KSKE 7 CoP 37/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 CoP 37/2012

KS v Košiciach, dátum 03.02.2012, sp.zn. KSKE 7 CoP 37/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/37/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510211870 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510211870.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti Š. L. nar. XX.X.XXXX a W. L. nar. XX.X.XXXX zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach detí rodičov Z. L. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v K. na ulici Y. V. č. XX zastúpenej Kaifer Advokátskou kanceláriou s.r.o. so sídlom v Košiciach na Fibichovej ulici č. 11 a R. L. nar. X.XX.XXXX bývajúceho v W. č. XXX zastúpeného JUDr. Jánom Spišákom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Idanskej ulici č. 17 v konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností o návrhu matky na nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie z 12.10.2011 č.k. 9P 314/2010-122 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením predbežne zveril maloleté deti Š. a W. do dočasnej starostlivosti matky. Predbežne upravil styk otca s maloletými deťmi tak, že je oprávnený stýkať sa s deťmi každý párny týždeň v čase od piatku od 18.00 hod. do nedele do 18.00 hod. a každý nepárny týždeň vo štvrtok od 16.00 hod. do 18.00 hod. s tým, že otec prevezme a odovzdá maloletých v mieste prechodného pobytu matky, ktorá je povinná ich k styku riadne pripraviť.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec s odôvodnením, že uznesenie súdu prvého stupňa je nesprávne a vydané v rozpore so skutkovým a právnym stavom veci na základe tendenčných listinných dôkazov a údajov účelovo produkovaných matkou. Namietal, že súd prvého stupňa nezistil úplne skutkový stav veci, na základe matkou predložených listinných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Domnieva sa, že pred nariadením predbežného opatrenia mal súd prvého stupňa vysluchnúť účastníkov a nariadiť pojednávanie. Poukázal na rozhodnutie odvolacieho súdu o nariadení predbežného opatrenia o úprave styku s maloletými deťmi 8CoP 64/2011-103 zo 6.4.2011, ktorým odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa a návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol s odôvodnením, že najobjektívnejším sa javí zachovanie pôvodného stavu trvajúceho 7 mesiacov, v ktorom sa boli rodičia schopní dohodnúť s tým, že nie je potrebný okamžitý zásah súdu. Uviedol, že od tohto rozhodnutia matka naďalej býva s maloletými deťmi v prenajatom byte v K. na ulici Y. V. č. XX s tým, že bez jeho súhlasu prehlásila obidve deti na Základnú školu v Košiciach na Tomášikovej ulici č. 31. Poukázal na to, že uvedenej základnej škole zaslal niekoľko listov, v ktorých nesúhlasil s preradením detí na túto školu, pretože to považuje za účelové zo strany matky so zrejmým cieľom ovplyvniť rozhodovanie súdu a názor orgánu starostlivosti o rodinu a dieťa pri rozhodovaní o zverení detí do starostlivosti na čas po rozvode. Vyjadril názor, že matka detí bez rozhodnutia súdu svojvoľným odobratím detí z jeho starostlivosti a zrejme účelovým presťahovaním sa do Košíc uzurpovala svoju súčasnú starostlivosť o deti a nechce mu prenechať deti v ich voľnom čase v rovnakom pomere, na čo má ako otec nárok. Pokiaľ sa má starať o deti a ich vzdelávanie, nemá od matky k dispozícii všetky ich školské potreby, učebnice, ako aj súčasti oblečenia. Domnieva sa, že na správaní sa obidvoch

