDr. Konštantína Vaľa - odmena a režijný paušál za dva úkony právnej služby 143,85 eur vrátane dane z pridanej hodnoty a trov právneho zastúpenia JUDr. Petra Rybára rovnako za dva úkony právnej služby 128,82 eur. Napokon uviedol, že s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úprave práv a povinností rodičov k deťom na čas po rozvode, a preto podľa § 146 ods. 1 písm. a/ O.s.p. v tejto časti žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti výroku rozsudku o trovách konania podal v zákonnej lehote odvolanie odporca a žiadal, aby odvolací súd zmenil výrok o náhrade trov konania a navrhovateľke ich náhradu nepriznal. Poprel, že by spôsobil rozpad manželstva svojím správaním výlučne on, a teda následne sám znášal trovy konania. Uviedol, že sa snažil udržať manželstvo aj s ohľadom na maloleté deti a ich zdravotný stav, ale správanie navrhovateľky bolo v tom čase neznesiteľné. Rozhodnutie súdu o jeho povinnosti hradiť trovy konania podľa § 144 O.s.p. je nepreskúmateľné, pričom súd vôbec nebral do úvahy jeho osobné a majetkové pomery, hoci tieto zohľadnil práve pri určení výživného na maloleté deti. Poukázal na možnosť navrhovateľky ako osoby v hmotnej núdzi zvoliť si za zástupcu Centrum právnej pomoci, kde by sa jej dostalo právnej pomoci úplne bezplatne prípadne s minimálnymi nákladmi. Navrhovateľka si však vybrala právneho zástupcu z Prešova, resp. sa nechala zastupovať dvoma rôznymi advokátmi.

Navrhovateľka vo vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa uviedla, že agresívne správanie odporcu, ktoré bolo základom rozhodnutia súdu, bolo prezentované na samotných pojednávaniach, na ktorých sa zúčastnil. Agresívne správanie, požívanie alkoholu, jeho správanie ako dôvod rozvratu manželstva a zániku vzájomných väzieb k navrhovateľke a deťom bolo preukázané aj v ostatných konaniach na Okresnom súdu Košice I sp. zn. 16C/273/2009, v ktorom bolo odporcovi uložený zákaz vstupu do bytu a sp. zn. 22P/126/2009, ktorým bol odporcovi zakázaný styk s deťmi. V dôsledku jeho správania bolo voči nemu vedené aj trestné a priestupkové konanie. Všetky tvrdenia odporcu sú účelové s cieľom zbaviť sa povinnosti nahradiť jej trovy konania. Pokiaľ ide o jej právne zastupovanie zdôraznila, že nikdy nebola zastúpená súčasne dvoma advokátmi, pričom v prípade, ktorý uvádza odporca šlo o substitučné zastúpenie a celé zastupovanie hradili jej rodičia. Navrhovateľka poukázala aj na skutočnosť, že navštívila Centrum právnej pomoci, kde ju odkázali na služby právnika, ktoré bola nútená využiť. Navrhla preto, aby odvolací súd rozsudok v napadnutom výroku potvrdil a priznal jej aj náhradu trov odvolacieho konania 67,94 eur za dva úkony právnej služby v zmysle vyhlášky podľa § 14 ods. 1 písm. a/, b/ za prevzatie a prípravu zastúpenia vrátane prvej porady s klientom 26,56 eur + 7,41 eur režijný paušál a písomné podanie na súd vo veci samej 26,56 eur + 7,41 eur režijný paušál.

Výroky rozsudku o rozvode manželstva, zverení detí do osobnej starostlivosti navrhovateľky, určení výživného a zákaze styku neboli odvolaním napadnuté, (pretože sa účastníci konania na pojednávaní po vyhlásení rozsudku vzdali odvolania s výnimkou výroku o trovách konania) , nadobudli právoplatnosť, a preto nemohli byť predmetom preskúmania odvolacím súdom (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd preskúmal rozsudok v napadnutom výroku o trovách konania podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie odporcu je neopodstatnené.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 144 O.s.p. účastníci nemajú právo na náhradu trov konania o rozvod alebo neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je. Súd však môže priznať i náhradu týchto trov alebo ich časti, ak to odôvodňujú okolnosti prípadu alebo pomery účastníkov.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že účastníci v konaní o rozvod manželstva nemajú v zásade právo na náhradu trov konania. Pokiaľ to však okolnosti prípadu alebo pomery účastníkov odôvodňujú, môže súd jednému z účastníkov proti druhému účastníkovi náhradu trov konania priznať. V danom prípade súd pri rozhodovaní o náhrade trov konania vychádzal z okolností prípadu, ktoré aj podľa názoru odvolacieho súdu jednoznačne odôvodňujú uloženie povinnosti odporcovi nahradiť trovy konania navrhovateľke. Z obsahu spisu vyplýva, že nevhodné a agresívne správanie sa odporcu počas trvania manželstva bolo v konaní nepochybne preukázané a bolo zásadnou príčinou rozvratu manželstva, čím je splnená zákonná podmienka priznania náhrady trov v konaní o rozvod manželstva podľa § 144 O.s.p. spočívajúca v okolnostiach prípadu.

