KSKE 7 CoP 365/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 365/2011

KS v Košiciach, dátum 21.03.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 365/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/365/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111209789 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111209789.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Juraja Tymka v právnej veci navrhovateľky M.. G. O. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v U. na L. ul. č. X proti odporcovi Š. O. nar. X.X.XXXX bývajúcemu v U. na L. ul. č. X v konaní o rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletej O. O. nar. XX.XX.XXXX a mal. T.M. O. nar. XX.X.XXXX zastúpenými kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I z 18.7.2011 č.k. 17C 83/2011-36 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov uzavreté dňa 8.7.1995 v kostole sv. Bartolomeja v D. zapísané v knihe manželstiev Matričného obvodu U. M., zväzok 16, ročník 1995, strana 48, poradové číslo 96. Schválil dohodu rodičov o výkone ich rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode tak, že zveril mal. O. nar. XX.XX.XXXX a mal. T. nar. XX.X.XXXX do osobnej starostlivosti matky, ktorá ich bude zastupovať a spravovať ich majetok. Otca zaviazal prispievať na výživu maloletých detí mesačne sumou po 50 € vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky od právoplatnosti rozsudku. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie odporca, z obsahu ktorého vyplýva návrh, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a návrh navrhovateľky zamietol. Uviedol, že od rozhodnutia súdu prvého stupňa, ktorým manželstvo účastníkov rozviedol, uplynuli viac ako dva mesiace a vzťah medzi nimi sa zlepšil a stále sa upevňuje. Vyjadril presvedčenie, že neexistujú až také vážne dôvody, aby bolo manželstvo rozvedené, pretože nikto z nich nemá nijakého iného partnera, bývajú naďalej v spoločnej domácnosti a vychovávajú dve maloleté deti. Jeho vzťah k alkoholu sa rapídne zmenil a nie je pravda, čo sa píše v rozsudku, že piť bude, pretože on povedal, že pitie obmedzí, čo sa aj stalo. Dokonca kvôli udržaniu manželstva už nepije vôbec a o rodinu sa vzorne stará. Taktiež nie je pravda, že by v nadmernom množstve užíval alkoholické nápoje a kvôli tomu nemal nikdy problémy so zákonom, ani na pracovisku. Uviedol, že 9.9.2011 sa zúčastnili na Obvodnom úrade Košice I na priestupkovom konaní ohľadom urážky na cti a tam navrhovateľka ako prvá navrhla zmier, s čím súhlasil. Zdôraznil, že je veriaci človek a inštitút manželstva si ctí a váži. Konštatoval, že musí existovať také niečo ako posledná šanca a je ochotný navštevovať aj manželskú poradňu, aby sa ich manželstvo nerozpadlo. Napokon uviedol, že svoju manželku a rodinu miluje a rozviesť sa nechce.

Navrhovateľka vo vyjadrení k odvolaniu odporcu uviedla, že nesúhlasí s odvolaním, ktoré podal odporca proti rozsudku súdu prvého stupňa v právnej veci rozvodu manželstva. Uviedla, že skutočnosti, ktoré odporca v odvolaní uviedol ( nepijem vôbec, o rodinu sa vzorne starám, som veriaci človek, vzťah medzi nami sa zlepšil ) sa nezakladajú na pravde. Zdôraznila, že manželstvo považuje za nefunkčné a trvalo rozvrátené, ktoré nevytvára vhodné prostredie na výchovu ich maloletých detí a z toho dôvodu trvá na rozvode manželstva.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu odporcu nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. preskúmal rozsudok spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. vo vzťahu k výroku o rozvode manželstva účastníkov a podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. vo vzťahu k výrokom o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo v konaní najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, preto je odôvodnenie rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Odvolací súd rozsudok ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil a pretože sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého rozsudku, v odôvodnení tohto rozhodnutia sa obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia v súlade s § 219 ods. 2 O.s.p.. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia odvolací súd dodáva, že z vykonaného dokazovania nepochybne vyplýva, že bola splnená zákonná podmienka pre rozvod manželstva účastníkov v súlade s § 23 Zákona o rodine a ide o odôvodnený prípad zrušenia manželstva rozvodom v súlade s § 22 Zákona o rodine. Odvolací súd posúdením všetkých relevantných skutočností vo vzťahu k predmetu konania dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že manželstvo účastníkov konania, vzhľadom na rozvrat manželských vzťahov, ktorý je vážny a trvalý, bez možnosti obnovenia jeho základných funkcií, nemôže plniť svoj účel a vzhľadom na jednoznačný postoj navrhovateľky, ktorá považuje manželstvo s odporcom za nefunkčné a trvalo rozvrátené z dôvodov požívania alkoholických nápojov zo strany odporcu, jeho agresívnej povahy, ako aj dopúšťania sa zo strany odporcu voči navrhovateľke sexuálneho násilia, nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Odvolací súd dodáva, že aj napriek skutočnosti, že výrok rozsudku, ktorým súd schválil dohodu rodičov o výkone ich rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode nebol odvolaním napadnutý, tento výrok je závislý od výroku o rozvode manželstva, o ktorých musí byť podľa § 113 ods. 1 O.s.p. rozhodnuté v jednom rozhodnutí. Odvolací súd je toho názoru, že dohoda rodičov v časti týkajúcej sa zverenia maloletých detí do osobnej starostlivosti matky korešponduje so záujmom maloletých detí, najmä s ohľadom na ich citové väzby a vývinové potreby, ako aj stabilitu budúceho výchovného prostredia a v časti týkajúcej sa určenia výživného pre maloleté deti od odporcu, rozsah výživného zodpovedá zákonným kritériám určovania výživného vyplývajúcim z ustanovení Zákona o rodine, konkrétne § 62 a 75 ods. 1. Pretože odporca v odvolaní neuviedol žiadne relevantné dôvody spochybňujúce správnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa, odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa vo všetkých výrokoch podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny a podľa ods. 2 tohto zákonného ustanovenia sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého rozsudku.

Odvolací súd o trovách odvolacieho konania účastníkov nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov odvolacieho konania nežiadal (§ 224 ods. 1, § 151 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.