detí sa dôsledky takéhoto postupu matky značne negatívne odrazili, pričom počas pobytu u neho, v prostredí, na ktoré sú zvyknuté, sú uvoľnené a v čase ukončenia styku sú nervózne a ich správanie nie je obvyklé. Záznam o pohovore so zákonným zástupcom žiaka spísaný na ZŠ Tomášikova 31 v Košiciach z 19.9.2011, ktorý bol prílohou návrhu matky na nariadenie predbežného opatrenia považuje za účelový, pretože tohto pohovoru sa zúčastnila len matka. Rovnako listinný dôkaz, konkrétne potvrdenie ORPZ OOPZ v Moldave nad Bodovou zo 7.9.2011 považuje za účelový, pretože matka podala oznámenie až po uplynutí 90 dní od času, kedy sa skutok mal stať. Uviedol, že na Okresnom súde Košice - okolie je vedené konanie o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode na základe jeho návrhu, v ktorom zároveň žiadal zveriť obidve deti do svojej výlučnej starostlivosti, eventuálne, ak súd zistí, že matka má riadne zabezpečené všetky podmienky na bývanie a každodennú starostlivosť o deti a bude spôsobilá deti vo svojom prostredí riadne vychovávať, súhlasí so zverením detí do striedavej osobnej starostlivosti s frekvenciou striedania jedného, prípadne dvoch týždňov. Zdôraznil, že s matkou detí nežijú v spoločnej domácnosti od 20.6.2010, po tom, čo si podľa jeho názoru našla vo februári 2010 mimomanželskú známosť a odsťahovala sa k svojím rodičom do obce E. č. XX a bez jeho vedomia zobrala deti zo školy po vyučovaní 21.6.2010. Spočiatku súhlasila so striedavou osobnou starostlivosťou, ktorú realizovali do začiatku školského roku 2010/2011, ale od polovice mesiaca september 2010 začala odmietať vydávať mu deti pod zámienkou, že nie sú pripravené do školy. Domnieva sa, že matka zamedzuje pravidelnému rovnocennému styku otca s obidvoma deťmi, tým nevytvára vhodné prostredie pre ich riadnu výchovu. Stotožňuje sa s tým, že dochádza k ohrozeniu oprávnených záujmov a potrieb obidvoch detí, a preto je zrejme nutné nariadiť predbežné opatrenie, avšak zverením do striedavej starostlivosti rodičov, pretože do polovice septembra 2010 sa obidve deti adaptovali na striedavú starostlivosť. Vzhľadom na uvedené navrhol, aby odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa a zveril maloleté deti do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov tak, že otec bude oprávnený a povinný zabezpečovať osobnú starostlivosť o deti vždy v nepárnom kalendárnom týždni a matka v párnom kalendárnom týždni s tým, že otec bude povinný prevziať maloletých pred obydlím matky od 18.00 hod. v prvý deň kalendárneho týždňa na určenú dobu a matka bude povinná prevziať maloletých pred obydlím otca od 18.00 hod. v prvý deň kalendárneho týždňa na určenú dobu. Obaja rodičia budú povinní v stanovenom čase odovzdať maloletých do osobnej starostlivosti druhého rodiča a riadne na ich na odovzdanie, vrátane školských potrieb pripraviť. Obaja rodičia sú povinní pri odovzdaní a prevzatí detí informovať druhého rodiča o výsledkoch v škole a mimoškolských aktivitách a ich zdravotnom stave a iných podstatných veciach týkajúcich sa maloletých detí. K odvolaniu pripojil žiadosť matky o preradenie žiaka na inú školu, oznámenie otca o nesúhlase s preradením žiaka na inú školu z 28.6.2011 a 30.8.2011 a kópiu mailovej korešpondencie medzi rodičmi.

Matka sa k odvolaniu otca nevyjadrila.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu otca uviedol, že v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode vedenom pod sp.zn. 7C 175/2010 na Okresnom súde Košice - okolie bolo nariadené znalecké dokazovanie z odboru detskej psychológie, pretože rodičia sa na úprave práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode nevedeli dohodnúť. V znaleckom posudku zo 4.10.2011 súdny znalec konštatoval, že nie je v záujme detí striedavá osobná starostlivosť oboch rodičov z dôvodu pretrvávajúceho vysokokonfliktného vzťahu medzi manželmi a nedostatočnej komunikácie o podstatných skutočnostiach súvisiacich s výchovou a starostlivosťou o maloleté deti. Aj maloleté deti aktuálne prezentovali túžbu bývať skôr s matkou a pravidelne sa stretávať s otcom. Vzhľadom na závery znaleckého posudku navrhol odvolaciemu súdu uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdiť.

Odvolací súd z pripojeného spisu Okresného súdu Košice - okolie sp.zn. 7C 175/2010 zistil, že vo veci rozvodu manželstva rodičov maloletých detí bolo nariadené znalecké dokazovanie z odboru detskej psychológie a ustanovený znalec V.. A. A. v znaleckom posudku č. 20/2011 zo 4.10.2011 konštatoval, že v aktuálnej rodinnej situácii nie je v záujme maloletých detí striedavá osobná starostlivosť z dôvodu stále vysokokonfliktého vzťahu medzi rodičmi s nespracovanými traumatickými udalosťami (vzájomná verbálna i fyzická agresia v minulosti) , vzájomného nerešpektovania sa, nedostatočnej komunikácie medzi manželmi ohľadom podstatných skutočností súvisiacich s výchovou a starostlivosťou o maloleté deti, situačného používania detí na vzájomnú manipuláciu medzi manželmi, veľkej vzdialenosti aktuálneho bydliska obidvoch rodičov, aktuálnej dochádzky detí do základnej školy v Košiciach a