Pokiaľ odporca v odvolaní namietal, že súd prvého stupňa nezohľadnil jeho pomery pri určovaní povinnosti nahradiť trovy konania, hoci ich zohľadnil pri určení výživného, odvolací súd uvádza, že citované ustanovenie vychádza z alternatívne stanovených podmienok, za ktorých môže náhradu trov konania uložiť, to znamená, že postačí, ak to odôvodňujú okolnosti prípadu, a teda nemusí zohľadňovať aj pomery účastníkov, ako sa nesprávne domnieva odporca. Vo vzťahu k pomerom účastníkov, resp. k namietaným pomerom odporcu už len pre úplnosť dodáva, že ak by súd dospel k záveru, že priznanie náhrady trov konania odôvodňujú pomery účastníkov, tak by to boli predovšetkým pomery toho účastníka, ktorému náhradu trov prisudzuje z dôvodu, že by nebolo od neho spravodlivé požadovať, aby vzhľadom na svoje nepriaznivé osobné a majetkové pomery znášal jemu vzniknuté trovy v konaní o rozvod manželstva. Ďalšiu námietku odporcu vo vzťahu k právnemu zastúpeniu navrhovateľky považuje odvolací súd za rovnako nedôvodnú, pretože je právom navrhovateľky, resp. ktoréhokoľvek účastníka nechať sa zastúpiť zvoleným advokátom, prípadne zmeniť advokáta. Už len dodáva, že podľa § 24 O.s.p. účastníkovi konania nič nebráni, aby sa nechal zastúpiť viacerými advokátmi, avšak v tomto prípade navrhovateľka nebola súčasne zastúpená dvoma právnymi zástupcami, ale šlo len o substitučné zastúpenie podľa § 25 ods. 3 O.s.p..

Z týchto dôvodov odvolací súd výrok o trovách konania vrátane ich výšky ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľka si pre prípad úspechu v odvolacom konaní uplatnila náhradu trov odvolacieho konania 67,94 eur za dva úkony právnej služby v zmysle vyhlášky podľa § 14 ods. 1 písm. a/, b/ za prevzatie a prípravu zastúpenia vrátane prvej porady s klientom 26,56 eur + 7,41 eur režijný paušál a písomné podanie na súd vo veci samej 26,56 eur + 7,41 eur režijný paušál.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 224 ods. 1 O.s.p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 10 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len vyhláška ) , ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je nad 165,97 eura do 663,88 eura 16,60 eura + 1,66 eura za každých aj začatých 33,19 eura prevyšujúcich sumu 165,97 eura.

Podľa § 14 ods. 2 písm. a/ vyhlášky odmena vo výške dvoch tretín základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za ďalšiu poradu alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu.

Podľa § 14 ods. 3 písm. b/ vyhlášky odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu.

Podľa § 16 ods. 3 vyhlášky od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby. Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

Predmetom odvolacieho konania bolo preskúmanie výroku o priznaní náhrady trov prvostupňového konania 338,67 eur. Tarifná hodnota jedného úkonu právnej služby tak predstavuje 26,56 eur vypočítaných podľa § 10 ods. 1 vyhlášky z tarifnej hodnoty veci 338,67 eur. Odvolací súd preskúmal

právnym zástupcom navrhovateľky predložené vyúčtovanie uskutočnených úkonov právnej služby v odvolacom konaní a podľa citovaných ustanovení priznal navrhovateľke podľa § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. náhradu trov odvolacieho konania pozostávajúcu z trov právneho zastúpenia za 2 úkony právnej služby: 1/ 17,71 eur za ďalšiu poradu alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu podľa § 14 ods. 2 písm. a/ vyhlášky; odvolací neuznal úkon prevzatie a prípravu zastúpenia vrátane prvej porady s klientom (26,56 eur) , pretože aj keď v prípade právneho zástupcu navrhovateľky došlo k zmene právnej formy, teda že advokátske služby začal poskytovať ako právnická osoba, došlo len k formálnemu prevzatiu právneho zastúpenia, pretože právne služby poskytuje aj naďalej JUDr. Peter Rybár (už ako konateľ spoločnosti) a s uvedenou právnou vecou je oboznámený, čím mu patrí odmena len za ďalšiu poradu s klientom; 2/ 13,28 eur za vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej podľa § 14 ods. 3 písm. b/ vyhlášky. Ani v tomto prípade odvolací súd neuznal vyúčtovaný úkon - písomné podanie na súd vo veci samej (26,56 eur) , pretože rozhodnutie o trovách konania nie je rozhodnutím vo veci samej a výrok o trovách konania (aj keď je súčasťou rozsudku) má povahu uznesenia; napokon priznal tomu zodpovedajúci režijný paušál 2x 7,41 eur podľa § 16 ods. 3 vyhlášky, čím trovy konania predstavujú spolu 45,81 eur. Uvedenú náhradu trov konania uložil odporcovi zaplatiť navrhovateľke do troch dní od právoplatnosti uznesenia na účet jej právneho zástupcu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.