aktuálnej túžby detí bývať skôr s matkou a pravidelne sa stretávať s otcom. Zároveň konštatoval, že obidvaja rodičia sú schopní zastávať svoju rodičovskú rolu, majú porovnateľné osobnostné predpoklady pre starostlivosť o deti, u žiadneho z nich nezistil prítomnosť psychopatológie. Konštatoval, že možnosť striedavej osobnej starostlivosti rodičov o deti je potencionálne možná, avšak aktuálne nie sú v rodine vytvorené vhodné podmienky pre jej realizáciu.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania otca preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že boli splnené zákonné podmienky na nariadenie predbežného opatrenia. Potreba dočasnej úpravy výchovného prostredia maloletých detí vyplýva z disharmonického spôsobu života rodičov a ich neschopnosti dohodnúť sa o realizácii rodičovských práv a povinností s tým, že postupom času dochádza k stále výraznejším a prehlbujúcim sa konfliktom medzi rodičmi. Je nepochybne v záujme maloletých detí stabilizovať ich výchovné prostredie do právoplatného skončenia konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, prípadne konania o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov na čas po rozvode. Z doteraz vykonaného dokazovania súdom prvého stupňa je zrejmé, že vzťahy medzi rodičmi sú značne problematické, ich podania obsahujú úplne protichodné tvrdenia a odlišné hodnotenia tých istých situácií, maloleté deti sú zaťažované konfliktom medzi rodičmi a vzniknutá situácia sa môže neprimerane prejavovať na psychike maloletých detí, preto je nevyhnutne potrebné stabilizovať výchovné prostredie detí do rozhodnutia súdu v merite veci tak, aby sa predišlo ďalším negatívnym následkom na psychickom zdraví detí. Otec v podanom odvolaní neuviedol žiadne relevantné skutočnosti spochybňujúce nevyhnutnosť predbežnej úpravy pomerov maloletých detí, pričom sám uznal potrebu predbežnej úpravy pomerov, avšak formou zabezpečovania striedavej osobnej starostlivosti o maloleté deti. Odvolací súd vychádzajúc zo záverov znaleckého posudku z odboru detskej psychológie dospel k záveru, že pre nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by boli maloleté deti zverené do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov nie sú momentálne splnené podmienky, a to aj s poukazom na to, že maloleté deti boli v striedavej osobnej starostlivosti počas veľmi krátkej doby, možno skonštatovať, že počas letných prázdnin roku 2010 s tým, že od polovice septembra 2010 výlučnú osobnú starostlivosť o deti zabezpečuje matka, preto nemožno uzavrieť, že nariadenie predbežného opatrenia zverením detí do striedavej osobnej starostlivosti je nevyhnutné z hľadiska zachovania kontinuity výchovného prostredia. Nevyhnutným však v tomto prípade je zabezpečiť pravidelný styk maloletých detí s otcom tak, aby sa eventuálne mohol vytvoriť priestor pre zverenie detí do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že predbežným opatrením môže súd dočasne a v nevyhnutnej miere upraviť pomery účastníkov, pričom účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla i keď dočasná úprava právnych nielen faktických pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Posúdenie, či je v konkrétnom prípade táto potreba daná, je ponechané na úvahu súdu, pričom je potrebné skúmať všetky dôsledky, ktoré by nariadením predbežného opatrenia mohli pre účastníka konania nastať. Pri nariadení predbežného opatrenia nie je potrebné vykonať dôsledne dôkazy na preukázanie dôvodnosti navrhovaného predbežného opatrenia a účastníci nemusia byť vypočutí. Uplatňovaný nárok musí byť aspoň osvedčený a ak je to potrebné, nie je vylúčené vykonanie určitých dôkazov za účelom osvedčenia nároku, ak to nevyplýva priamo zo skutočností uvádzaných v návrhu alebo z obsahu spisu. Z povahy predbežného opatrenia vyplýva, že nie je jeho úlohou nahradzovať alebo predchádzať rozhodnutie vo veci samej. Nariadením predbežného opatrenia sa zásadne neprejudikuje rozhodnutie vo veci samej. V konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností sa nevyhnutnosť nariadiť navrhované predbežné opatrenie posudzuje vždy z hľadiska záujmov maloletého dieťaťa, ktorý je prioritný. Z dôvodu, že ide o predbežnú úpravu pomerov maloletých detí, nebolo úlohou odvolacieho súdu dôsledne sa zaoberať odvolacími námietkami otca, pretože sa prakticky týkajú už veci samej a majú význam pre konečné rozhodnutie. Opodstatnenosťou skutočností uvádzaných matkou v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v odvolaní otca sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie o veci samej. Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil napadnuté

uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia sa stotožnil aj s odôvodnením napadnutého rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.